Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kantor

 

kantor 40 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2014.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1190/13/MW
     ∟Strona wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia, czy prowadząc na podstawie zezwolenia Narodowego Banku Polskiego działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie kupna i sprzedaży walut, ma prawo od dochodu uzyskiwanego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19 %, wskazując jednocześnie w składanych zeznaniach podatkowych, iż dochód z tytułu kupna i sprzedaży walut jest to dochód uzyskany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

2013.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-827/13-3/AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia obrotu z tytułu świadczenia usług wymiany walut.

2013.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-611/13-2/IŚ
     ∟Skutki związane z rozliczeniem podróży służbowych – opłaty parkingowe i za autostradę a kilometrówka

2013.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-515/13-4/NS
     ∟Ustalenie obrotu z tytułu świadczenia usług wymiany walut.

2013.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-412/13-3/KSU
     ∟Czy w ramach prowadzonej działalności w zakresie skupu i sprzedaży walut, kwoty otrzymane z ich sprzedaży należy ująć w przychodach podlegających opodatkowaniu, a wydatki poniesione na nabycie sprzedanej waluty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tym okresie, w którym osiągnięto przychód z tego tytułu, czy też w przychodach wykazać jedynie wysokość uzyskanej prowizji/zysku?

2013.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-412/13-2/KSU
     ∟Czy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dla celów ewidencyjnych Wnioskodawczyni powinna prowadzić księgi rachunkowe w oparciu o ustawę o rachunkowości, czy też podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

2013.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-579/13-4/MM
     ∟w przypadku dostawy sztabek lub monet ze srebra, palladu, platyny stanowiących towary używane niezawierających się wśród wyjątków, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, nabytych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub od podmiotów gospodarczych sprzedających towary na zasadzie procedury marży, Zainteresowany ma prawo stosować opodatkowanie marży na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy o VAT

2013.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-416/13-5/AI
     ∟Czy obrót z tytułu pośrednictwa przy sprzedaży walut ma wpływ na stosowaną przez Spółkę strukturę, tj. czy zastosowanie ma w analizowanym przypadku art. 90 ust. 5 i 6 ustawy?

2013.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-416/13-4/AI
     ∟Czy przy prowadzeniu działalności kantorowej opierającej się wyłącznie na pośrednictwie przy sprzedaży walut - obrotem dla celów podatku VAT jest wyłącznie uzyskana marża (tj. cena sprzedaży waluty pomniejszona o koszty jej zakupu) zrealizowana przez Spółkę w przyjętym okresie rozliczeniowym, czy też całość obrotu zrealizowanego przez Spółkę na sprzedaży (tj. cała kwota należna od nabywcy)?

2013.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-255/13-5/EN
     ∟Jakie zasady winny być stosowane dla celów ustalenia zapisów w deklaracji VAT-7, tj. obrót jako prowizja (wynik ze sprzedaży walut) czy obrót jako wartość sprzedanej i zakupionej waluty?

2013.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1573/12-2/ES
     ∟zakresie zastosowania kursów walut w przypadku regulowania należności/zobowiązań, zakupu dewiz w kantorze internetowym.

2013.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1572/12-2/ES
     ∟zakresie zastosowania kursów walut w przypadku regulowania należności/zobowiązań, zakupu dewiz w kantorze internetowym.

2013.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1192/12-2/AS
     ∟ustalenie obrotu z tytułu świadczenia usług wymiany walut oraz ujęcia w deklaracji VAT-7 sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

2012.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1006/12-4/AK
     ∟Podstawa opodatkowania z tytułu obrotu walutami.

2012.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-712/12-2/SM
     ∟podstawa opodatkowania przy wymianie walut

2012.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-587/12-2/AW
     ∟Czy obrotem w zakresie świadczenia usług wymiany walut będzie wynik na transakcji kupna-sprzedaży waluty, czyli wypracowana marża w danym okresie, czy też cała kwota należna uzyskana od nabywcy (tak jak było to dotychczas rozliczane)?

2012.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-292/12-2/JS
     ∟ustalenie obrotu z tytułu świadczenia usług wymiany walut

2012.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-204b/12/AD
     ∟Czy od dnia 1 stycznia 2012 r., w latach podatkowych następnych spoczywa na podatniku obowiązek zaliczenia do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dodatnich różnic kursowych wyliczonych przez Spółkę na zasadach określonych w art. 24c ust.1, ust, 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to różnice kursowe są ustalane przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2012 r. po sprzedaży walut obcych w kantorach i bankach oraz czy od dnia 1 stycznia 2012 r. ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w latach podatkowych następnych ujemne różnice kursowe wyliczone przez Spółkę na zasadach określonych w art. 24c ust.1, ust, 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to różnice kursowe s...

2012.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-204a/12/AD
     ∟Czy od dnia 1 stycznia 2012 r., w roku podatkowym 2012 spoczywa na podatniku obowiązek zaliczenia do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dodatnich różnic kursowych wyliczonych przez Spółkę na zasadach określonych w art. 24c ust.1, ust, 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to różnice kursowe są ustalane przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2012 r. po sprzedaży walut obcych w kantorach i bankach oraz czy od dnia 1 stycznia 2012 r. ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2012 ujemne różnice kursowe wyliczone przez Spółkę na zasadach określonych w art. 24c ust.1, ust, 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to różnice kursowe są ustalane od dnia 1...

2012.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-203b/12/AD
     ∟Zakres sposobu rozliczenia różnic kursowych.

2012.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-203a/12/AD
     ∟Czy od dnia 1 stycznia 2012 r., w roku podatkowym 2012 spoczywa na Panu obowiązek zaliczenia do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dodatnich różnic kursowych wyliczonych przez Spółkę na zasadach określonych w art. 24c ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to różnice kursowe są ustalane przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2012 r. po sprzedaży walut obcych w kantorach i bankach oraz czy od dnia 1 stycznia 2012 r. ma Pan prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2012 ujemne różnice kursowe wyliczone przez Spółkę na zasadach określonych w art. 24c ust.1, ust, 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to różnice kursowe są ustalane od dnia ...

2012.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-280/11-4/MF
     ∟Czy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, który przy działalności polegającej na kupnie i sprzedaży walut jest różnicą pomiędzy kursem kupna waluty, a kursem sprzedaży?

2012.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-735/11-4/JN
     ∟Określenie podstawy opodatkowania przy prowadzeniu działalności polegającej na pośrednictwie w sprzedaży i kupnie walut.

2012.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1710/11/AF
     ∟Podstawa opodatkowania transakcji polegających na wymianie walut.

2011.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/423-45/11/KB
     ∟różnice kursowe od środków własnych – wymiana waluty w kantorze internetowym

2011.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-306/11/MK
     ∟W jaki sposób należy ustalić przychód (dochód) w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, t.j. w obrocie walutami obcymi we własnym imieniu i na własny rachunek oraz pośrednictwie przy transakcjach sprzedaży walut obcych?

2011.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1963/10-5/EN
     ∟Czy czynności związane z pośrednictwem skupu i sprzedaży walut zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami) o podatku od towarów i usług – art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 4 załącznika do ustawy są zwolnione od podatku od towarów i usług?

2011.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1963/10-4/EN
     ∟Co jest obrotem przy prowadzeniu działalności kantorowej polegającej wyłącznie na pośrednictwie sprzedaży i skupie walut?

2010.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-851/10-2/AO
     ∟Czy w przypadku zakupu waluty w kantorze, następnie wpłaty na zagraniczny rachunek walutowy i dokonania przelewu bankowego za pośrednictwem banku będą powstawały podatkowe przychody i koszty z tytułu różnic kursowych?

2010.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-85b/10/WM
     ∟Czy istnieje obowiązek, czy też prawo do ustalania różnic kursowych od własnych środków przy odsprzedaży waluty w kantorze nie prowadząc kasy walutowej? Jeśli Wnioskodawca ma obowiązek ustalania różnic kursowych, z czym ma prawo porównać kurs kantorowy w wyżej wymienionych sytuacjach?

1 2

Dołącz do 41689 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj