Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: koordynator

 

koordynator 41 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.107.2019.2.AS
     ∟Brak zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do poszczególnych Usług Wsparcia.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.411.2018.1.AG
     ∟obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z uczestnictwem w strukturze cash-pooling’u

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.243.2018.1.HD
     ∟Obowiązki organizatora i koordynatora wspólnej działalności socjalnej związane z obsługą środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.94.2018.4.DG
     ∟W zakresie uznania, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę jako Koordynatora w ramach umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi na zasadach cash-poolingu stanowią usługi podlegające opodatkowaniu VAT.

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP2-3.4512.14.2017.2.WB
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Koordynatora usług.

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.145.2017.2.MPE
     ∟w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu

2017.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB1.4511.1028.2016.2
     ∟Czy zarobek właściciela szkoły - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej - będącego jednocześnie na podstawie cywilnoprawnej umowy zlecenia zawartej pomiędzy z jednej strony szkołą, reprezentowaną przez jej Dyrektora jako Zleceniodawcą a z drugiej strony Wnioskodawcą jako Zleceniobiorcą koordynatorem do spraw bezpieczeństwa w tej szkole (które to stanowisko zostało przewidziane w Statucie szkoły) i którego praca służy również m.in. realizacji zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, który nie będzie pełnił funkcji dyrektora w szkołach, ani nie będzie prowadził zajęć w tychże szkołach jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2017 r.) w świetle brzmienia art. 21 ust. 36 tejże ustawy (w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2017 r.)?

2016.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-3.4512.129.2016.1.PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku rozpoznania importu usług z tytułu czynności wykonywanych przez Spółkę Holenderską w systemie cash poolingu.

2016.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-287/16/PC
     ∟Czy wydatki Spółki związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez Koordynatora Klastra fakturę VAT (nazwa świadczonej usługi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?

2016.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-98/16-4/BS
     ∟Brak opodatkowania czynności realizowanych w ramach cash-poolingu – Agent

2016.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-803/15/MM
     ∟w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

2015.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-383/15-3/AG
     ∟Czy wydatki firmy W. Sp. z o. o. związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu i współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez koordynatora Klastra fakturę VAT (nazwa świadczonej usługi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) stanowią dla wnioskodawcy – firmy W. Sp. z o. o. koszty uzyskania przychodów?

2015.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/4512-714/15/JJ
     ∟Określenie czy czynności administrowania i reprezentowania Uczestników wobec Banku na mocy postanowień Umowy realizowane przez Spółkę jako Koordynującego rodzą obowiązek wystawienia faktury.

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-164/15-2/AM
     ∟Czy wydatki Sp. z o.o. związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez koordynatora K. fakturę VAT (nazwa świadczonej usługi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach K. Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?

2015.08.07 - Minister Finansów - DD3/033/390/CRS/14
     ∟Czy wynagrodzenie finansowane przez Unię Europejską jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-573/15-2/EK
     ∟Opodatkowanie usług świadczonych w ramach cash-poolingu -Koordynujący

2015.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1556/14/AW
     ∟Zwolnienie od podatku wykonywanych usług specjalisty ds. organizacyjnych w projektach szkoleniowych.

2015.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1258/14/AK
     ∟Czy Spółka zawierając umowę o świadczenie usług z podmiotem posiadającym siedzibę na terytorium Republiki Czeskiej i podlegającym obowiązkowi podatkowemu w Republice Czeskiej, posiada zakład zagraniczny na terenie Republiki Czeskiej w rozumieniu Ustawy CIT oraz Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

2014.12.05 - Minister Finansów - DD3/033/391/MCA/14/RD-112104
     ∟Czy wynagrodzenie finansowane przez Unię Europejską jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-467/14-2/AG
     ∟Czy wydatki związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wystawioną przez Koordynatora Klastra fakturę VAT (nazwa świadczonej usługi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?

2014.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-724/14-4/KT
     ∟Usługi koordynowania/kierowania projektem, finansowanym w całości ze środków publicznych, świadczone na rzecz zleceniodawcy – beneficjenta tych środków realizującego projekt szkoleniowy, nie stanowią usług ściśle związanych z usługami szkoleniowymi i nie korzystają ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

2014.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-538/14-2/AS
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem usługi organizacji koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

2014.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-55/14-4/KJ
     ∟Czy wydatki związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra w oparciu o wystawioną przez koordynatora Klastra fakturę VAT będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów?

2014.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-495/13-4/GG
     ∟Czy wydatki firmy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy w ramach Klastra w oparciu o wystawioną przez koordynatora klastra fakturę VAT (nazwa świadczonej usług,: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) ?

2012.07.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-527/12-2/AG
     ∟1. Czy wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy bezpośrednio realizujących projekt x korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy zwolnienie z podatku dochodowego zgodnie z ww. przepisem będzie obowiązywało również w przypadku refundacji środków związanych z chwilowym brakiem środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Projektu i wypłaty wynagrodzenia z konta podstawowego Wnioskodawcy?

2012.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-162/12-2/IM
     ∟Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji w projekcie – asystent koordynatora projektu. wynagrodzenie winno korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i art. 21 ust. 1 pkt 136 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-161/12-2/IM
     ∟Czy otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji w projekcie – specjalista do spraw promocji, wynagrodzenie winno korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 i art. 21 ust. 1 pkt 136 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2012.03.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1562/11-4/MN
     ∟1. Czy czynności wykonane w ramach opisanego wyżej projektu stanowią odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i jako takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy?2. Czy Fundacji przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim nabywa towary i usługi na potrzeby opisanego projektu?

2012.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1135/11-4/RS
     ∟Czy przychody w formie dotacji otrzymane z realizacji ww. projektu będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych?

2012.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1265/11-2/AG
     ∟Czy wynagrodzenia Wnioskodawczyni (konsultant PK, kierownik projektu, personel projektu, koordynator), uzyskiwane w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych przy realizacji ww. projektów podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.?

1 2

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj