Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: biomasa

 

biomasa 48 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.818.2018.2.WL
     ∟określenie stawki podatku dla czynności wykonywanych na rzecz mieszkańców polegających na montażu: instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych na dachach budynków mieszkalnych i instalacji kotłowni na biomasę w budynkach mieszkalnych o pow. użytkowej nieprzekraczającej 300 m² oraz paneli fotowoltaicznych na dachach budynków gospodarczych oraz na gruncie, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z projektem, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, podstawa opodatkowania dla świadczonych na rzecz mieszkańców usług.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.524.2018.2.MJ
     ∟Opodatkowanie wpłat mieszkańców dokonywanych na poczet realizacji inwestycji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu, opodatkowanie dofinansowania otrzymanego przez Gminę, obowiązek rozliczenia podatku na zasadach odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem instalacji OZE wraz z montażem, opodatkowania czynności przekazania instalacji uczestnikom projektu po upływie okresu amortyzacji, stawki podatku dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców w ramach projektu.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.230.2018.1.BM
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na produkcję kiszonki (biomasy), która zużywana jest do produkcji energii elektrycznej w biogazowni rolniczej prowadzonej przez Wnioskodawcę

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.255.2018.1.RD
     ∟W zakresie obowiązku wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od wykonawców usługi budowlanej w przypadku gdy montaż odbywa się na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach należących do mieszkańca.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.161.2018.1.AG
     ∟Włączenie do podstawy opodatkowania.

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.20.2018.2.JSZ
     ∟Określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców usług montażu instalacji.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.783.2017.2.KW
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji, stawka podatku VAT dla usług montażu ww. instalacji, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu, brak odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania mieszkańcom własności instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy, obowiązek wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od wykonawcy usługi montażu instalacji na rzecz mieszkańców oraz stawka podatku VAT dla tej usługi

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.790.2017.2.MC
     ∟opodatkowania podatkiem VAT wpłat uczestników projektu z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji, stawki podatku VAT dla usług montażu ww. instalacji świadczonych na rzecz uczestników projektu, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, braku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania uczestnikom projektu prawa własności instalacji po upływie okresu trwałości projektu, obowiązku wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od wykonawcy usługi montażu instalacji na rzecz uczestników projektu i stawki podatku VAT dla tej usługi

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.806.2017.1.MC
     ∟w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego dofinansowania na realizację Projektu

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.860.2017.1.JSZ
     ∟obowiązek wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od wykonawcy usługi montażu instalacji na rzecz mieszkańców oraz na budynkach użyteczności publicznej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na świadczenie usługi montażu instalacji na rzecz mieszkańców, prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków mieszanych

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.679.2017.2.JSZ
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji, stawka podatku VAT dla usług montażu ww. instalacji, określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców usług montażu instalacji, brak odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania mieszkańcom prawa własności instalacji po upływie okresu trwałości projektu

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.781.2017.1.ŻR
     ∟obowiązku wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od wykonawcy usługi montażu instalacji na rzecz mieszkańców, braku obowiązku wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od wykonawcy usługi montażu instalacji na budynkach użyteczności publicznej, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na świadczenie usług montażu instalacji na rzecz mieszkańców, prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków mieszanych dotyczących montażu instalacji

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.583.2017.2.ŻR
     ∟opodatkowania podatkiem VAT wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji (kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę), stawki podatku VAT dla usług montażu ww. instalacji w zależności od miejsca zainstalowania, braku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania mieszkańcom prawa własności instalacji po upływie okresu trwałości projektu.

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.686.2017.1.WL
     ∟prawa do pełnego odliczenia z tytułu zaprojektowania, zakupu, dostawy i montażu instalacji OZE oraz innych wydatków związanych, braku obowiązku zastosowania odwrotnego obciążenia

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.500.2017.2.MC
     ∟prawa do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…”, braku opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej dotacji unijnej oraz stawki podatku VAT dla ww. dotacji, braku opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia prawa własności po 5 latach przedmiotowych instalacji solarnych i kotłów na biomasę przez Gminę na rzecz mieszkańców oraz określenia stawki podatku VAT dla ww. czynności.

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.78.2017.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad ustalenia wartości wskaźnika przychodów z działalności rolniczej w przychodach z działalności ogółem.

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.77.2017.1.JG
     ∟W zakresie zasad ustalenia wartości wskaźnika przychodów z działalności rolniczej w przychodach z działalności ogółem.

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.3.2017.1.JG
     ∟W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych uprawy topoli szybkorosnącej.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP2-1.4512.235.2016.2.UG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla dostawy biomasy ze słomy i siana.

2015.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-580/15/IK
     ∟1. Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży biomasy działa w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a czynności dokonywane przez niego uznawane są za opodatkowane i w związku z tym przysługuje mu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, w sytuacji, gdy jednocześnie działania Wnioskodawcy spełniają warunek otrzymania dotacji rolnośrodowiskowych, a otrzymane dotacje przewyższają kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów? 2. Czy status podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług (przy spełnieniu innych przesłanek) uzależniony jest od zamiaru wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, czy też wykonywanie tych samych czynności lecz z zamiarem pozyskania oprócz wynagrodzenia za dokonaną dostawę towarów innych płatności (w tym płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe) nie wpływa na prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-286/15/BJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z prowadzoną działalnością w zakresie upraw roślin wieloletnich spełniającą jednocześnie warunek pozyskania dotacji rolnośrodowiskowych.

2015.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP3/4512-285/15/BJ
     ∟Sprzedaż biomasy i status podatnika VAT.

2014.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-180/14-2/PM
     ∟Czy wysokość zapłaconych przez Spółkę kar z tytułu niewłaściwych parametrów jakościowych biomasy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

2012.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1045/12-4/AB
     ∟kwalifikacja podatkowa przychodów uzyskanych za sprzedaży biomasy pozyskanej z uprawy topoli energetycznej.

2012.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1045/12-3/AB
     ∟kwalifikacja podatkowa przychodów uzyskanych za sprzedaży biomasy pozyskanej z uprawy topoli energetycznej.

2012.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1044/12-2/AB
     ∟Reasumując w zakresie kwalifikacji przychodów ewentualnych kosztów dotyczących:odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym wykorzystywanym do bieżącego finansowania działalności rolniczej Spółki, odsetek uzyskanych z lokowania nadwyżek środków z rachunku bieżącego na lokatach krótkoterminowych (o terminie zapadalności nie dłuższym niż jeden rok), różnic kursowych powstające w związku z lokowaniem przez Spółkę nadwyżek finansowych z rachunku bieżącego prowadzonego w walucie obcej na lokatach walutowych krótkoterminowych (o terminie zapadalności nie dłuższym niż jeden rok), stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. W pozostałym zakresie wniosku stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

2012.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-336/12/AK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż podstawą do wystawienia faktury VAT jest znajomość wszystkich danych stanowiących podstawę do wyliczenia wartości netto, podatku należnego i wartości brutto oraz czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury VAT, pomimo że towar został wydany w poprzednim miesiącu?

2012.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1614/11-2/KT
     ∟w zakresie uznania dostaw biomasy za sprzedaż o charakterze ciągłym oraz dokumentowania tej sprzedaży w tygodniowym systemie rozliczeniowym

2011.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1399/10/11-S1/ISN
     ∟Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż prawidłową stawką podatku VAT na wyroby Smalec A oraz Smalec Wyborowy ze skwarkami i cebulą, sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 15.11.30-50.20 „Smalec i pozostały tłuszcz wieprzowy wytapiany, spożywczy” do dnia 31 grudnia 2010 r. była stawka podatku w wysokości 3%, stosownie do poz. 12 załącznika do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

2011.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-816/11-4/AW
     ∟Stawka podatku VAT oraz data sprzedaży towaru na fakturze korygującej

1 2

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj