Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kierownik

 

kierownik 151 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.168.2019.2.WS
     ∟Możliwość opodatkowania przychodu z tytułu wykonywania usług kierownika budowy oraz z tytułu wykonywania kosztorysów budowy oraz przeglądów budowlanych w ramach działalności nierejestrowej; koszty uzyskania przychodów w ramach działalności nierejestrowej.

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.382.2018.1.EJ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatnika świadczącego usługi nadzoru budowlanego, sporządzania kosztorysów inwestorskich, pełniącego kierownika budowy

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.302.2018.1.OA
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.95.2018.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia: Programisty; Testera; Analityka; Inżyniera konfiguracji oprogramowania; Kierownika; Kierownika technicznego.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.487.2017.1.JKU
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.165.2017.1.PR
     ∟skutki podatkowe pokrywania przez pracodawcę kosztów noclegów

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB4.4511.144.2017.2.JM
     ∟Dochód uzyskany przez podatnika będącego rezydentem polskim z tytułu pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorstwa (niem. Geschäftsführer) w niemieckiej sp. z o.o. jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Niemczech powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że jako podmiot zatrudniający kierownika przedsiębiorstwa (niem. Geschäftsführer), nie będzie obowiązany do działania jako płatnik i poboru i wpłaty podatku PIT w Polsce z tytułu wynagrodzenia przekazywanego kierownikowi nawet jeżeli będzie on polskim rezydentem podatkowym i nawet jeżeli część czynności kierownik będzie wykonywał w Polsce.

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.779.2016.2.GG
     ∟Czy wartość opłaconych przez Bank składek wynikających z polisy ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności kierownictwa z tytułu zarządzania Bankiem, jest przychodem dla osób objętych ubezpieczeniem, od którego Bank ma obowiązek pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

2016.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-289/16-2/PS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na pobyt, uczestnictwo w zajęciach i badania lekarskie pracowników skierowanych przez Spółkę do specjalistycznego ośrodka w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego związanego z pracą w warunkach dużego stresu.

2016.05.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-275/16-4/JK
     ∟Czy przychód uzyskany z odprawy wypłaconej w związku z wypowiedzeniem Kontraktu Menadżerskiego zawartego na czas nieokreślony podlega opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. – dalej ustawa) – tj. według stawki 70%?

2016.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-227/16-2/MT
     ∟prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust.

2016.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-75/16/AR
     ∟Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy wykonującego usługi z zakresu wykonywania projektów budowlanych, nadzoru budowlanego, pełnienia obowiązków kierownika budowy, wykonywania okresowych przeglądów technicznych budynków zaklasyfikowanych zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerami 71.11.Z i 71.12.Z, oraz wykonywania kosztorysów sklasyfikowanych pod numerem 74.90.Z

2016.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/4512-638/15-3/RG
     ∟zwolnienie na podstawie art. 43 ust. l pkt 33 lit. b ustawy świadczonych przez Wnioskodawcę usług kierownika muzycznego

2015.11.13 - Minister Finansów - DD3.8222.2.430.2015.KDJ
     ∟Sfinansowanie przez Wnioskodawcę (poprzez zwrot wydatków) kosztów noclegów pracowników, a także kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych, opłat parkingowych ponoszonych przez pracowników w ramach wykonywania obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę, nie generuje po stronie pracowników przychodu w rozumieniu przepisów ustawy. Wydatki ponoszone są bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownik nie otrzymuje od Wnioskodawcy jakiegokolwiek nieodpłatnego świadczenia stanowiącego przysporzenie majątkowe.

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-225/15-4/MG
     ∟PIT - w zakresie obowiązków płatnika z tytułu uczestnictwa wybranych kierowników sklepów w programie udziału partycypacyjnego w wartości dodanej VAPS.

2015.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-665/14-2/AU
     ∟Czy w związku z wykonywaniem zadań i zatrudnienia na stanowisku kierownika produkcji audycji TV przysługuje Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2010 – 2014 zryczałtowanej 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2014.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-558/14-4/RG
     ∟zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy

2014.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-678/14-4/AS
     ∟moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na premie roczne wypłacane zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania określonym pracownikom – kadrze kierowniczej Spółki.

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-459b/14/DP
     ∟Czy otrzymane odsetki od stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym przeznaczonym do realizowania Projektu stanowią przychód z kapitałów pieniężnych? Czy zwrot Instytucji Pośredniczącej otrzymanych odsetek od stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym przeznaczonym do realizowania Projektu stanowi koszty uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych lub daje prawo do skorygowania przychodu z tego źródła?

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-459a/14/DP
     ∟Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód Wnioskodawcy ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy otrzymane dofinansowanie Projektu w części, która faktycznie nie zostanie przez Wnioskodawcę wydatkowana i nie będzie podlegała zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej ze względu na zaakceptowanie zryczałtowanych kosztów Projektu (wg stawek jednostkowych), będzie u Wnioskodawcy podlegała opodatkowaniu? Czy poniesione w ramach realizowanego Projektu wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej?

2014.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-458a/14/DP
     ∟Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód Wnioskodawcy ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy otrzymane dofinansowanie Projektu w części, która faktycznie nie zostanie przez Wnioskodawcę wydatkowana i nie będzie podlegała zwrotowi do Instytucji Pośredniczącej ze względu na zaakceptowanie zryczałtowanych kosztów Projektu (wg stawek jednostkowych), będzie u Wnioskodawcy podlegała opodatkowaniu? Czy poniesione w ramach realizowanego Projektu wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej?

2014.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-354/14/BK
     ∟Czy kwota ryczałtu samochodowego wypłacanego Kierownikowi M-GOPS z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych, który nie jest zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego jest wolna od podatku dochodowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2014.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-105/14/AW
     ∟Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi projektowania, kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierskimi, badań i analiz (bez doradztwa)

2014.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-694/13-5/KO
     ∟Skutki podatkowe otrzymania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2014.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-694/13-4/KO
     ∟Skutki podatkowe otrzymania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2014.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/415-925/13/AA
     ∟Czy w związku z wykonywaniem zadań i zatrudnieniem na stanowisku kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2006-2013 zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?

2013.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-985/13/DP
     ∟Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni – dyrektora placówki pokryte z dotacji wypłaconej przez Urząd Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. l pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy poprawnym księgowaniem będzie księgowanie noty księgowej dotyczącej wynagrodzenia Wnioskodawczyni – dyrektora szkoły w kolumnie 16 (uwagi), nie wliczając kwoty do podstawy opodatkowania i nie wykazując jej w zeznaniu rocznym P1T-36L?Czy prawidłowe będzie sporządzenie korekt PIT-36 (za lata 2009, 2010, 2011) i PIT-36L (za 2012 r.), w których nie będą brane pod uwagę dochody otrzymane z dotacji?

2013.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-895/13/DP
     ∟Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy – za wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu, otrzymywane na podstawie noty obciążeniowej – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

2013.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-805/13/DP
     ∟Czy – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wynagrodzenie właściciela niepublicznego zespołu szkół ponadgimnazjalnych jest zwolnione od opodatkowania?

2013.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-630/13/IB
     ∟Czy w związku z wykonywaniem czynności producenta wewnętrznego i kierownika produkcji T. w zakresie współtworzenia audycji Wnioskodawcy przysługiwało prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2008-2012 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41713 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj