Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kraj

 

kraj 36 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.471.2017.1.AW
     ∟Brak opodatkowania sprzedaży dokonanej przez kontrahenta (Leasingodawcę) na rzecz Spółki automatów spawalniczych oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów.

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.470.2016.2.PS
     ∟Czy w związku z posiadaniem udziałów w X, w stosunku do Wnioskodawcy znajduje zastosowanie przepis art. 24a ust. 1, ust. 13 i ust. 14 w związku z ust. 16 oraz ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-697/16-7/AK
     ∟Czy dochody Spółki przenoszonej będą opodatkowane w Polsce na podstawie art. 24a ustawy o CIT, jeżeli jej jedynym rodzajem przychodów będą odsetki podlegające w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym (którego stawka nie jest niższa od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT)? (część pytania oznaczone we wniosku nr 7)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-697/16-6/AK
     ∟Zakładając, że Spółka Przenoszona uzyska w związku z Migracją status rezydenta podatkowego Luksemburga na podstawie luksemburskich przepisów prawa, czy będzie ona zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu przepisu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, jeżeli jej jedynym rodzajem przychodów będą odsetki podlegające w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym (którego stawka nie jest niższa od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-697/16-5/AK
     ∟Czy Spółka Przenoszona z siedzibą w Luksemburgu nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT? (część pytania oznaczone we wniosku nr 5)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-697/16-3/AK
     ∟Czy Migracja Spółki Przenoszonej opisana w zdarzeniu przyszłym będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-697/16-2/AK
     ∟Czy Migracja Spółki Przenoszonej będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-696/16-7/AK
     ∟Czy dochody Spółki przenoszonej uzyskane po dniu, w którym Spółka Przenoszona uzyska status rezydenta podatkowego Luksemburga będą opodatkowane w Polsce na podstawie art. 24a ustawy o CIT, jeżeli jej jedynym rodzajem przychodów będą odsetki podlegające w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym (którego stawka nie jest niższa od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT)? (część pytania oznaczonego we wniosku nr 7)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-696/16-6/AK
     ∟Zakładając, że Spółka Przenoszona uzyska w związku z Migracją status rezydenta podatkowego Luksemburga na podstawie luksemburskich przepisów prawa, czy będzie ona zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu przepisu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, jeżeli jej jedynym rodzajem przychodów będą odsetki podlegające w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym (którego stawka nie jest niższa od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-696/16-5/AK
     ∟Czy Spółka Przenoszona rezydent podatkowy Luksemburga nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT? (część pytania oznaczone we wniosku nr 5)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-696/16-3/AK
     ∟Czy Migracja Spółki Przenoszonej opisana w zdarzeniu przyszłym będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-696/16-2/AK
     ∟Czy Migracja Spółki Przenoszonej będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-696/16-1/AK
     ∟Czy opisana w zdarzeniu przyszłym Migracja Spółki Przenoszonej będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka Przenoszona bądź udziałowiec takiej spółki będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-534/16-2/KP
     ∟W zakresie uznania dostawy Towarów dokonywanej na rzecz Pośrednika za dostawę krajową opodatkowaną stawką w wysokości 23%.

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-205/12/16-5/S/AJ
     ∟1. Czy w przedmiotowym przypadku Fundusz należy uznać za instytucję wspólnego inwestowania posiadającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT ? 2. Czy w przedmiotowym przypadku będzie spełniony warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o CIT, zgodnie z którym instytucja wspólnego inwestowania powinna podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w kraju siedziby ? 3. Czy w przedmiotowym przypadku będzie spełniony warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o CIT, zgodnie z którym wyłącznym przedmiotem działalności instytucji wspólnego inwestowania powinno być zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe ? 4. Czy w przedmiotowym przypadku będzie spełniony warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. c ustawy o CIT, zgodnie z którym instytucja wspólnego inwestowania powinna prowadzić swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę ? 5. Czy w przedmiotowym przypadku będzie spełniony warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. d ustawy o CIT, zgodnie z którym działalność instytucji wspólnego inwestowania powinna podlegać bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym ma ona siedzibę ? 6. Czy w przedmiotowym przypadku będzie spełniony warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. e ustawy o CIT, zgodnie z którym instytucja wspólnego inwestowania powinna posiadać depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji ? 7. Czy w przedmiotowym przypadku będzie spełniony warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o CIT, zgodnie z którym instytucja wspólnego inwestowania powinna być zarządzana przez podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma siedzibę ? 8. Czy dochody osiągane w Polsce w wyniku działalności inwestycyjnej Funduszu powinny być wykazywane przez Wnioskodawcę jako dochody podlegające zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT ?

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-830/15-5/IG
     ∟Czy świadczenie opisane w stanie faktycznym, to kompleksowa dostawa towarów z montażem, która powinna podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce?

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-488/15/AK
     ∟Czy przez stawkę podatku dochodowego o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c obowiązującą w państwie siedziby lub zarządu zagranicznej spółki należy rozumieć nominalną (ustawową) stawkę podatku dochodowego, wg której podlegają opodatkowaniu przychody, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b, co w przypadku 26% kanadyjskiej stawki podatkowej mającej co do zasady zastosowanie do Spółki Przenoszonej po migracji oznaczałoby brak spełnienia kryterium wskazanego w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o CIT opartego o stawkę podatku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-487/15/AK
     ∟Czy Spółka Przenoszona nie będzie zagraniczną spółka kontrolowaną ani na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1, ani ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-485/15/AK
     ∟Czy migracja opisana w zdarzeniu przyszłym będzie powodować po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku zapłaty (lub zwiększenie kwoty) podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-484/15/AK
     ∟Czy migracja Spółek Przenoszonych będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2015.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-330/15/AK
     ∟Czy opisana w zdarzeniu przyszłym migracja Spółek Przenoszonych będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka Przenoszona bądź udziałowiec takiej spółki będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2015.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-172/15-2/JŻ
     ∟Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przemieszczonych na terytorium Polski wraz z ich powrotnym wywozem z terytorium Polski

2015.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-58/15-2/KT
     ∟rozliczenie transakcji dostawy towarów wraz z montażem dokonanej przez dostawcę zagranicznego na rzecz Wnioskodawcy

2015.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1168/14-2/MW
     ∟W konsekwencji, stanowisko podatnika w zakresie uwzględnienia w podstawie kalkulacji kwoty ulgi na nowe technologie, podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami poniesionymi na nabycie i wdrożenie licencji na korzystanie z nowych technologii, w odniesieniu do którego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo odliczenia od podatku należnego, w sytuacji gdy powyższe wydatki zostaną poniesione na rzecz podmiotu krajowego w roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz w roku następującym po tym roku, jest prawidłowe, o ile System będzie spełniał warunki do uznania go za nową technologię, w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2014.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-157/14-2/KC
     ∟W zakresie opodatkowania nabycia i dostawy towaru znajdującego się poza terytorium kraju.

2014.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-504/13-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych ze zmianą państwa siedziby Spółki szwajcarskiej.

2014.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-316/13-2/TR
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.

2013.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-399/13-2/EŻ
     ∟udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów oraz przychodów podatkowych

2013.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-253/13-2/KC
     ∟w zakresie zastosowania stawki 0% dla dostawy towaru, który w momencie dostawy znajdował się na Białorusi

2013.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-131/13-2/KC
     ∟należy uznać, że sprzedaż towarów bezpośrednio ze składu celnego, w procedurze składu celnego na rzecz odbiorców z krajów trzecich, nie jest sprzedażą dokonaną poza granicami kraju, lecz wypełnia dyspozycję dostawy eksportowej w myśl ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym jest czynnością podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

1 2

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj