Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akwizycja

 

akwizycja 29 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.50.2018.1.AS
     ∟w zakresie momentu poniesienia kosztów uzyskania przychodów z tytułu bezpośrednich i pośrednich kosztów akwizycji ubezpieczyciela, bez uwzględniania w wyniku podatkowym zmiany stanu DAC jako kategorii księgowej

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.528.2016.1.AZ
     ∟Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że kwota przenoszonych w ramach transakcji praw majątkowych w postaci środków pieniężnych, uwzględniona w kalkulacji ceny będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów, gdyż jak już wcześniej podkreślono, kosztem uzyskania przychodów, w myśl generalnej reguły zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może być wyłącznie koszt poniesiony. W niniejszej sprawie sytuacja taka nie zachodzi, bowiem Spółka nie poniosła wydatków na nabycie środków pieniężnych. Biorąc pod uwagę powyższe w podsumowaniu należy stwierdzić, że kwota przenoszonych w ramach transakcji praw majątkowych w postaci środków pieniężnych, uwzględnionych w kalkulacji ceny sprzedaży majątku Oddziału, nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów.

2015.11.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-232/15-4/AK
     ∟Kwalifikacja kosztów akwizycji w postaci prowizji pośredników ubezpieczeniowych jako kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami oraz moment rozpoznania tych kosztów jako kosztów uzyskania przychodów.

2015.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-27/15-5/KS
     ∟Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z aktywizacją sportową pracowników w postaci pokrycia kosztów treningów (wynajem sali), wyjazdów na zawody (transport, noclegi, wyżywienie) oraz zakup strojów sportowych z logo Spółki będą stanowić koszty uzyskania przychodu?

2014.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-978/14-2/AS
     ∟1) Czy kwoty wynikające z faktur korygujących wystawionych przez Agenta powinny być ujęte w kosztach podatkowych Wnioskodawcy w tym miesiącu, w którym zostały rozpoznane odpowiednie kwoty wynikające z faktur pierwotnych, których dotyczą faktury korygujące i odpowiednio powinny zmniejszać lub zwiększać koszty podatkowe tego miesiąca? 2) Czy w odniesieniu do faktur korygujących zwiększających wynagrodzenie, nieuregulowanych w terminie 30 dni od momentu upływu terminu płatności określonego w tych fakturach korygujących, w miesiącu, w którym upływa powyższy termin 30 dni od upływu terminu płatności, Wnioskodawca jest zobowiązany, na podstawie art. 15b ust. 1 ustawy o pdop, do pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwoty wynikające z tych faktur korygujących? 3) Czy w odniesieniu do faktur korygujących zwiększających wynagrodzenie, uregulowanych w terminie 30 dni od momentu upływu terminu płatności określonego w tych fakturach korygujących, Wnioskodawca nie ma, na podstawie art. 15b ust. 1 ustawy o pdop, obowiązku pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwoty wynikające z tych faktur korygujących?

2014.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1264/12/14-5/S/AS
     ∟Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny, w związku z ich ujęciem jako zobowiązania, być traktowane jako poniesione w momencie ich naliczenia od przypisu składki i tym samym uznane za koszty uzyskania przychodu jednorazowo w momencie ich naliczenia na podstawie umowy agencyjnej od przypisu składki, w związku z ust. 4 i 4b ustawy CIT w połączeniu z art. 15 ust. 4e ustawy CIT?

2013.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-185/09/13-S/DK
     ∟Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być - w związku z ich ujęciem w sprawozdaniu finansowym jako zobowiązania zgodnie z przyjętym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 - traktowane za poniesione w momencie ich naliczenia od przypisu składki i tym samym uznawane za koszty uzyskania przychodu jednorazowo w momencie ich naliczenia na podstawie umowy agencyjnej od przypisu składki w związku z art. 15 ust. 4 i 4b w połączeniu z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-586/12-4/JL
     ∟Opisane czynności wykonywane na rzecz Spółki przez jej partnerów handlowych stanowią odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem w tym przypadku wypłacane partnerom wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie za usługę.

2012.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-474/12-2/MS
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość faktur ujętych na koncie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących kosztów akwizycji, powinna stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki dotyczące danego roku obrachunkowego, za który Spółka sporządza sprawozdanie finansowe, czy też stanowią koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (czyli w roku następnym w stosunku do danego roku obrachunkowego), jeśli faktury VAT Spółka otrzymała po dacie sporządzenia pierwszej wersji sprawozdania finansowego, a zaksięgowanych bilansowo w księgach rachunkowych danego roku obrachunkowego jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i prezentowane w bilansie jako zobowiązania z tytułu dostawi usług?.

2011.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-376/11-2/AS
     ∟Czy Koszty Akwizycji, tj. wynagrodzeń podmiotów biorących udział w zawieraniu, kontynuowaniu i obsłudze umów ubezpieczeniowych, jako koszty pośrednio związane z przychodami Spółki powinny być rozpoznawane jako koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 4e updop tj. w momencie ujęcia ich w księgach rachunkowych „jako koszt wpływający na wynik finansowy, na podstawie faktury lub innego dokumentu, przykładowo umowy z podmiotem biorącym udział w zawieraniu umów ubezpieczeniowych oraz innego dokumentu wewnętrznego zawierającego dane niezbędne dla faktury określone w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług?

2011.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-554/10/AM
     ∟W którym momencie koszty z tytułu należnych pośrednikom ubezpieczeniowym na podstawie umów pośrednictwa ubezpieczeniowego prowizji akwizycyjnych stają się „kosztami poniesionymi” w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 4 i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w konsekwencji, w którym momencie koszty te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2010.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-572/10-2/MB
     ∟Czy koszty akwizycji powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych proporcjonalnie do długości trwania okresu umowy ubezpieczenia, którego te koszty dotyczą za wyjątkiem sytuacji, gdyby dotyczyło to ujęcia w rachunku podatkowym rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów?

2009.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-505/09-2/MB
     ∟CIT - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych oraz pozostałych kosztów akwizycji i kosztów marketingowych związanych z reklamą produktów ubezpieczeniowych

2009.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-198/09/AM
     ∟Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być – w związku z ich ujęciem w sprawozdaniu finansowym jako zobowiązania, zgodnie z przyjętym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 – traktowane za poniesione w momencie ich naliczenia od przypisu składki i tym samym uznawane za koszty uzyskania przychodu jednorazowo w momencie ich naliczenia na podstawie umowy agencyjnej od przypisu składki, w związku z art. 15 ust. 4 i 4b w połączeniu z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2009.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-132/09-2/MK
     ∟Czy słuszne jest do wypłat w danym miesiącu, zastosowanie art. 30 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych W odniesieniu do należności nie przekraczających 200 zł, choć suma należności miesięcznie nie jest określona w umowie?2.) Czy słuszne jest stanowisko Spółki dotyczące uznania wypłaty prowizji oraz nagrody za udział w konkursie sprzedażowym, jako wypłaty z tego samego tytułu?

2008.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PB3-423-740/08-2/MB
     ∟Czy od 1 stycznia 2007 r. koszty akwizycji, poniesione po tym dniu, powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych w tym samym okresie i w tej samej wysokości jak dla celów księgowych, za wyjątkiem sytuacji, w której dotyczyłoby to ujęcia w rachunku podatkowym rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów? Czy koszty akwizycji poniesione do 31 grudnia 2006 r. i aktywowane jako rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dla celów rachunkowych w celu zapewnienia porównywalności bilansów na dzień 31 grudnia 2006 r. i dzień 31 grudnia 2007 r., które będą rozpoznawane jako koszty księgowe w roku 2007 i w latach następnych nie powinny stanowić kosztów podatkowych?

2008.01.08 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PP-II/4210-6/07/GZ
     ∟1) „Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym dla celów podatkowych rozliczane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, a który to przychód wynika wprost z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT ?” 2) „Czy koszty z tytułu należnego reasekuratorom udziału w składce powinny być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym dla celów podatkowych rozliczane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT być potrącane w tym roku podatkowym, w któr...

2007.12.31 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PP-II/4210-5/07/GZ
     ∟1) „Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym rozliczane dla celów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej w danym okresie sprawozdawczym?” 2) "Czy koszty z tytułu należnego reasekuratorom udziału w składce powinny być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym rozliczane dla celów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej w danym okresie sp...

2007.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-50a/07/DK
     ∟W jakiej dacie i w jaki sposób wypłacane prowizje ubezpieczeniowe powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, a mianowicie, czy jednorazowo w roku podatkowym, w którym powstał przychód rozumiany jako składka przypisana z danej umowy ubezpieczenia, czy sukcesywnie, cząstkowo, w kolejnych miesiącach roku podatkowego, w których powstał przychód rozumiany jako tzw. składka zarobiona (tj. składka przypisana skorygowana o stan rezerwy składki jako rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej)?

2007.09.12 - Pomorski Urząd Skarbowy - DP/423-132/07/AP
     ∟Podatnik ma wątpliwości, czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów, które dla celów podatkowych powinny być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2007.07.26 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-79/07/AB
     ∟Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym rozliczane na takich samych zasadach jak dla celów rachunkowych, tj. powinny być potrącalne w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu zmniejszenia stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (składki zarobionej), o czym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów, a który to przychód wynika wprost z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2007.04.06 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/SOI/423-4/07/DW
     ∟Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być na podstawie obecnego brzmienia art.15 ust.4 ustawy CIT zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych i w związku z tym rozliczane na takich samych zasadach jak dla celów rachunkowych tj. być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia, a który to przychód wynika wprost z brzmienia art.12 ust.1 pkt 5 ustawy CIT ?W ramach prowadzonej przez siebie działalności ubezpieczeniowej Spółka wykonuje czynności ubezpieczeniowe związane z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w dziale II-...

2006.07.06 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/SOI/423-13/06/DW
     ∟Jakie są zasady rozpoznawania w podstawie opodatkowania prowizyjnych kosztów akwizycji oraz kosztów akwizycji rozkładanych w czasie (aktywowanych)?W złożonym wniosku podatnik, podnosi zagadnienie rozpoznawania podatkowego kosztów traktowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe jako koszty akwizycji (koszty prowizji pośredników ubezpieczeniowych tj. agentów, brokerów itp.) W opinii podatnika, można znaleźć wiele istotnych argumentów pozwalających na uznanie za koszty uzyskania przychodów prowizji na zasadzie współmierności do osiąganych przychodów (składka przypisana czyli memoriałowo. Podstawa naliczania kosztów prowizji zarachowanej memoriałowo jest według Spółk...

2006.03.29 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/SOI/423-3/06/MS
     ∟Czy wydatki z tytułu wypłacanych pośrednikom ubezpieczeniowym prowizji akwizycyjnych powinny na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na takich samych zasadach jak dla celów rachunkowych tj. być potrącane w roku, którego dotyczą ? Z przedstawione go przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka zawiera lub zleca zawieranie umów ubezpieczenia uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym, spełniającym warunki uznania ich za agentów lub brokerów ubezpieczeniowych. W celu otrzymania składek z tytułu umów ubezpieczenia Spółka podpisuje z pośrednikami umowy o pośrednictwo ubezpieczeniowe, na podstawie których pośrednicy w zamian za wypłaconą prowizję wykonują szereg czynności faktyc...

2005.12.05 - Izba Skarbowa w Łodzi - PB/II-2/4218-4/IS/05/AKK
     ∟Czy zmiana miejsca prezentacji w bilansie aktywowanych kosztów akwizycji wpływa na podatkowy charakter tych kosztów? Wnioskiem z dnia 5.04.2005r. (uzupełnionym pismem z dn. 16.05.2005r.) Spółka wystąpiła do organu I instancji o udzielenie informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Spółka wniosła o interpretację art. 12 w nawiązaniu do art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka zgodnie z zawartą umową agencyjną dokonuje memoriałowego naliczenia prowizji akwizycyjnej, która na mocy art. 15 ust. 4 jest uznawana jako koszt uzyska...

2005.07.04 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/80/05/JB
     ∟Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów akwizycji w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2002-2004.

2005.07.01 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPŁ/415-34/05/KMP
     ∟Czy z tytułu wypłacania osobom niebędącym pracownikami wygranych w konkursie, na Spółce ciążą obowiązki płatnika? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania funduszem emerytalnym oraz reprezentuje go wobec osób trzecich. W celu pozyskiwania członków do Funduszu Spółka zawarła umowę o prowadzenie działalności akwizycyjnej z Bankiem. Czynności akwizycyjne prowadzone są przez uprawnionych pracowników Banku za wynagrodzeniem otrzymywanym od Banku w ramach stosunku pracy. Spółka chce wprowadzić system motywacyjny dla pracowników Banku prowadzących akwizycję. W ramach tego systemu Spółka zorganizuje konku...

2005.04.06 - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim - US-III-443/21/S/2005
     ∟Świadczę usługi akwizycji na rzecz otwartych funduszy emerytalnych zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Na zaświadczeniu REGON usługi te zaklasyfikowano pod numerem 67.20.Z"Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi". Przy prowadzeniu działalności ponoszę koszty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych. W ramach umowy jedna z firm, z którą współpracowałem, zwracała mi co miesiąc koszty funkcjonowania biura (opłata za wynajem, telefon), co stanowiło przychód z działalności gospodarczej. Jaką stawką podatku VAT należało opodatkować uzyskiwane przeze mnie przychody z tytułu zwrotu kosztów funkcjonowania biura zgodnie z ustaw...

2004.07.16 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - US72/ROP3/423-217/GB/04
     ∟Czy cała kwota prowizji akwizycyjnej ponoszonej przez towarzystwo ubezpieczeniowe może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej zarachowania dla celów rachunkowych?

1

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj