Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Komisja Europejska

 

Komisja Europejska 130 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.95.2019.1.AGR
     ∟Zwolnienie z opodatkowania świadczeń pochodzących z Komisji Europejskiej.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.247.2019.1.AC
     ∟Zwolnienie przedmiotowe należności otrzymanych z Komisji Europejskiej

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.4.2019.1.JM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej

2018.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.629.2018.2.JN
     ∟Możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy towarów na rzecz pracownika Komisji Europejskiej oraz w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy towarów na rzecz członków sił zbrojnych NATO.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.413.2018.1.DA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia za pracę w ramach programu „…” wypłaconego z instytucji Unii Europejskiej.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.327.2018.2.JM
     ∟1)Czy uzyskane przez Wnioskodawcę w latach 2016-2018 dochody od Komisji Europejskiej są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2)Czy w związku z rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2016-2017, w których dochody te Wnioskodawca opodatkował wykazując je w kategorii inne źródła przychodów (pole 59 PIT-37), Wnioskodawca powinien złożyć korektę PIT-37 polegającą na nie wykazywaniu dochodów uzyskanych z Komisji Europejskiej i poprosić Urząd Skarbowy o zwrot zapłaconego podatku? 3)Czy w 2018 roku rozliczając podatki dochodowe od osób fizycznych Wnioskodawca powinien wykazać uzyskane dochody z Komisji Europejskiej w kategorii inne źródła przychodów w PIT-37?

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.500.2017.1.JM
     ∟PIT - w zakresie opodatkowania wynagrodzenia oraz innych należności w związku z realizacją przez długoterminowego doradcy współpracy bliźniaczej projektu na Białorusi.

2017.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.511.2017.1.JM
     ∟Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opisane dochody (wynagrodzenie za pracę na rzecz Komisji Europejskiej, zwrot kosztów podróży, diety pobytowe i ryczałt hotelowy) są zwolnione od podatku dochodowego w Polsce, czy też muszą być wykazane w rozliczeniu podatkowym za rok 2017?

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.232.2017.3.SR
     ∟Czy Wnioskodawczyni, jako beneficjent renty wdowiej oraz podmiot będący przedstawicielem ustawowym niepełnoletniego syna, zobowiązana jest do opodatkowania dochodu z tytułu otrzymywanej renty oraz świadczenia pieniężnego przelewanego na Jej konto w ramach renty sierocej podatkiem od osób fizycznych w sytuacji, gdy wedle przepisów prawa europejskiego są one na podstawie wskazanego uprzednio rozporządzenia objęte jedynie podatkiem wspólnotowym, a co za tym idzie powinny być zwolnione od podatku krajowego?

2017.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.233.2017.2.KC
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją programu.

2017.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.215.2017.2.JK2
     ∟Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej jest prawidłowe. Natomiast w zakresie podstawy prawnej zwolnienia ww. należności jest nieprawidłowe, gdyż przedmiotowe należności korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku z art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.

2017.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.356.2017.1.RR
     ∟Skoro towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji programu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców.

2017.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.104.2017.1.JK2
     ∟w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej w 2016 i 2017 roku

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1255.2016.2.JM
     ∟interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej.

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1351.2016.1.JM
     ∟zwolnienie z opodatkowania nalezności otrzymanych z Komisji Europejskiej

2016.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB4.4511.140.2016.2.MH
     ∟Czy wskazane, comiesięczne stypendium otrzymywane z Komisji Europejskiej w ramach programu stażowego Komisji (living allowence) korzysta ze zwolnienia z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-617/16-4/JK
     ∟Czy można uznać, w oparciu o przedstawione powyżej informacje, że diety pobytowe, wypłacane przez Komisję Europejską ekspertowi krajowemu zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie muszą być wykazywane w zeznaniu podatkowym, natomiast środki wypłacane przez stronę polską są objęte obowiązkiem podatkowym wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-172/16/BJ
     ∟Czy wymienione we wniosku składniki, tj. wynagrodzenie za wykonaną pracę na rzecz EFSA (rekompensata) i refundacja kosztów pobytu (diety, ryczałt hotelowy), otrzymane z Unii Europejskiej w 2016 i 2017 roku będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-171/16/BJ
     ∟Czy wymienione we wniosku składniki, tj. wynagrodzenie za wykonaną pracę na rzecz EFSA (rekompensata) i refundacja kosztów pobytu (diety, ryczałt hotelowy), otrzymane z Unii Europejskiej w latach 2012-2015, są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.01.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1228/15-2/MT
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu.

2015.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1005/15-4/JK
     ∟Czy do wymienionych diet pobytowych zastosowanie ma zwolnienie z podatku w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a?

2015.11.04 - Minister Finansów - DD3/033/364/14/CRS
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy finansowej UE w ramach realizacji Ramowego Programu Konkurencyjności i Innowacji.

2015.10.30 - Minister Finansów - DD3/033/362/CRS/14
     ∟Dochody pracowników Wnioskodawcy nie są objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit.b tej regulacji.

2015.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-831/15-4/JK
     ∟Wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, że należności, które otrzymuje są dochodami uzyskanych z instytucji Unii Europejskiej i do dochodu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, 4 marca 1968 r., z późn. zm.), uznano, że zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem dochód z wynagrodzenia i wskazanych w treści wniosku diet oraz ryczałt hotelowy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

2015.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-102/15/BJ
     ∟Czy dochody pracowników bezpośrednio realizujących zadania programu ramowego w części finansowanej z środków Unii Europejskiej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a i b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.07.01 - Minister Finansów - DD3.8222.2.121.2015.IMD
     ∟Czy wynagrodzenia osób realizujących bezpośrednio cel projektu podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 tej ustawy?

2015.05.25 - Minister Finansów - DD3.8222.2.141.2015.CRS
     ∟Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendium otrzymane na realizację projektu korzysta ze zwolnienia od podatku?

2015.05.11 - Minister Finansów - DD3.8222.2.170.2015.IMD
     ∟Czy wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców Fundacji korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, przewidzianego art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-190/15-2/JK2
     ∟Stypendium z programu „X.” niezależnie od tego czy jego zakres dotyczy wyłącznie diet czy też obejmuje również koszty związane z zakwaterowaniem, otrzymywane przez osoby podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przebywające czasowo za granicą, wolne jest od podatku dochodowego w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju określonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium. W konsekwencji, w sytuacji gdy limit zwolnienia jest wyższy od miesięcznej stawki stypendium, przedmiotowe stypendium w całości korzysta ze zwolnienia.

2015.04.01 - Minister Finansów - DD3.8222.2.169.2015.IMD
     ∟Czy dochody osób bezpośrednio realizujących cel projektu uzyskane w wyniku wykonywania zadań w projekcie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj