Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kapitał własny

 

kapitał własny 15 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2013.12.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-975/13/HD
     ∟Czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym w przypadku umorzenia udziałów spółki prawa cypryjskiego za wynagrodzeniem u Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-929/13/HD
     ∟Czy w przypadku umorzenia udziałów Spółki nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-923/13/HD
     ∟Czy w przypadku umorzenia udziałów Spółki nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-107/13-4/MC
     ∟Czy wnosząc zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa Spółki komplementariusza do spółki komandytowo - akcyjnej na wyżej opisanych zasadach, powstaną jakiekolwiek zobowiązania publicznoprawne po stronie wnoszącego aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki?

2012.03.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-492/11-2-ŁM
     ∟Czy wnosząc całe przedsiębiorstwo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusza) do spółki komandytowo - akcyjnej na wyżej opisanych zasadach, powstaną jakiekolwiek zobowiązania publicznoprawne po stronie wnoszącego aport w postaci przedsiębiorstwa Spółki?

2009.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-830/08/09-9/S/MB
     ∟CIT - w zakresie korekty wpłat z zysku za lata 2006-2007

2009.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1351/08-7/EC
     ∟W świetle opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i powołanych przepisów prawa podatkowego, przy przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową Wnioskodawca - jako wspólnik - nie uzyska dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który będzie podlegać opodatkowaniu

2009.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1350/08-7/EC
     ∟W świetle opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i powołanych przepisów prawa podatkowego, przy przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową Wnioskodawca - jako wspólnik - nie uzyska dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który będzie podlegać opodatkowaniu. Jednocześnie zaznacza się, iż od dnia 01 stycznia 2009 r. nastąpiła zmianaprzepisów art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osóbfizycznych, co jednak pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie, albowiem jak wskazał Wnioskodawca w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową miało nastąpić przed końcem roku 2008.

2008.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-525/08/MH
     ∟Koszty emisji akcji w spółce akcyjnej.

2008.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1018/08-2/IŚ
     ∟W jakiej wysokości Zakład powinien przekazywać środki na Fundusz Aktywności: czy w wysokości podatku dochodowego od osób prawnych a zysk netto winien zwiększać kapitał własny, czy w wysokości dochodu z działalności (przychody pomniejszone o koszty tej działalności)?

2007.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-173/07-2/AG
     ∟Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie wydatków związanych z obsługą prawną operacji podwyższenia kapitału zakładowego do kosztów uzyskania przychodów?

2007.03.02 - Podlaski Urząd Skarbowy - PO-II/423/94/AMK/06
     ∟Czy do wyliczenia kapitałów podstawowych, stanowiących załącznik do wniosku o udzielenie pomocy de minimis za 2006 r., powinno wliczać się pozycję zysku netto ustalonego na dzień 31.12.2006 r., wykazanego w bilansie Banku, czy też w roku następnym, w którym następuje badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta? Wnioskiem Nr BS/214/1/06 z 21.12.2006 r. (data wpływu 27.12.2006 r.), Bank Spółdzielczy zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy de minimis bankom spółdzielczym w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Bank Spółdzielczy w 2...

2006.10.05 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/SPC/436-27/06/SJ
     ∟Czy podwyższenie kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu PCC w wysokości 0,5% od kwoty podwyższenia? W przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło trzy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego:- uchwałę podwyższającą warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większa niż 360.000 zł;- uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.054.000 zł;- uchwałę podwyższającą kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 383.500 zł.Wszystkie uchwały zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i zaprotokołowane w formie aktu nota...

2005.06.07 - Izba Skarbowa w Łodzi - PBI-2/4117/IN-4/US Ł-W/2005/MM
     ∟Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez jej wspólnika, spółka może zaliczyć w całości w kwocie brutto jako koszt uzyskania przychodów?

2005.05.12 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPŁ/423-23/05/KAR
     ∟Czy od dywidend i dochodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa wypłacanych przez zagraniczny fundusz - Bank pełniąc funkcję agenta płatności - ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy wypłacie tych należności polskim inwestorom, pobierać podatek dochodowy?

1

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj