Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kara

 

kara 158 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6

2019.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.518.2019.2.ICz
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej opodatkowanie czynności – kary umownej za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu.

2019.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.473.2019.1.AK
     ∟ustalanie podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz kalkulacja współczynnika struktury sprzedaży w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów z tytułu: odsetek od rezerwy obowiązkowej oraz depozytów utrzymywanych na rachunku w NBP; odsetek z tytułu środków pieniężnych utrzymywanych na rachunkach nostro; z depozytów międzybankowych oraz odsetek, opłat karnych, kar umownych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z majątku alokowanego do Oddziału, a także monitów i upomnień

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.288.2019.1.APA
     ∟ustalenie czy późniejsze miarkowanie kar przez sąd skutkuje korektą przychodu w bieżącym okresie rozliczeniowym

2019.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.223.2019.1.APA
     ∟ustalenie czy przychód z tytułu potrącenia kar umownych powstaje z momentem dokonania kompensacji

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.289.2019.1.ICZ
     ∟Brak opodatkowania otrzymanych kwot w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu korzystania z parkingu w sytuacji braku aktualnego biletu komunikacji miejskiej uprawniającego do korzystania z terenu parkingu oraz utraty/zniszczenia biletu wjazdowego na parking.

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.148.2019.1.MD
     ∟brak opodatkowania kar umownych

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.49.2019.2.SJ
     ∟Opodatkowanie kar umownych oraz sposobu ich dokumentowania, prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, stanowiących element Kosztów oraz obowiązku obliczenia kwoty podatku naliczonego zgodnie ze sposobem określenia proporcji.

2019.01.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.765.2018.2.AM
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT kary umownej oraz udokumentowania jej fakturą.

2019.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.376.2018.1.MK
     ∟czy zapłaconą przez Spółkę karę można uznać za koszt uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i czy otrzymany od kontrahenta ewentualny zwrot kary będzie stanowić dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2018.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.482.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie uznania odsetek oraz opłat naliczanych od wierzytelności otrzymywanych od dłużników za przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13 updop.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.306.2018.1.AZ
     ∟Czy należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych są wyłączone od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 updop, jako przychody z gospodarki leśnej ?

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.256.2018.1.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z otrzymaniem przez pracowników kart przedpłaconych z ZFŚS (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.176.2018.1.MJ
     ∟Uznanie pobieranych opłat z tytułu niewywiązywania się przez klienta z zawartej ze Spółką umowy za wynagrodzenie, które nie jest/nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, brak obowiązku wystawienia faktur dokumentujących ww. opłaty, prawo do wystawienia faktur korygujących w stosunku do wystawionych faktur pierwotnych i prawo do obniżenia podatku należnego.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.13.2018.2.AM
     ∟Kara umowna pełniąca funkcję odszkodowawczą (rekompensacyjną) za utracone korzyści, nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Na podstawie zaistniałych okoliczności oraz powołanych przepisów należy stwierdzić, że naliczenie jednorazowej opłaty w wysokości 25% opłat za każdy miesiąc pozostały do końca upływu okresu, na jaki zawarto umowę, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez klienta, nie stanowi odpłatności za czynność określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.483.2017.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, czy odszkodowania (kary) zwracane Spółce przez Dostawców nie będą stanowiły przychodu podatkowego oraz sposobu ich księgowania

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.444.2017.2.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, czy wypłacone przez Spółkę na rzecz klienta odszkodowania (kary) nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.748.2017.1.AKO
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że takie czynności wymienione w Grupie 3 jako opłaty za czynności mające charakter sankcyjny, powinny pozostać poza opodatkowaniem VAT?

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.248.2017.1.JP
     ∟Czy Spółka prawidłowo uznała koszty wynikające z noty obciążeniowej, za koszty uzyskania przychodu?

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.261.2017.1.IK
     ∟stawka podatku VAT dla usług związanych z udzielaniem pożyczki.

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.16.2017.2.KR
     ∟Usługi dodatkowe, stanowią odrębną całość lecz nie są właściwe ani niezbędne do świadczenia usług udzielenia pożyczki i zarządzania pożyczką zwolnionych od podatku. Omówione usługi nie korzystają zatem również ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%.

2017.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPP1.4512.69.2017.2.BS
     ∟w zakresie opodatkowania kosztów wykonania zastępczego oraz ich dokumentowania

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1076.2016.1.DP
     ∟Czy opłaty za utratę wartości działek sąsiednich mogą być kosztem podatkowym?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-1054/13-1/AZb
     ∟koszty wykonawstwa zastępczego oraz kary umowne mają charakter odszkodowawczy, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1108.2016.1.PS
     ∟W zakresie możliwości rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych ze świadczeniem usług transportowych z udziałem podwykonawców.

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.856.2016.2.JJ
     ∟prawidłowe dokumentowanie odszkodowania za korzystanie z przedmiotu najmu (restauracja) bez tytułu prawnego oraz refakturowanie opłat za media

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.351.2016.2.AT
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uiszczonej przez Wnioskodawcę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.744.2016.2.ICz
     ∟- opodatkowania czynności zwrotu kosztów transportu i wartości towaru przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta w związku z kradzieżą towaru, - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Kontrahenta.

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-1.4512.101.2016.1.AP
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT kwoty otrzymanej od dostawcy w celu pokrycia kosztów usunięcia jednej, określonej wady towarów.

2016.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-577/16-5/AO
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych odnośnie wypłaty/wydania uczestnikom programów nagród pieniężnych, kart przedpłaconych i wydania bonów towarowych

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-697/16-1/AK
     ∟Czy opisana w zdarzeniu przyszłym Migracja Spółki Przenoszonej będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka Przenoszona bądź udziałowiec takiej spółki będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj