Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kara umowna

 

kara umowna 975 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.361.2019.2.IZ
     ∟ustalenie, czy: - środki otrzymane w ramach Odszkodowania od ubezpieczyciela oraz środki jakie zostaną otrzymane od Serwisanta jako Rekompensata stanowią przychody a środki jakie Spółka zapłaci na rzecz Kontrahenta stanowią koszty, które składają się na dochód podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, - czy wydatki poniesione w związku z zapłatą roszczenia na rzecz Kontrahenta stanowią koszt uzyskania przychodu

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.387.2019.1.AR
     ∟Czy poniesiona przez Wnioskodawcę kara umowna może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.346.2019.2.JK3
     ∟skutki podatkowe otrzymania kwoty zasądzonej przez Sąd wraz z odsetkami z tytułu kary umownej

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.311.2019.1.PJ
     ∟Kar umownych, o których mowa w opisie stanu faktycznego nie można uznać za kwoty nieuwzględniane bądź odejmowane od podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o których mowa w art. 29a ust. 7 i 10 ustawy o VAT.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.267.2019.1.MM
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.384.2019.2.IZ
     ∟opodatkowanie kar umownych oraz sposobu ich dokumentowania

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.331.2019.2.PS
     ∟Czy poniesiony wydatek, tj. zapłata za notę obciążeniową (odszkodowanie za niedobory inwentaryzacyjne) stanowi koszt podatkowy firmy Wnioskodawcy?

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.339.2019.2.MB
     ∟W zakresie udokumentowania kary umownej za samodzielne zbycie nieruchomości.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.419.2019.2.KOM
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT i dokumentowanie otrzymanej kwoty stanowiącej karę umowną

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.198.2019.1.KF
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.273.2019.2.BG
     ∟1. Czy równowartość dochodu przeznaczonego na pokrycie wydatków na PFRON, kary umowne, odsetki budżetowe, koszty reprezentacji, koszty sądowe oraz zasądzone renty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19% w przypadku gdy Szpital uzyskał stratę podatkową? 2. Czy zapłacone w ciągu roku wartości podatku naliczonego jako 19% od dokonanych wydatków niestatutowych, w przypadku osiągnięcia straty podatkowej będą stanowiły nadpłatę podatku dochodowego od osób prawnych?

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.299.2019.1.BKD
     ∟Czy w przypadku miarkowania kar przez sąd powszechny (ich zmniejszenia) odsetki przysługujące Wykonawcy z tytułu potrącenia kar w wyższej wysokości, stanowić będą dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu (przy założeniu, że zostaną zapłacone)

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.288.2019.1.APA
     ∟ustalenie czy późniejsze miarkowanie kar przez sąd skutkuje korektą przychodu w bieżącym okresie rozliczeniowym

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.223.2019.1.APA
     ∟ustalenie czy przychód z tytułu potrącenia kar umownych powstaje z momentem dokonania kompensacji

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-203/16-2/DP
     ∟Czy kwota odszkodowania (tj. 208.000 zł) jaką Spółka komandytowa zapłaci Wynajmującemu z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu może stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu proporcjonalnie do jego udziału?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.282.2019.1.DP
     ∟Czy zatem kwota wymienionej kary umownej nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest kosztem uzyskania przychodu?

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.240.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy odszkodowanie wypłacane przez Spółkę w związku z powstałą szkodą może stanowić koszty uzyskania przychodów dla Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.362.2019.1.SJ
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.212.2019.2.MM
     ∟w zakresie: - Czy naliczona kara umowna w wysokości 360.763,18 zł powinna być zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych do opodatkowania jeśli nie została zapłacona przez Spółkę? - Czy do pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu kary umownej powinna zostać zaliczona jedynie kwota 131.116,00 zł rozliczona ze Spółką przez potrącenie? - Czy dokonanie zapłaty dla Podwykonawców w myśl art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, Spółdzielnia może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w dniu 21 lutego 2019 r.?

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.214.2019.1.MO
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej i odsetek

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.281.2019.1.AZ
     ∟możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji usługi

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.228.2019.1.HW
     ∟Ustalenie czy w przypadku uszkodzenia przez klienta samochodu podlegają opodatkowaniu oraz sposobu dokumentowania opłat.

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.174.2019.2.MC
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-740/15-1/DP
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, zapłacone przez Bank na rzecz wynajmującego świadczenie pieniężne (nazywane np. odstępne, odszkodowanie, kara umowna bądź wynagrodzenie), w związku z odstąpieniem od umowy najmu, będzie stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.168.2019.1.MR
     ∟Czy kara umowna zapłacona z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, nałożona na Wnioskodawcę przez Zamawiającego zgodnie z umową, udokumentowana notą obciążeniowa stanowi koszt uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/423-46/13/S-19/AW
     ∟Czy zapłacona kara za nie odebranie lokalu handlowego stanowi koszt uzyskania podatnika w momencie jej zapłaty?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-509/14-3/S/SP
     ∟możliwość zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów kwoty określonej w Ugodzie na rzecz Gminy

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.89.2019.2.AB
     ∟W zakresie opodatkowania opłat naliczanych za kradzież maszyny oraz kar umownych.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.65.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka jest zobowiązana do rozpoznania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wystawionej noty obciążeniowej w dacie otrzymania zapłaty oraz czy Spółka była/jest uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zapłaconą karę umowną.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.47.2019.1.MC
     ∟Koszty uzyskania przychodów-moment poniesienia wydatków.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41701 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj