Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: koszt produkcji

 

koszt produkcji 24 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2014.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-422/14-3/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przyjęty przez Spółkę sposób rozliczenia produkcji jest prawidłowy oraz określenia momentu obciążenia kosztów podatkowych, oraz określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz składek ZUS.

2013.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-400/13-2/MC
     ∟Czy zakup surowców do produkcji w postaci przykładowo materiałów obiciowych, stelaży, pianek, akcesoriów będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w momencie zakupu, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, który następnie będzie korygowany na podstawie przeprowadzanej dwa razy w roku (na koniec czerwca oraz grudnia) inwentury uwzględniającej surowce, które nie zostały wydane do produkcji oraz wyroby gotowe, które nie zostały sprzedane?

2011.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-379b/10/11-S/RS
     ∟Miejsce świadczenia i opodatkowania czynności estymacji kosztów produkcji świadczonych od dnia 1 stycznia 2010 r.

2011.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-378b/10/11-S/RS
     ∟Miejsce świadczenia i opodatkowania czynności estymacji kosztów produkcji świadczonych od dnia 1 stycznia 2010 r.

2011.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-378a/10/11-S/RS
     ∟Miejsce świadczenia i opodatkowania czynności estymacji kosztów produkcji świadczonych do dnia 31 grudnia 2009 r.

2011.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-273/10-2/DS
     ∟Czy poniesione przez Spółkę koszty z tytułu usług wsparcia przyszłej sprzedaży DPF, poniesione do momentu rozpoczęcia produkcji, jako koszty bezpośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie produkcji DPF powinny zostać rozpoznane w momencie uzyskania pierwszego przychodu z tytułu sprzedaży tych filtrów, czy też powinny one zostać zaliczone do kosztów już w dacie ich poniesienia?

2010.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-153/10-4/DS
     ∟Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2010.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-259/10/AW
     ∟Ustalenie momentu potrącalności wydatków na zakup materiałów, ich transport oraz usługi specjalistyczne, poniesionych w celu realizacji projekltu (produkcji urządzenia).

2009.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-720/08-4/ŁM
     ∟Czy wartość sprzedanych składników majątku obrotowego stanowiła będzie koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży (również sprzedaży jako surowce wtórne)?

2008.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-454/08/AP
     ∟Dotacje otrzymane jako zwrot kosztów produkcji audycji radiowej nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu.

2008.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-171/07-3/HS
     ∟1. Jak należy kwalifikować koszty bezpośrednie i pośrednie w przypadku hodowli norek, jak określić koszt odpowiadający przychodom osiągniętym w roku podatkowym oraz koszt odpowiadający przychodom osiągniętym w następnym roku podatkowym?2. Czy sposób ustalania podziału kosztów bezpośrednich i pośrednich przedstawiony w uzasadnieniu jest prawidłowy i może być stosowany w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych?

2007.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-123/07-2/HS
     ∟1. Jak należy kwalifikować koszty bezpośrednie i pośrednie w przypadku hodowli norek, jak określić koszt odpowiadający przychodom osiągniętym w roku podatkowym oraz koszt odpowiadający przychodom osiągniętym w następnym roku podatkowym?2. Czy sposób ustalania podziału kosztów bezpośrednich i pośrednich przedstawiony w uzasadnieniu jest prawidłowy i może być stosowany w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych?

2007.09.24 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/4061-142/07
     ∟Czy opisany przez Spółkę sposób rozliczania i ewidencjonowania kosztów stanowiących i niestanowiących kosztów uzyskania przychodu jest prawidłowy, gdyż przepisy art. 9 ustawy podatkowej odsyłają do ustawy o rachunkowości, a ustawa ta nie daje wytycznych co do wyodrębnienia kosztów uzyskania przychodu zawartych w produkcji w toku oraz co do metod ich ewidencjonowania? 27.06.2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W podaniu Wnioskująca przedstawia co następuje: Spółka realizuje działalność budowlaną. Prowadzone budowy często trwają kilka lub kilkanaście miesięcy. W tym czasie wszystkie koszty wytworzenia usługi budowlanej, tj. koszty bezpośredn...

2007.08.03 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-298/07/MF
     ∟Czy są kosztami uzyskania przychodów Spółki - świadczącej usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej, dostępu do sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego) pod marką PP, prowadzącej sprzedaż aparatów telefonicznych i akcesoriów do nich, umożliwiających korzystanie z oferowanych usług - wydatki na zakup lub wyprodukowanie gadżetów - długopisy, smycze, odzież sportowa (koszulki, czapki), kubki, kalendarze, portfele, przenośne nośniki pamięci, wydawanych klientom, kontrahentom, dziennikarzom i agentom sprzedażowym z sieci dystrybucyjnych sprzedających telefony, akcesoria i usługi PP, które są opatrzone logo PP bądź zawierają logo PP i informacje identyfikujące markę PP z rodzajem świadczonych usług - jako wydatki na reklamę i promocję marki PP?...

2007.02.26 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR1/423-163/06/SG
     ∟Czy koszty poniesione w wydziale bezpośrednio produkcyjnym oraz w wydziale pomocniczym przed datą rozpoczęcia produkcji, Spółka winna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w miesiącu ich poniesienia.

2007.01.30 - Urząd Skarbowy w Międzychodzie - PDI-415/12/06/21
     ∟Czy Spółka będzie mogła zaliczyć wartość zapasów potrzebną do utrzymania ciągłości produkcji do kosztów uzyskania przychodu już w roku ich poniesienia?Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w związku z trudnościami w pozyskiwaniu surowców do produkcji betonu towarowego oraz elementów betonowych Spółka zmuszona jest, dla zachowania ciągłości produkcji, do zwiększenia zapasów magazynowych (głównie takich jak: żwir, piasek, cement). Z rozeznania przedsiębiorstwa trudności te wynikają z wyczerpywania się tych surowców (żwir, piasek), dostarczania ich z coraz większej odległości, dużego zapotrzebowania na nie, a w związku z tym niedostat...

2007.01.12 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-361/06/KM
     ∟Czy Spółka może dokonać przeceny towaru w wartości 95% jako pierwotnej ceny sprzedaży zachowując prawo uznania poniesionych wydatków wytworzenia w pełnej poniesionej wartości, jako kosztów uzyskania przychodu?

2006.09.19 - Izba Skarbowa w Poznaniu - BD-P/423– 19/06/Z
     ∟ Interpretacje podatkowe   Rodzaj dokumentudecyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowegoSygnaturaBD-P/423– 19/06/ZData2006.09.19AutorIzba Skarbowa w PoznaniuTematPodatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodówSłowa kluczowedochody wolne od podatkuhodowla (chów) zwierzątkoszt produkcjikoszty uzyskania przychodówopodatkowanie dochoduźródła przychoduPytanie podatnikaW oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wobec specyfiki i wieloetapowego charakteru produkcji prowadzonej przez Spółkę – dopuszczalne jest alokowanie kosztów na poszczególnych etapach produkcji do działalności opodatkowanej i zwolnionej przy wykorzystaniu wskaźnika ruchu wyliczonego jako iloraz przychodów ze sprzedaży do sumy przychodów ze sprzedaży oraz wartości przesunięć wewnętrznych. W złożonym wniosku z dnia 28 kwietnia 2006 r. Podatnik, powołując się na art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, zwrócił się z zapytaniem, czy wobec specyfiki i wieloetapowego charakteru produkcji prowadzonej przez Spółkę – dopuszczalne jest alokowanie kosztów na poszczególnych etapach produkcji do działalności opodatkowanej i zwolnionej przy wykorzystaniu wskaźnika ruchu wyliczonego jako iloraz przychodów ze sprzedaży do sumy przychodów ze sprzedaży oraz wartości przesunięć wewnętrznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji (chowu) trzody chlewnej. Proces tuczu trzody dokonywany przez Spółkę jest procesem długotrwałym, a jednocześnie wieloetapowym. Można go podzielić na okres produkcji prosiąt (w ramach tzw. stada podstawowego), oraz chowu warchlaków i tuczników (w ramach tzw. lotów warchlakowych i tucznikowych). Przyporządkowanie świni do każdego z etapów warunkowane jest głównie jej wiekiem i wagą. Ze względu na wymogi i skalę hodowli na każdym etapie, jest ona prowadzona przez Spółkę na kilkunastu fermach (przystosowanych odpowiednio do wymogów produkcji / chowu na każdym etapie), pomiędzy którymi świnie są przemieszczane. Fermy, na których odbywa się hodowla świń Spółki to w znacznej części fermy własne lub wydzierżawione, ale częściowo też obce (hodowla świń będących własnością Spółki odbywa się także na fermach będących własnością innych podmiotów, które dokonują usługowego tuczu). Fermy te kwalifikowane są przez Spółkę do ferm rolnych (gospodarstwa rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym) i ferm nierolnych (gospodarstwa, które nie spełniają wymogów ustawy o podatku rolnym, w tym również fermy obce). Ponadto, Spółka wykorzystuje w toku procesu produkcyjnego hodowców (rolników) obcych, do których odsprzedawane są świnie na określony etap chowu. Wskazani rolnicy kontraktowi przejmują chów świń Spółki na określonym etapie hodowli, po czym odsprzedają świnie Spółce. Hodowla świń sprzedanych przez Spółkę rolnikom kontraktowym odbywa się na fermach będących własnością tych podmiotów. Na potrzeby własne, ale i częściowo obce, Spółka prowadzi również produkcję pasz. Dokonuje też zakupu paszy z zewnątrz celem jej dalszej odsprzedaży (działalność handlowa). Ponadto Spółka prowadzi produkcję roślinną. Zasadniczo produkty roślinne są sprzedawane przez Spółkę, bądź są przesuwane do mieszalni pasz, gdzie podlegają przerobieniu na pasze. Spółka posiada również własny tabor transportowy, wykorzystywany na własne potrzeby oraz do świadczenia usług transportowych. W roku 2004/2005 Spółka otrzymała dopłaty bezpośrednie do użytków rolnychw ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, które stanowią przychody wolne od opodatkowania. Spółka nie korzysta ze zwolnienia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W zakresie hodowli świń, Spółka realizuje przychody na różnych etapach procesu produkcyjnego. Przychody realizowane są zarówno ze sprzedaży tuczników do zakładów mięsnych (ostatni etap produkcji), jak i ze sprzedaży prosiakówi warchlaków na wcześniejszych etapach do rolników kontraktowych. Ze względu na charakter fermy, przychody ze sprzedaży świń realizowane przez Spółkę kwalifikowane są częściowo do przychodów z działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych,a częściowo – do przychodów działalności rolniczej, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (sprzedaż z ferm rolnych). W toku działalności związanej z hodowlą świń, Spółka ponosi koszty związane zarówno z działalnością rolniczą, jak i pozarolniczą. Na każdym z etapów ponoszone są następujące koszty chowu:- koszty bezpośrednie, takie jak pasze, leki, szczepienia oraz wartość zakupionych sztuk świń,- koszty pośrednie, takie jak koszty amortyzacji ferm czy wynagrodzenia personelu. Do celów ewidencyjnych (księgowo) i zarządczych Spółka wyodrębnia koszty każdego z etapów produkcji poniesione na każdej z ferm. Jeśli w jednej lokalizacji fermy prowadzone są dwa lub więcej wyodrębnionych rodzajów działalności (np. stado podstawowe i multiplikator) koszty każdego rodzaju działalności (działów Spółki) ewidencjonowane są odrębnie. Rozwiązanie takie, polegające na wyodrębnieniu i ewidencjonowaniu kosztów według miejsc ich powstawania, zapewnia jasność ewidencji oraz służy celom zarządczym Spółki. Koszty i przychody dotyczące danego rodzaju działalności w danej lokalizacji (czyli danego działu Spółki) wyodrębniane są ewidencyjnie (i dla celów zarządczych)w tzw. mpki. Mpk to grupa kont (wynikowych, oraz często bilansowych) wyodrębnionych dla danego działu. Każdy mpk określany jest przez Spółkę numerem, po którym wskazany jest numer konta. Działy Spółki, dla których wyodrębniane są mpk, to przykładowo stado podstawowe na danej fermie, dział produkcji pasz, czy dział transportu. Proces produkcji trzody odbywający się w Spółce przez pryzmat powstających kosztów oraz sposobu ich ewidencjonowania przez Spółkę na poszczególnych etapach, można przedstawić w następujący sposób: I. Pierwszy etap hodowli odbywa się w ramach stada podstawowego. Stado podstawowe to etap produkcji związany z rozrodem. Na tym etapie następuje pokrycie, okres ciąży, urodzenie i odchowanie prosiąt. Lochy wykorzystywane do celów rozrodczych przechowywane są na stadzie podstawowym przez okres 1,5 –2 lat. Na etapie stada podstawowego ponoszone są koszty bezpośrednie i pośrednie (jak określone powyżej) związane z produkcją prosiąt podczas pierwszego etapu. Wszystkie koszty są ewidencjonowanew rozbiciu analitycznym na mpku każdej farmy odrębnie (tzn. na kontach kosztowych zgrupowanych odrębnie w ramach mpka dla każdego stada podstawowego). Po zakończeniu pierwszego etapu chowu, prosiak może być przemieszczany na kolejny etap produkcji i wystawiony na tzw. loty warchlakowe (na fermy rolnei nierolne). W praktyce oznacza to, iż prosiak jest fizycznie umieszczany na fermie hodowli warchlaków, w ramach wyodrębnionej grupy nazywanej lotem („lot” to grupa zwierząt zaliczanych do tej samej kategorii wiekowej i wagowej, dla których koszty rozliczane są łącznie, jednak w wyodrębnieniu od innych grup). Możliwe są też niekiedy przesunięcia prosiaka na własny multiplikator (przeznaczony do odbudowy stada macior). Dla celów ewidencyjnych, powyższe transfery zapisywane są jako przychód wewnętrzny na koncie analitycznym przyporządkowanym mpkowi danego lotu warchlakowego. Prosiak, po zakończeniu okresu produkcji na stadzie podstawowym może zostać też sprzedany do rolnika kontraktowego. Wówczas Spółka rozpoznaje przychód ze sprzedaży. II. Kolejnym etapem produkcji jest etap chowu warchlaka. Hodowla na tym etapie może przebiegać na fermie własnej Spółki (w przypadku wstawienia ze stada podstawowego na własny lot Spółki), na fermach obcych (na których odbywa się hodowla świń będących własnością Spółki) lub na fermach rolników kontraktowych (w przypadku odsprzedaży prosiaka do rolnika kontraktowego). Podczas hodowli, na własnej fermie Spółki, koszty powstające w trakcie tego etapu są ewidencjonowane w rozbiciu na loty warchlakowe (na kontach przyporządkowanych danemu mpkowi, które dał wewnętrznych celów zarządczych Spółki rozbijane są analitycznie na numery poszczególnych lotów). Ze względu na długość etapu, koszty bezpośrednie ewidencjonowane są pierwotnie wyłącznie bilansowo (aktywowane na zapasie). Ich rozpoznanie jako koszt następuje dopiero w chwili zakończenia produkcji w ramach etapu. Zakończenie etapu (tzw. zamknięcie lotu) wiąże się z przesunięciem na dalszy własny etap produkcyjny (odbywający się na fermach własnych lub obcych, bądź ze sprzedażą do rolnika kontraktowego). Koszty pośrednie rozliczane są wynikowo (w momencie poniesienia zaliczane są bezpośrednio do kosztów). W momencie zamknięcia lotu i przesunięcia warchlaka na kolejny etap (wstawienie na własną lub obcą fermę chowu tuczników), dla celów ewidencyjnych rozpoznawane są przychody wewnętrzne na koncie przypisanym mpkowi z numerem lotu warchlakowego oraz koszty wstawienia (wewnętrzne) na koncie przypisanym mpkowi z numerem lotu tucznikowego. Analogicznie ewidencjonowane są ewentualne przesunięcia warchlaków na multiplikator (tj. przesunięcie w celu odbudowy stada). W przypadku sprzedaży warchlaka spółka rozpoznaje przychód ze sprzedaży.III. Hodowla tuczników jest ostatnim etapem produkcji. Podobnie jak na etapie hodowli warchlaków, tuczniki mogą być hodowane na własnych fermach Spółki (po wstawieniach z własnych lotów warchlakowych lub odkupie od rolnika kontraktowego), na fermach obcych (na których odbywa się hodowla świń będących własnością Spółki bądź na fermach rolników kontraktowych (jeśli warchlak zostaje odsprzedany). Koszty bezpośrednie i pośrednie ewidencjonowane są na takich samych zasadach jak koszty na etapie warchlaków. Po zakończeniu produkcji, tuczniki sprzedawane są na ogół do zakładów mięsnych. Przy tej sprzedaży Spółka rozpoznaje przychód ze sprzedaży. Niekiedy tuczniki wstawiane są (przenoszone) też na własne multiplikatory (wskazane w pkt IV), służąc celom odbudowy stada.IV. Trzoda hodowana przez Spółkę częściowo tworzona jest własnego stada macior i knurów. Selekcja przyszłych macior i knurów nastąpi w ramach tzw. multiplikatorów Celem multiplikatora jest odbudowa stada podstawowego. Zwierzęta, które w opinii specjalistów nie nadają się na odbudowę stada, sprzedawane są do zakładów mięsnych. Koszty chowu własnych lochi knurów (które stanowią „środki produkcji” Spółki) w tym okresie ewidencjonowane są na kontach przyporządkowanych mpkowi danego multiplikatora. Z multiplikatora następuje przesunięcie (tzw. wstawienie) loch na stado podstawowe (czyli pierwszy etap produkcji), gdzie ma miejsce urodzenie prosiaka. Przesunięcie to odzwierciedlane jest również w ewidencji księgowej Spółki. Dla celów zarządczych Spółka dokonuje rozpoznania przychodów wewnętrznych na konie przychodowym przypisanym mpkowi danego multiplikatora oraz kosztów wstawienia (uznawanych za koszt wewnętrzny) na koncie kosztowym przypisanym mpkowi danego stada podstawowego. Niekiedy z multiplikatora następuje sprzedaż loch do rolników kontraktowych dokonujących chowu prosiąt w ramach pierwszego etapu produkcji. Spółka rozpoznaje wówczas przychód (przychód podatkowy lub niepodlegający opodatkowaniu w zależności od rodzaju fermy, z której następuje sprzedaż) na mpku multiplikatora. Dla celów hodowli świń Spółka zużywa paszę nabywaną od zewnętrznych dostawców bądź produkowaną przez własne mieszalnie pasz (wyodrębnione wewnętrzne działy produkcyjne Spółki). Oba rodzaje paszy są również, w pewnej części, odsprzedawane – głównie do rolników kontraktowych współpracujących ze Spółką. Do produkcji paszy przez własne mieszalnie pasz zużywane są zboża (własne lub kupowane) oraz premiksy i inne surowce (kupowane przez Spółkę od zewnętrznych dostawców). Zboża własne pochodzą z upraw Spółki, dokonywanychw gospodarstwach rolnych Spółki i kwalifikowanych do działalności rolniczej. Dla celów produkcji paszy, zboża własne podlegają wymieszaniu ze zbożami obcymi (niemożliwe jest ich wyodrębnienie) oraz z premiksami i innymi surowcami. Po zakończeniu produkcji, w momencie sprzedaży paszy lub jej transferu na własne fermy, Spółka kalkuluje koszt własny paszy, obejmujący koszty surowcowe i koszty pozasurowcowe. Koszt ten ustalany jest w oparciu o następujące elementy: #9679; cena nabycia zboża (w przypadku zakupu zboża – cena średnia ważona zboża kupowanego, a w przypadku zboża własnego – cena ewidencjonowana odpowiadająca wartości rynkowej); #9679; cena zakupu premiksów i innych surowców (średnia ważona cena premiksów i innych surowców), - stanowiące koszty surowcowe; oraz: #9679; „milling” - kwoty budżetowane, odpowiadające kosztom pośrednim generowanym w toku produkcji paszy (odpowiadający kosztom pozasurowcowym). Ceny nabycia zboża, premiksów i innych surowców korygowane są o różnice inwentaryzacyjne oraz różnice z zaokrągleń. Ich występowanie warunkowane jest faktem, iż dla ustalenia kosztu własnego paszy spółka uwzględnia zużycie zboża, premiksów i innych surowców według receptur (receptury na 1 tonę pasz) oraz według cen przypadających na 1 kilogram (zboża/premiksów/surowców). Ze względu na charakter zboża, prefiksów i innych surowców (sypkość, dużą absorpcję wilgoci) rzeczywiście zużywane w procesie produkcyjnym ilości mogą być odmienne od recepturowych. Faktyczne zużycie może zostać ocenione dopiero po dokonaniu zbadania ilości zapasu rzeczywiście składowanego w silosach (w praktyce jest to możliwe dopiero w momencie, gdy silos staje się pusty – wówczas zapas może zostać jako zerowy). Różnice pomiędzy faktycznym zużyciem a zużyciem według receptury korygują, jako różnice inwentaryzacyjne, koszt własny sprzedaży. Podobnie, różnice z zaokrągleń, będące rezultatem rozdzielenia ceny jednostkowejz faktury zakupu (cena za tonę) na mniejsze jednostki miary (na ogół kilogramy), co uwarunkowane jest formułą receptury, korygują koszt własny sprzedaży. Wobec ciągłości procesu produkcji, dla celów kalkulacji kosztu paszy, koszty pośrednie generowane w toku produkcji paszy ustalane są w wielkościach budżetowych – tzw. „milling”. „Milling” rozpoznawany jest automatycznie po zakończeniu produkcji. Przy sprzedaży paszy rozpoznawany jest przychód ze sprzedaży (podlegający opodatkowaniu). Natomiast, przy dostarczaniu paszy na własne fermy, dla celów ewidencyjnych rozpoznawany jest przychód wewnętrzny na koncie przychodowym mpku mieszalni pasz (a jednocześnie koszt na kontach mpków poszczególnych ferm - koszt ten podlega rozliczeniu jak koszty bezpośrednie etapów produkcyjnych, zgodnie z zasadami przedstawionymi powyżej). Przychody te uwzględniają wartość „millingu”. Koszty hodowli zwiększają również koszty transportu paszy oraz świń, ponoszone przez wewnętrzne komórki transportowe na własne potrzeby. Koszty te (obejmujące między innymi paliwo, ubezpieczenie aut, czy wynagrodzenie pracowników) rozpoznawane są bezpośrednio na koncie przyporządkowanym mpkowi działu transportu. W przypadku transportu na własne fe

2006.09.08 - Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim - 1414/DP/415-337/06/BL
     ∟Czy zużyty do napełniania wanien cynk podczas pierwszego uruchomienia wpisać jednorazowo w koszty uruchomienia procesu technologicznego, czy zgodnie z przepisem art.22 ust.5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. rozliczyć w czasie?

2006.05.19 - Izba Skarbowa we Wrocławiu - PP I 443/55/06/AW
     ∟Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy powinien naliczać należny podatek od towarów i usług z tytułu otrzymanej z Niemiec faktury za przygotowanie produkcji. Zdaniem Wnioskodawcy w wyżej opisanej sytuacji nie ma podstawy prawnej do naliczania należnego podatku VAT.

2005.08.24 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-209-198/05/JL
     ∟Czy w stacji telewizyjnej-nadawcy programów telewizyjnych stanowią koszty produkcji serwisów informacyjnych i są kosztem uzyskania przychodów wydatki na zakup ubiorów, dodatków dla prezenterów i dziennikarzy, kosmetyków oraz usług fryzjerskich i kosmetycznych? P O S T A N A W I A

2005.07.07 - Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie - DUS/PBF/406/38/05
     ∟czy zużyte uszlachetniacze - składniki stopowe, których zużycia nie można określić przed wykonaniem procesu technologicznego będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychZ przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż kontrahent chce zlecić usługowe wykonanie przetopu wiórów aluminiowych do postaci stopu aluminium. Do wykonania powyższej usługi muszą być zużyte uszlachetniacze stopowe, których zużycia nie można określić przed wykonaniem procesu technologicznego - czy w takim przypadku zużyta ilość uszlachetniaczy będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu.

2004.11.03 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1MUS/1471/DP/423/228/2004/MK
     ∟Pytanie Spółki dotyczy kwestii w jaki sposób przyporządkować do poszczególnych miesięcy roku podatkowego koszty związane z produkcją i dystrybucją ciepła oraz koszty ogólne prowadzonej działalności.

2004.01.14 - Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu - PDI-005/2/2004
     ∟Czy wydatki poniesione przez podatnika na zakup usług polegających na: 1) przygotowaniu przedsiębiorstwa do wdrożenia nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych poprzez dokonanie: analizy technologii i organizacji produkcji, zestawienie proponowanych zmian w technologii i organizacji produkcji, analizy procesu sprzedaży i zastawienie proponowanych zmian w procesie sprzedaży oraz 2) wdrożeniu pozyskanej technologii w zakresie: a) usług eksperckich związanych z uruchomieniem nowej technologii, b) szkolenia pracowników związanego z wdrożeniem nowej technologii i c) dostosowania technicznego, technologicznego i organizacyjnego przedsiębiorstwa do wdrażanej technologii mo

1

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj