Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: Narodowy Bank Polski

 

Narodowy Bank Polski 35 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.224.2017.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wystąpienia podatkowych różnic kursowych.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.214.2017.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wystąpienia podatkowych różnic kursowych.

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.213.2017.1.DS
     ∟Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie wystąpienia podatkowych różnic kursowych.

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.747.2016.1.AS
     ∟Podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Aby zatem stwierdzić, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej przedmiotową transakcję, należy zbadać czy nie istnieją przesłanki określone w art. 88 ustawy, a w szczególności czy ww. transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy nie jest z tego podatku zwolniona.

2015.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-104/15-2/DK
     ∟1) Czy otrzymane dofinansowanie z NBP stanowi przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a jeżeli tak to, czy przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego? 2) Czy wydatki na realizację Projektu w części sfinansowanej dofinansowaniem uzyskanym z NBP stanowią koszty uzyskania przychodów?

2014.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-407/14-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania podatkowych różnic kursowych.

2013.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-355b/13/AK
     ∟1. Czy dokonując dostaw banknotów i monet nabytych lub wymienionych uprzednio w NBP Spółka może stosować szczególną procedurę przewidzianą w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT?2.-Czy dokonując czynności eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Spółka może stosować stawkę podatku 0%, zarówno dla towarów, które można uznać za złoto inwestycyjne na gruncie ustawy o VAT jak i towarów, które nie są złotem inwestycyjnym? -Czy czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów traktowanych jako złoto inwestycyjne Spółka może traktować jako zwolnione od podatku? -Czy dla czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz im...

2012.07.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-421/12/TJ
     ∟Ustalenie wysokości przychodu uzyskanego w walucie obcej.

2012.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-160/12/AW
     ∟Czy monety N G Wnioskodawca może sprzedawać w systemie opodatkowania marży, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

2011.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1030/11-2/JO
     ∟Czy Wnioskodawca może stosować, w ramach dokonywanej przez siebie sprzedaży monet otrzymywanych od NBP jako wymianę środków płatniczych, szczególną procedurę opodatkowania na zasadach marży, przewidzianą w art. 120 ust. 4 Ustawy o VAT?

2011.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-439/11-4/MD
     ∟Czy emerytury i renty z zagranicy wyrażone w walutach obcych, a wypłacane przez Bank świadczeniobiorcom w polskich złotych wg. kursu obowiązującego w Banku, należy traktować jako przychody w walutach obcych i w związku z tym stosować kurs średni NBP na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy, do przeliczenia przychodu w celu pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2010.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1011/10-2/LK
     ∟czy na potrzeby ustalania obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży należy uwzględniać:– wartości będące efektem wyliczeń lub wyceny dokonywanych wyłącznie dla celów sprawozdawczości finansowej Banku, w szczególności efektu wyceny aktywów i pasywów Banku (tzw. zwyżka lub zniżka wartości), który odnoszony jest w przychody lub koszty finansowe Banku albo na inne kategorie bilansowe , różnice kursowe, zarówno zrealizowanych jak i niezrealizowanych, które dotyczącą aktywów i pasywów Banku oraz tzw. wyniku z pozycji wymiany

2010.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-220/10-3/IŚ
     ∟CIT - w zakresie określenia obowiązujących kursów walut przy zaciągnięciu i spłacie pożyczki, udzielonej przez spółkę prawa belgijskiego

2010.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-200/10-4/IŚ
     ∟CIT - w zakresie sprecyzowania momentu uwzględnienia w rachunku podatkowym różnic kursowych związanych z zakupem udziałów w spółce niemieckiej

2010.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-199/10-4/PS
     ∟Czy Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych w taki sposób, że odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych będą w całości zaliczane w koszty uzyskania przychodów aż do chwili, gdy łączne odpisy amortyzacyjne zaliczane w koszty uzyskania przychodów zrównają się z kwotą stanowiącą równowartość 20.000 Euro, przeliczoną na złote według kursu średniego Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Przy czym po przekroczeniu tej kwoty odpisy amortyzacyjne nie będą w całości uznawane za koszty uzyskania przychodów ?

2010.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-16/10-3/IŚ
     ∟możliwość rozpoznania i prawidłowości ustalania podatkowych różnic kursowych związanych z działalnością leasingową w sytuacji, gdy faktura wystawiana jest w PLN, natomiast umowa opiewa na walutę obcą, a także w sytuacji wystawienia w walucie obcej faktury korygującej.

2009.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-660/09-4/KK
     ∟Czy zakup monet w banku bez faktury zakupu i sprzedaż ich po cenach wyższych można opodatkować na zasadzie VAT marża? Czy na zasadach ogólnych tzn. naliczyć VAT od całej wartości sprzedaży?

2009.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-284/08-4/DG
     ∟CIT w zakresie określenia różnic kursowych

2009.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP2-443-1825/08-2/BM
     ∟Zastosowanie szczególnej procedury VAT marża dla monet, które nie są zwykle używane jako środek płatniczy

2008.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-354/08-5/HS
     ∟Czy powstałe w opisanym stanie faktycznym nr 2 różnice kursowe stanowić będą koszt uzyskania przychodu i czy mogą być niezależnie od wysokości zaksięgowane w koszt jednorazowo?

2008.09.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-354/08-4/HS
     ∟Czy zasadne jest stosowanie przez Spółkę dotychczasowej wyceny środków na rachunku walutowym powodującą powstawanie różnic kursowych podatkowych, które stanowią przychód lub koszt podatkowy? Wg jakiego kursu należy wycenić pobierane przez bank opłaty w walucie za prowadzenie rachunku?

2008.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-226/08-2/AG
     ∟CIT - w zakresie różnic kursowych

2008.03.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-303/07/RS
     ∟Czy dla dostaw monet pozyskanych z NBP, które sprzedawane są po cenie wyższej niż nominalna, można zastosować szczególną procedurę zgodnie z art. 120?

2008.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP2-443-603/07-3/MK
     ∟VAT - interpretacja związana ze sposobem poprawnego ustalania wartości obrotu dla celów podatku VAT oraz poprawnego rozliczenia naliczonego podatku VAT w oparciu o zasadę bezpośredniej alokacji, jak i w oparciu o zasadę rozliczenia naliczonego podatku VAT w oparciu o wartości WSS

2007.09.07 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/BP-I/4210-59/07/RM
     ∟Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów?

2007.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-406-21/07-2/MS
     ∟Ustalanie różnic kursowych przed końcem 2006r. w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2007.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-406-20/07-2/MS
     ∟ustalanie różnic kursowych przed końcem 2006r. w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2007.01.08 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-334/06/MK
     ∟Jaki kurs waluty stosować do wyliczenia zrealizowanych różnic kursowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu do dnia 31.12.2006 r. w sytuacji, gdy Banque Populaire we Francji (w którym Spółka ma konto, na które wpływają środki w Euro ze sprzedaży usług, z których pokrywane są zobowiązania na rzecz dostawców zagranicznych lub środki przekazywane są na rachunek w Polsce) nie ogłasza kursów kupna i sprzedaży waluty krajowej (Euro)?

2006.11.29 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/DPC/423-30/06/MM
     ∟Jaki kurs walut należy stosować przy przychodach z tytułu nalezności licencyjnych (CIT)? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się dystrybucją filmów i w związku z tym dokonuje zakupu licencji, które nabywane są od kontrahentów zagranicznych.W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Spółka stoi na stanowisku, że kwota wypłaty stanowiąca podstawę do naliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinna być wyceniona według kursu sprzedaży obsługującego Spółkę banku z dnia dokonania zapłaty kontrahentowi zagranicznemu.

2006.11.15 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/BP-I/4230Z-79/06/GZ
     ∟dot. kursu NBP po jakim podatnik powinien zarachować koszt. ( Koszt dot. zakupu towarów poza granicami Unii Europejskiej ).

1 2

Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj