Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: banki

 

banki 2714 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4514-421/16/19-12/S/LS
     ∟Zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcje dokonywane w ramach planowanej Umowy Cash-pooling nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2019.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.514.2018.1.AW
     ∟Uznanie za przychód odsetek od środków projektu z tytułu udzielonych pożyczek, odsetek od lokat bankowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych pochodzących z projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.523.2018.1.AM
     ∟ustalanie limitu kosztów finansowania dłużnego w podatkowej grupie kapitałowej

2018.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.619.2018.2.BS
     ∟Skutki podatkowe planowanej Usługi refinansowania, której elementem będzie przenoszenie Portfeli wierzytelności hipotecznych do Banku hipotecznego.

2018.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.648.2018.2.KT
     ∟Powstanie obowiązku podatkowego w związku z otrzymaną pomocą finansową z tytułu wycofania z rynku niesprzedanych owoców - uznanie otrzymanego dofinansowania za zapłatę za dostarczone towary.

2018.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4010-99/15-2/PH
     ∟Czy Bank, w przypadku braku spłat przez zleceniodawcę-dłużnika kwot wypłaconych tytułem gwarancji, będzie uprawniony do zaliczenia poniesionych z tego tytułu strat do kosztów uzyskania przychodów na zasadzie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. c ustawy CIT, jeżeli udokumentuje nieściągalność takiej należności gwarancyjnej zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy CIT?

2018.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.610.2018.2.MP
     ∟Zwolnienie od podatku transakcji przelewu wierzytelności, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji przelewu wierzytelności.

2018.12.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.518.2018.1.AM
     ∟w zakresie zaliczania od 1 stycznia 2019 r. do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z otrzymanymi kredytami/pożyczkami, a które zostały faktycznie przekazane przed 1 stycznia 2018 r.

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.591.2018.2.AKO
     ∟zasady opodatkowania otrzymywanych przez Bank na podstawie Umowy o świadczeniu usług płatniczych i finansowania Opłat, Odsetek oraz Odsetek za opóźnienie

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.291.2018.3.KK
     ∟- ustalenie, czy odsetki płacone w ramach struktury cash poolingu na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 15c updop czy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop - obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop w związku z uczestnictwem w strukturze cash poolingu

2018.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.516.2018.1.MG
     ∟W zakresie braku obowiązku sporządzenia na rzecz Klienta informacji PIT-8C

2018.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.663.2018.1.IK
     ∟usługi świadczone przez bank na rzecz innego banku

2018.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.592.2018.2.AKO
     ∟zasady opodatkowania otrzymywanych przez Bank na podstawie Umowy o świadczeniu usług płatniczych Opłat, Dyskonta i Prowizji oraz Odsetek za opóźnienie

2018.11.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.337.2018.3.HD
     ∟Skutki podatkowe wypłaty rekompensat stanowiących środki pieniężne o wartości równej dotychczas wniesionym przez członków udziałom nadobowiązkowym.

2018.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.585.2018.3.AKO
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku transakcji przelewu wierzytelności na rzecz Banku.

2018.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.397.2018.1.JC
     ∟Czy poręczenia udzielone danemu Uczestnikowi przez pozostałych Uczestników stanowią dla tego Uczestnika przychód z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy podp?

2018.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.609.2018.2.JO
     ∟Opodatkowanie sprzedaży działki niezabudowanej nr 491/4

2018.11.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.313.2018.2.AW
     ∟Zaliczenie do „nabytych wierzytelności banku hipotecznego” – w rozumieniu art. 4a pkt 31 PDOP – nabywanych przez Wnioskodawcę wierzytelności kredytowych zabezpieczonych hipoteką oraz uznania ich za koszty uzyskania przychodów niezależnie od tego czy dane wierzytelności ostatecznie stanowić będą podstawę emisji listów zastawnych

2018.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.579.2018.1.KB
     ∟Uprawnienie do uzyskiwania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w trybie art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-623/14-3/S/AS
     ∟Skutki podatkowoprawne zlikwidowania zagranicznego oddziału Banku.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.336.2018.3.JC
     ∟1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywane w ramach Systemu Cash Poolingu transfery sald pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Rachunkiem Głównym, celem ich kumulacji na Rachunku Głównym, nie będą powodowały powstania przychodów ani kosztów podatkowych po stronie Uczestników na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki przysługujące/obciążające Uczestników Systemu w związku z realizacją cash poolingu będą stanowiły dla tych Uczestników Systemu przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji? 3. Czy w ramach zaprezentowanego Systemu może być rozpoznany u Wnioskodawców przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń? 4. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej? 5. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej? 6. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Uczestnicy Systemu jako podmioty powiązane kapitałowo, wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązane będą do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.454.2018.2.IG
     ∟W świetle art. 5 ust. 1 ustawy, z perspektywy Zainteresowanych jako uczestników umowy zarządzania wspólną płynnością finansową, czynności wykonywane przez nich w ramach tej umowy, pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.227.2018.1.MS
     ∟Sądowe postanowienie o umorzeniu zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli stanowi wystarczającą przesłankę pozytywną dla dokonania kwalifikacji podatkowej, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 25 UCIT.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.226.2018.1.MS
     ∟Uzasadnione jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów kredytowych utworzonych na należności z tytułu udzielonych przez Bank kredytów/pożyczek oraz na należności z tytułu udzielonych przez Bank gwarancji/poręczeń spłaty kredytów i pożyczek w dacie, kiedy informacja o wystąpieniu przesłanek wpłynęła do właściwej jednostki Banku odpowiedzialnej za rozliczenia podatkowe, jako data w której Bank jest w stanie faktycznie skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 16 ust. 2a UCIT.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.210.2018.1.MS
     ∟Bank przechodząc z dniem 1 stycznia 2006 r. na stosowanie MSR dokonał „zamiany” rezerwy RRO na rezerwę IBNR. Jeżeli zatem zaliczona do kosztów uzyskania przychodów rezerwa RRO została „zamieniona” (przekwalifikowana) należy ją traktować jak rezerwę IBNR. W konsekwencji Wnioskodawca dokonując jej rozwiązania w dniu 1 stycznia 2018 r. winien zaliczyć ją do przychodów, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy zmieniającej.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.495.2018.2.IT
     ∟Opodatkowanie zwrotnego przeniesienia Wierzytelności do Spółki poprzez ich odkup jako element kompleksowej usługi Sekurytyzacji

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.225.2018.1.MC
     ∟Konsekwencje zbycia udziału w organizacji.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.484.2018.2.AKO
     ∟Uznanie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących przedmiot Transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia tej Transakcji z zakresu zastosowania ustawy.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.322.2018.2.MS2
     ∟W zakresie obowiązków płatnika.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.305.2018.2.AS
     ∟Obowiązki płatnika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj