Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: księgi

 

księgi 166 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.77.2019.2.AK
     ∟Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku po zmarłej matce, która to nieruchomość wcześniej została w sposób nieformalny przekazana w drodze darowizny innemu synowi.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.408.2018.2.AP
     ∟Stawka podatku VAT dla dostawy miejsca postojowego znajdującego się w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się nabywany lokal mieszkalny.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.229.2018.1.MS
     ∟Oddział, przez który Wnioskodawca będzie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, będzie miał prawo, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT w zw. z: art. 93c §1 i § 2 oraz art. 93 § 1 pkt i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów o wierzytelności, wynikających z udzielonych przez Bank Przejmowany kredytów (pożyczek) odpisanych jako nieściągalne (po udokumentowaniu ich nieściągalności w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy o CIT) – na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b ustawy o CIT (pytanie 2a) oraz odpisy na straty kredytowe utworzonych na należności z tytułu udzielonych przez Bank Przejmowany kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez Bank Przejmowany gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek), pomniejszonych o wartość odpisów na straty kredytowe dotyczącą odsetek, prowizji i opłat (po uprawdopodobnieniu ich nieściągalności w sposób określony w art. 16 ust. 2a pkt 2 Ustawy CIT – na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26c lit. a ustawy o CIT

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.198.2018.1.MS
     ∟Wszystkie przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, odliczenia od podstawy opodatkowania Banku Przejmowanego oraz zapłacone przez Bank Przejmowany zaliczki na CIT za Rok Podatkowy (do dnia Połączenia włącznie) należy wykazać, w pierwszym Zeznaniu Podatkowym składanym po Połączeniu.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.68.2018.2.WB
     ∟Stawka podatku VAT dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z oznaczonego indywidualnie miejsca postojowego usytuowanego w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.137.2018.1.WB
     ∟Stawka podatku VAT dla dostawy miejsc postojowych.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.114.2018.1.DG
     ∟Opodatkowanie VAT opłat za czynności dot. prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestru koniowatych;

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.376.2017.2.AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie prawidłowości zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-489/14-6/S/17/MS
     ∟w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz ustalenia daty, od której zaczyna się rok podatkowy Wnioskodawcy

2018.01.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-263/14-7/S/17/MS
     ∟w zakresie art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym oraz art. 25 ust. 1 i ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.104.2017.1.NL
     ∟Obowiązek złożenia zeznania rocznego przez następcę prawnego za Spółkę przejmowaną w sytuacji zamknięcia ksiąg Spółki przejmowanej oraz możliwości odliczenia w ww. zeznaniu straty z lat ubiegłych poniesionych przez Spółkę przejmowaną

2017.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-374/14-7/S/17/MS
     ∟w zakresie art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 listopada z 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym oraz art. 25 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 roku

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.263.2017.1.LM
     ∟W zakresie uznania sprzedaży składników majątkowych za czynność podlegającą opodatkowaniu.

2017.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/436-62/14/17-S/MK
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości.

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.167.2017.1.BF
     ∟Od kiedy należy rozpocząć liczenie 5 letniego okresu, którego upływ uprawnia do sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia bez obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, co wiąże się z ustaleniem w jakiej dacie nastąpiło nabycie przez Wnioskodawczynię (wraz działkami nr 828/31 i nr 1307/330 nabytymi przez zasiedzenie) nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr X.

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.192.2016.1.AG
     ∟Stawka podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-3.4512.186.2016.1.IP
     ∟Stawka podatku dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego.

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4518.39.2016.2.BD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4518.34.2016.2.BD
     ∟Czy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których poniesie stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową jest prawidłowe?

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-295/16-2/SO
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniósł stratę podatkową, przyjmując że lata te przedawnią się po upływie 5-ciu lat, licząc od roku, w którym złożył deklarację CIT-8 wykazującą stratę podatkową?

2016.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4518-11/16/AP
     ∟Przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej

2016.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-94/16-5/DG
     ∟W zakresie uznania czynności oceny zwierząt jako usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w zakresie wyłączenia od podatku VAT realizowanych zadań nałożonych przepisami prawa, dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych, w ramach których Wnioskodawca działa jak organ władzy publicznej.

2016.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-16/16-2/MC
     ∟Obowiązek prowadzenia księgi kontroli alkoholu etylowego i jego skażania

2016.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1506/15-2/KS
     ∟Czy w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej od 2016 roku Wnioskodawca jest zobowiązany do założenia ksiąg rachunkowych?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1582/15-2/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej.

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-887/15-4/KP
     ∟Stawka podatku VAT dla dostawy miejsca parkingowego lub komórki lokatorskiej, dla których prowadzone są odrębne Księgi wieczyste.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-828/15-2/JBB
     ∟Ustalenie momentu rozpoznania przychodu z tytułu zbycia pakietu wierzytelności, tj. zastosowanie art.12 ust.1 w zw. z art.12 ust.3 a updop.

2015.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-798/11-7/15/S/AG
     ∟Moment zaliczenia prowizji za uruchomienie kredytu do kosztów uzyskania przychodów.

2015.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/4511-235/15/NG
     ∟Czy występuje obowiązek podatkowy od sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości odebranej na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej i przejętej na rzecz Skarbu Państwa, co do której zostało restytucyjnie przywrócone prawo własności i która to sprzedaż nastąpiła po upływie 5 lat licząc od daty śmierci ojca Wnioskodawcy czyli chwili gdy prawa zmarłego przeszły na następców prawnych?

2015.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1413/14-5/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg podatkowych.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj