Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kredyt kontraktowy

 

kredyt kontraktowy 60 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2014.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-331/14/MM
     ∟Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca podpisze stosowne aneksy do ww. umowy z bankiem, które pozwolą na skrócenie czasu oszczędzania, a także na znaczne zwiększenie wysokości miesięcznych rat oszczędzania, będzie mógł rocznie odliczać od podatku kwotę 30% z 6% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m. kw. i kwoty 3.975 zł, co daje kwotę 16.695 zł (a nie kwotę 11.340 zł wynikającą z nieaktualnej ceny metra kwadratowego 2.700 zł) oraz wykorzystać całkowity limit ulgi wyliczony w sposób następujący 3.975 zł x 70 m. kw. x 19%, a nie 2.700 zł m. kw. x 70 m. kw. x 19%, jak publikowano dotychczas?

2013.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-354/13/MM
     ∟Czy Wnioskodawczyni w dalszym ciągu może odliczać od podatku 30% poniesionych wydatków (do dnia określonego w aneksie, tj. października 2013 r. w rocznej wysokości nie przekraczającej 11.340 zł, przy czym odliczenia te przewyższałyby kwotę 35.910 zł.

2012.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-311/12-4/WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży mieszkania.

2012.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-214/12/MMa
     ∟Czy wnioskodawca jest zobowiązany złożyć korekty zeznań PIT-37 za lata 2002 r. do 2004 r. i zwrócić odzyskany z tego tytułu podatek?

2012.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-825/11-3/JK
     ∟Czy odkupując część działki, znajdującej się na terenie przeznaczonym pod zabudowę rekreacyjną z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, za wycofane po okresie systematycznego oszczędzania oszczędności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej i stając się jedynym właścicielem, Wnioskodawczyni spełni obowiązki wynikające z ulgi „kasa mieszkaniowa” dotyczące zainwestowania oszczędności?

2011.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1117/10-4/WS
     ∟Czy Wnioskodawca wraz z żoną nie straci ulgi w podatku dochodowym z lat 2000 - 2003, jeśli dokona cesji praw do rachunku oszczędnościowo – kredytowego na rzecz córki?

2010.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-757/09-2/MK1
     ∟wydatkowanie zgromadzonych w kasie mieszkaniowej oszczędności na budowę domu letniskowego

2009.10.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-446/09-8/JK2
     ∟Reasumując, odpisy dokonywane przez Wnioskodawcę z tytułu zawartej umowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematycznym gromadzeniu oszczędności, począwszy od grudnia 2006 r. są nienależne. Wnioskodawca powinien zwrócić odliczone z tego tytułu kwoty wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi od dnia zwrotu nadpłaty.Jednocześnie należy zauważyć, iż organ podatkowy nie był zobowiązany do przesłania pisma informującego o zaistniałej pomyłce przelania na konto środków za grudzień 2006 r. i za 2007 r. oraz o obowiązku złożenia korekty za wskazane lata (grudzień 2006 r. i 2007 r.).

2008.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-351/07-2/AŻ
     ∟Skrócenie aneksem okresu systematycznego oszczędzania przy zachowaniu 3-letniego okresu

2007.06.18 - Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady - DN/415-24/07
     ∟Czy wydatkowanie pieniędzy wycofanych z kasy mieszkaniowej na zakup nieruchomości, w tym: wynagrodzenie notariusza, sporządzenie wypisów z umowy, wynagrodzenie pośrednika, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa za wpis własności nieruchomości do księgi wieczystej, nie pozbawia Podatnika prawa do ulgi podatkowej? Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: W dniu 11.12.2001r. matka Pana zawarła z Bankiem PeKaO SA umowę o kredyt kontraktowy (Kasa Mieszkaniowa). W listopadzie 2006r. w trakcie pięcioletniego okresu oszczędzania – dokonała cesji praw do rachunku na niego. W dniu 21.02.2007r. bank zrealizował dyspozycję wycofania środków z rachunku. Pan zwraca się z pytaniem, czy wydatki związane z zawarciem umowy mającej na celu przezna...

2007.01.05 - Urząd Skarbowy w Gorlicach - PP.406/55/2006
     ∟Czy podatnikowi, który pieniądze zgromadzone w ramach kredytu kontraktowego przeznaczył na budowę budynku mieszkalnego, przysługuje prawo do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym?

2006.10.26 - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku - II US pb IB / 415 - 66 / 221a/61 / 06 / KSz
     ∟czy nabycie lokalu mieszkalnego za środki z rachunku oszczędnościowo-kredytowego kasy mieszkaniowej przez osobę, która jest już właścicielem innego lokalu mieszkalnego, jest rozumiane jako wydatek poniesiony na własne potrzeby mieszkaniowe i daje prawo do zachowania uprawnień do odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej?Stan faktyczny Z pisma podatników wynika, że posiadają rachunek oszczędnościowo-kredytowy kasy mieszkaniowej. W związku z powyższym podatnicy korzystają z ulgi wynikającej z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.,Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązując...

2006.04.18 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni - II-2/4111/415/62/9/06
     ∟Czy podpisanie aneksu dot. skrócenia czasu oszczędzania w kasie mieszkaniowej nie spowoduje utraty ulgi i odliczenia z tego tytułu?

2006.02.24 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/4117-0080/05
     ∟Czy otrzymanie w drodze cesji (dokonanej przez rodziców) uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej zobowiązuje do wydatkowania po zakończeniu okresu oszczędzania scedowanej kwoty zgodnie z celami systematycznego oszczędzania? Decyzja

2005.12.20 - Urząd Skarbowy w Płocku - 1419/UPO-415-149/05/AM
     ∟Czy wycofanie środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej, a następnie zwrot tych środków do tej samej kasy, reaktywacja pierwotnie założonego imiennego rachunku oszczędnościowo-kredytowego zwalnia nas z obowiązku zwrotu do Urzędu Skarbowego wykorzystanych w latach 2000-2004 odliczeń od dochodu/przychodu, czy też nie, i czy musimy wydatkować zgromadzone do dnia 31.10.2004 r. środki na cele mieszkaniowe do końca 2005 r., tak by nie narazić się na konieczność zwrotu tych odliczeń?

2005.11.25 - Urząd Skarbowy w Gostyninie - 1405/UPD-415/13/05/ES
     ∟Jaki maksymalny okres może upłynąć między nabyciem działki budowlanej, a rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, jeżeli sama budowa domu nie będzie ujęta w umowie o kredyt kontraktowy jako cel gromadzenia oszczędności ?

2005.11.25 - Urząd Skarbowy w Gostyninie - 1405/UPD-415/12/05/ES
     ∟Czy zawarcie po 1 stycznia 2002 roku aneksu do umowy z Kasą Mieszkaniową zmieniającego cel oszczędzania , okres systematycznego oszczędzania i wysokość miesięcznych rat , pozwoli zachować nabyte uprawnienia do odliczenia 30% ulgi z tytułu oszczędzania w Kasie Mieszkaniowej do dnia określonego przed 1 stycznia 2002 roku ?

2005.11.09 - Urząd Skarbowy w Płocku - 1419/UPO-415/158/05/MP/1
     ∟Czy od momentu podpisania aneksu (październik 2005 r.) do końca nowego terminu umowy (30 lipiec 2006 r. ) można nadal odliczać od podatku 30 % wydatków poniesionych na wpłaty na kasę mieszkaniową w tym okresie, - czy za rok w którym kończy się umowa (2006 r. ) można dokonać odliczeń od podatku 30% wydatków poniesionych na kasę mieszkaniową w rozliczeniu rocznym za ten rok? Jeśli tak, to czy w przypadku, gdy kwota zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie niższa niż 30 % sumy wpłat dokonanych w 2006 roku możma dokonać przeniesienia odpisu na kolejny 2007 rok ?

2005.11.04 - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1436/2CF/415/IP-128/2005/BS
     ∟Czy jestem uprawniona do korzystania z odliczeń (30% wpłat) z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w roku 2005 i latach kolejnych, jeśli celem przeznaczenia oszczędności zgromadzonych w Kasie Mieszkaniowej będzie nabycie udziałów do lokalu mieszkalnego od osoby fizycznej?

2005.11.04 - Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1436/2CF/415/IP-119/2005/BS
     ∟Czy jestem uprawniona do korzystania z odliczeń od podatku (30% wpłat) łącznie z tą ostatnią wpłatą w wysokości 130.000,00zł z tytułu oszczędzania w Kasie Mieszkaniowej w roku 2005 i latach kolejnych o ile w roku 2005 wielkość zaliczek na podatek dochodowy będzie niższa niż kwota przysługującego odliczenia z tytułu łącznych wpłat do Kasy Mieszkaniowej?

2005.09.15 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/4117-0041/05
     ∟Czy wydatkowanie środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na:- zakup działki budowlano-usługowej z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne,- kilka wybranych celów jednocześnie (np. na działkę i mieszkanie lub na dwie działki),- zakup udziałów w domu jednorodzinnym stanowiącym odrębną nieruchomośćuprawnia do skorzystania z ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej? Decyzja

2005.08.08 - Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce - SD/415-35/05
     ∟Czy wydatkowanie środków wycofanych z kasy mieszkaniowej na zakup działki rolnej skutkuje utratą prawa do ulgi podatkowej i obowiązkiem zwrotu dokonanych odliczeń? Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w 2005r. podatnik zakończył oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. W tym samym roku dokonał zakupu gruntu rolnego o powierzchni 10.600 m2. Grunt ten leży na terenie gminy nie posiadającej aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym planem (z roku 1994) zakupiona działka leży na terenie przeznaczonym pod ogrodnictwo z prawem zabudowy obiektami mieszkalnymi. Na zakupionej działce podatnik zamierza wybudować obi...

2005.07.04 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany - 1432/PDL/415/63/2005
     ∟Czy przysługuje prawo do odliczenia ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w przypadku wydłużenia okresu oszczędzania?

2005.06.30 - Urząd Skarbowy w Złotowie - ZD/415-19/05
     ∟Czy w świetle art. 27a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), w brzmieniu obowiązującym przez dniem 1 stycznia 2002 r. oraz przepisów art. 8 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, poz.1070 ze zm.) może Pan przeznaczyć oszczędności (pieniądze) zgromadzone przez Pana w kasie Mieszkaniowej BPH na spłatę kredytu mieszkaniowego , hipotecznego, zaciągniętego w PKO BP S.A. na zakup wraz z Panią A.W. lokalu mieszkalnego na...w P. ( udział każdej ze stron wynosi 50%) , by n...

2005.06.17 - Urząd Skarbowy w Lesznie - PD-Ib-415-15/05
     ∟Czy dokonana przez bank " wypłata z przyczyn losowych" środków będących zgromadzonymi oszczędnościami w kasie mieszkaniowej zmarłej żony powoduje obowiązek doliczenia do podatku dochodowego odliczonych kwot w sytuacji gdy wypłacone środki nie będą wydatkowane przez spadkobierców na cele mieszkaniowe?Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w grudniu 2001 r. żona podatnika rozpoczęła oszczędzanie na rachunku kasy mieszkaniowej Banku PKO S.A. Umowa o kredyt kontraktowy została podpisana na okres 10 lat, tj. do 2011 r. Małżonkowie rozliczali się oddzielnie, a ulga przysługująca z tytułu oszczędzania środków w kasie mieszkaniowej była rozliczana przez zmarł

2005.06.07 - Urząd Skarbowy w Legionowie - 1409/PDF/413-i-18/05/JS
     ∟Czy dokonanie wpłat incydentalnych poprzez podpisanie aneksu do umowy o kredyt kontraktowy z bankiem, a tym samym zwiększenie w danym roku podatkowym kwoty wpłat na rachunek oszczędnościowo-kredytowy, daje możliwość odliczenia również tych wpłat incydentalnych od kwoty podatku dochodwego? Przed 1 stycznia 2002r. zawarł Pan umowę o kredyt kontraktowy z Bankiem SA prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, deklarując kwotę comiesięcznych wpłat w wysokości 700,00zł i nabył Pan prawo do odliczania od podatku wpłat dokonanych wyłącznie na jeden rachunek oszczędnościowo-kredytowy. Umowa o kredyt kontraktowy zawiera Pana zobowiązanie do...

2005.06.03 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/4117-0012/05
     ∟Czy wydatkowanie wycofanych z kasy mieszkaniowej pieniędzy na nabycie udziału: we własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę budowlaną, w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu, we własności budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego, w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego – jest zgodne z celami systematycznego oszczędzania? Decyzja

2005.06.03 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/4117-0011/05
     ∟Czy przewiduje się możliwość zmiany umowy o kredyt kontraktowy dokonanej aneksem, w którym strony mogą zmienić m.in. długość czasu oszczędzania oraz wysokość wnoszonych rat, co potwierdza przepis § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996r. w sprawie ogólnych warunków umów o kredyt kontraktowy (Dz. U. Nr 68, poz. 330)?Decyzja

2005.05.12 - Urząd Skarbowy w Gorlicach - PDOF/415-18/05
     ∟Czy podatnik prawidłowo odliczył od podatku dochodowego wpłatę dokonaną na rachunek oszczędnościowo-kredytowy prowadzony przez kasę mieszkaniową w związku z zawartą przez niego umową o kredyt kontraktowy?

2005.04.26 - Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście - PB2-415-9-05-AK
     ∟Jakie są obowiązujące w latach 2005-2006 zasady i limity odliczeń od podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo - kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, dotyczące Podatników, którzy nabyli prawa do przedmiotowego odliczenia przed 2002 rokiem?

1 2

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj