Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: komisja

 

komisja 90 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.238.2019.2.HD
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dokonywaniem zwrotu zryczałtowanych kosztów dojazdu członkom komisji do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych izby rolniczej.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.291.2019.2.LS
     ∟Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że właściwym jest zakwalifikowanie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej wykonujących czynności na podstawie aktu powołania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 w związku art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co wiąże się, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, z obowiązkiem pobrania przez Wnioskodawcę, jako płatnika, zaliczki na podatek dochodowy, przy obliczaniu której winien uwzględnić 20% koszty uzyskania przychodów, stosowanie do treści art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy i zastosować najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.46.2019.2.HW
     ∟Zwolnienie od podatku: badań lekarskich i psychologicznych (pracownicy, pracownicy ochrony, pozwolenie na broń, jednoosobowa działalność gospodarcza), wizytacji stanowisk, udziału lekarza w zakładowej komisji bhp.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.117.2019.1.MG
     ∟Obowiązki płatnika związane z wypłatą diet członkom komisji wyborczych.

2019.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.638.2018.1.JKU
     ∟Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług środków finansowych uzyskiwanych z tytułu działania Miejskiej Komisji (…).

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.419.2018.1.JK3
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.216.2018.2.MS
     ∟W przypadku uzyskania zgody KNF na stosowanie przez Oddział klasyfikacji ekspozycji kredytowych i kalkulacji rezerw kredytowych tworzonej w sposób zgodny z zasadami MSSF 9, Oddział powinien rozpoznawać koszty podatkowe zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26c ustawy o CIT, a także zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25, art. 16 ust. 2a, ust. 2c, ust. 3c, ust. 3f, ust. 3g ustawy o CIT w zakresie, w jakim przepisy te odnoszą się do odpisów na straty kredytowe oraz banków stosujących MSR/MSSF.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.342.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie czynności wydania opinii przez Komisję Bioetyczną

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.141.2018.2.DS
     ∟obowiązki płatnika z tytułu zwrotu kosztów wyjazdu pracownikom reprezentującym związki zawodowe

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.140.2018.3.PP
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.113.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe wypłaty wynagrodzenia członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.783.2017.1.RS
     ∟Sposób udokumentowania obciążenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztami materiałów i surowców zakupionych dla potrzeb organizacji egzaminów kwalifikacyjnych.

2017.12.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.487.2017.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług medycyny pracy polegających na przeprowadzaniu badań lekarskich m.in. laboratoryjnych, specjalistycznych, sanitarno-epidemiologicznych oraz psychologicznych (w tym badań psychologicznych, pracowników wykonujących czynności służbowe jako kierowca pojazdów kat. B, C, D, wózków widłowych, ciężkiego sprzętu budowlanego); w zakresie opodatkowania badań lekarskich dla osób ubiegających się o prawo jazdy; w zakresie opodatkowania czynności polegających na udziale lekarza medycyny pracy sprawującego profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami w komisjach BHP i wizytacjach stanowisk pracy, których obowiązek wynika z art. 23713 Kodeksu Pracy.

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-973/13/17-S2-AJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.05.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.96.2017.1.AG
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania szkoleń oraz zwrot kosztów dojazdu członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB2.4511.130.2017.1.IL
     ∟Wynagrodzenia otrzymywane przez członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią dla tych osób przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego mają zastosowanie koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu. Płatnik dokonując ich wypłaty zobowiązany jest do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Do wynagrodzeń członków Komisji nie ma zastosowania opodatkowanie ryczałtowe, określone w art. 30 ust. 1 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.106.2017.1.RR
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.956.2016.1.AG
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania szkoleń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-525/16-1/JŁ
     ∟Czy wynagrodzenie przyznane członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może być uznane jako przychód z tej działalności podlegający opodatkowaniu, a tym samym podstawą do wystawienia faktury za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/4512-1-126/16-6/AS
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia z opodatkowania usług polegających na uczestnictwie lekarza w Zakładowej komisji BHP, postępowaniu w związku z podejrzeniem choroby zawodowej oraz udziale lekarza Medycyny Pracy w wizytacji i konsultacji środowiskowej.

2016.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.134.2016.2.KO
     ∟Czy członkowi Komisji od wypłaconego wynagrodzenia należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a, czy też podatek powinien zostać naliczony na zasadach ogólnych zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?

2016.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4512-1-225/15-4/JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi sprawdzenia kwalifikacji przez komisję kwalifikacyjną dla osób, które bezpośrednio przed nim nie uczestniczyły w szkoleniu.

2015.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-889/15/RS
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania szkoleń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego.

2015.08.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-144/15/DP
     ∟- Czy dla członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wartość szkoleń opłacanych przez gminę (w tym odpłatnych szkoleń organizowanych przez Forum Profilaktyki Uzależnień) stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego należy pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%? - Czy zwrot kosztów dojazdu na przedmiotowe szkolenia, należny członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z uchwałą rady miasta, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego należy pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%? - Czy w przypadku gdy szkolenia Forum Profilaktyki Uzależnień organizowane są w ramach kwartalnych opłat za członkostwo, przychodem dla uczestnika forum jest kwartalna składka członkowska wnoszona przez gminę?

2015.07.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-512/15/MM
     ∟Czy zwrot kosztów poniesionych na dojazdy związane z pracami komisji określonymi uchwałą Zarządu XXX Izby Rolniczej nr XXX z dnia XXX w sprawie ustalania zasad zwrotu kosztów dojazdów członkom Komisji Wojewódzkiej oraz członkom Komisji Okręgowych do przeprowadzania wyborów do rad powiatowych XXX Izby Rolniczej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawca zobowiązany jest do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jako płatnik do właściwego Urzędu Skarbowego w związku z wypłaceniem ww. kosztów?

2015.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1171/14/RS
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kosztów uczestnictwa w szkoleniach.

2014.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-831/14-2/AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2014.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-589/14/MŁ
     ∟Czy koszt szkolenia członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i pedagoga szkolnego należy uznać jako nieodpłatne świadczenie w ramach rządowego programu wolne od podatku zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 114 ?

2014.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-39/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe sfinansowania członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kosztów uczestnictwa w szkoleniach?

2014.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-308/14/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe sfinansowania członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kosztów uczestnictwa w szkoleniach?

1 2 3

Dołącz do 41704 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj