Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: aparat

 

aparat 36 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.397.2019.1.EZ
     ∟Brak prawa do odliczenia w związku z realizacją projektu.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.91.2019.1.AA
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem aparatu słuchowego

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.655.2018.1.EZ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku w związku z zakupem aparatu USG zarówno w sytuacji korzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy, jak i w przypadku rezygnacji, bądź utraty prawa do tego zwolnienia.

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.488.2018.1.MW
     ∟Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.391.2017.1.MT
     ∟Skoro - jak wskazał Wnioskodawca - przedmiotowe Aparaty jako samodzielne urządzenia diagnostyczne wypełniają definicję wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych, to ich sprzedaż podlega/będzie podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz poz. 105 załącznika nr 3 do tej ustawy.

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.379.2017.1.PR
     ∟Baterie do aparatów słuchowych jako części zamienne.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.185.2017.2.KB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy baterii do aparatów słuchowych.

2017.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.105.2017.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy towarów, tj. baterii do aparatów słuchowych na terytorium kraju oraz w zakresie stawki podatku VAT obowiązującej dla wewnątrzwspólnotowego nabycia tych towarów.

2017.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.44.2017.1.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-1.4511.399.2016.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziału po cenie nominalnej niższej niż jego wartość rynkowa.

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPP1-2.4512.222.2016.2.NF
     ∟Stawka podatku VAT dla dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii do aparatów słuchowych.

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0561-ITPB1.4511.915.2016.2.MPŁ
     ∟Czy wydatek na zakup aparatów słuchowych wraz z nieodzownym elementem do utrzymania aparatów, tj. suszarki elektrycznej stanowi koszt uzyskania przychodu?

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-692/16-3/RS
     ∟Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że w opisanym w zdarzeniu przyszłym zmodyfikowanym modelu działalności nie powstanie dla Spółki zakład podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 lit. a) i c) ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 5 ust. 1 do 7 UPO PL SGP?

2016.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/4512-1-148/16-4/PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT obowiązującej dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, tj. części zamiennych i zapasowych do aparatów słuchowych oraz w zakresie stawki podatku dla sprzedaży tych towarów.

2016.04.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-55/16-8/RS
     ∟Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie powstanie dla Spółki zakład podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 lit. a) i c) ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 5 ust. 1 do 7 UPO PL SGP?

2016.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-155/16-4/PS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej – aparat słuchowy.

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-54/16/AJ
     ∟Podstawy opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego.

2015.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-366/15-6/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej

2015.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1114/14/MP
     ∟Czy czynność wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną, w formie wkładu do nowo utworzonej lub istniejącej spółki komandytowej, powoduje powstanie przychodu podatkowego na moment wniesienia wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dla spółki komandytowej, a tym samym dla wspólnika wnoszącego wkład, będącego komandytariuszem?

2014.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-542/14/DM
     ∟Skutki podatkowe dotyczące sposobu rozliczania faktur korygujących w związku z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej.

2014.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-429/14/AK
     ∟Opodatkowanie czynności wniesienia aportem składników majątku przedsiębiorstwa do spółki celowej, miejsce świadczenia i opodatkowania czynności wniesienia aportem do spółki celowej prawa użytkowania górniczego dotyczącego polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej RP, odwiertów znajdujących się w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej RP, praw do informacji geologicznej dotyczącej polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej RP, praw do informacji i dokumentacji innej niż geologiczna, nakładów związanych z wytworzeniem przyszłych środków trwałych, które po ich powstaniu będą kwalifikowane jako odwierty, ale nie stanowią jeszcze towarów, dostawy towarów, w tym Platformy, znajdujących się w chwili dokonywania transakcji na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej RP, praw i obowiązków wynikających z umów zawartych w związku z przebudową Platformy w morskie centrum wydobywcze oraz podstawa opodatkowania tych czynności.

2014.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-354/14/AJ
     ∟Zwolnienie od podatku czynności wniesienia w formie aportu nieruchomości zabudowanej.

2013.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-921/13/ŚS
     ∟Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku na zakup aparatów słuchowych

2011.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-732/11/MM
     ∟Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na zakup pościeli wełnianej

2011.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-208/11-4/LS
     ∟Możliwość odliczenia wydatku poniesionego na zakup aparatu słuchowego.

2011.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-352/11/JD
     ∟Czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 29 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku?Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Intenal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego?Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

2011.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-43/11/AB
     ∟opodatkowanie czynności wniesienia aportu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

2010.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-698/10/RSz
     ∟obowiązek sporządzania spisu z natury oraz opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów ujętych w tym spisie

2010.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1755/09-2/MN
     ∟Zwolnienie od podatku VAT usług leczniczych aparatem, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.14.18-00.00.

2009.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-268/09/BG
     ∟Czy w przypadku sprzedaży Nieruchomości (wchodzących w skład Oddziału stanowiącego ZCP) przez Spółkę Osobową, do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka - jako wspólnik Spółki Osobowej - będzie mogła zaliczyć (przypadającą na Spółkę proporcjonalnie do wielkości posiadanego udziału) wartość Nieruchomości, wynikającą z ksiąg rachunkowych Spółki Osobowej. Wartość ta równa będzie wartości określonej w umowie Spółki Osobowej, w łącznej wysokości nie wyżej jednak niż wartość rynkowa Nieruchomości z dnia dokonania aportu.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj