Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt

 

akt 416 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.843.2018.2.RS
     ∟W zakresie braku opodatkowania wkładu pieniężnego na realizację inwestycji i otrzymanej dotacji oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z inwestycją.

2019.01.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.484.2018.1.AR
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconej kary umownej oraz moment zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych.

2019.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.656.2018.1.GM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.547.2018.1.IF
     ∟Otrzymane od Kontrahenta wynagrodzenie Wnioskodawca powinien zakwalifikować jako dochód z działalności gospodarczej i może opodatkować go na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.797.2018.2.RS
     ∟Opodatkowanie wykonywanych czynności wynikających z zawarcia kontraktu pierwotnego i odwrotnego.

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.519.2018.2.SS
     ∟Uznanie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności zarządzania za działalność gospodarczą, a w konsekwencji uznania Zainteresowanego za podatnika tego podatku.

2018.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.136.2018.4.MCZ
     ∟skutki podatkowe rezygnacji z części wynagrodzenia menadżera

2018.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.377.2018.4.MCZ
     ∟skutki podatkowe rezygnacji z części wynagrodzenia menadżera

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.303.2018.1.MM
     ∟Skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Luksemburga.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.413.2018.1.DA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia za pracę w ramach programu „…” wypłaconego z instytucji Unii Europejskiej.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.393.2018.2.IR
     ∟Opodatkowanie dochodów uzyskanych z zagranicy

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.307.2018.2.EC
     ∟W zakresie ustalenia obowiązku podatkowego.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.261.2018.1.AM
     ∟stosowanie przepisów dotyczących obowiązku wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego (gwarancje, poręczenia, faktoring)

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.346.2018.3.IK
     ∟opodatkowanie czynności związanych z zawarciem kontraktów odwrotnych

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.204.2018.4.PC
     ∟Czy i kiedy powstanie przychód w przedstawionej sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę różnicy w cenie pomiędzy kontraktem pierwotnym a kontraktem odwrotnym (wash-out)?

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.217.2018.2.IP
     ∟Stwierdzenie, czy wykonując czynności na rzecz Spółki na podstawie Umowy, Wnioskodawca działa jako podatnik VAT, a tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz stwierdzenie, czy ww. czynności wykonane przed datą podpisania Aneksu podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.175.2017.8.SS
     ∟Uznanie czynności wykonywanych przez Zarządzającego za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.302.2018.1.PC
     ∟Czy i kiedy wypłata przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta różnicy w cenie pomiędzy kontraktem pierwotnym a kontraktem odwrotnym (wash-out) może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów?

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.241.2018.2.WB
     ∟- ustalenie, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT - określenie, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy o VAT - ustalenie, czy odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy po zakończeniu trwania kontraktu menedżerskiego za przestrzeganie przez Wnioskodawcę powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.199.2018.1.AK
     ∟Czy stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów poniesione w związku z realizacją kontraktu długoterminowego powinny być rozliczane zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP - tj. proporcjonalnie do uzyskanych przychodów z tytułu realizacji wspomnianego kontraktu długoterminowego?

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.241.2018.2.JM
     ∟Czy do uzyskanych dochodów ma zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r., z późn. zm.)?

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.156.2017.8.AS
     ∟Podleganie opodatkowaniu usług zarządzania świadczonych przez Wnioskodawcę oraz uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu wykonywania tych usług

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.89.2018.4.KS
     ∟Interpretacja dotyczy: 1. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaległych składek ZUS zapłaconych przez Wnioskodawcę od umów na dyżury kontraktowe za osoby ubezpieczone 2. kwalifikacji wydatków poniesionych na pokrycie zaległych składek ZUS zapłaconych przez Wnioskodawcę od umów na dyżury kontraktowe za osoby ubezpieczone, jako przeznaczonych i wydatkowanych na cele statutowe Wnioskodawcy, zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.37.2017.8.JP
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.133.2018.1.JG
     ∟Kwalifikacja ponoszonych kosztów w celu prawidłowego odzwierciedlenia momentu ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu.

2018.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.74.2018.2.JP
     ∟1. W jaki sposób należy rozumieć pojęcia „przychody o charakterze odsetkowym” i „koszty finansowania dłużnego” w myśl art. 15c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm., dalej jako: ustawa o CIT)? 2. Czy przychody lub straty z tytułu kontraktów hedgingowych oraz koszty obsługi tych kontraktów stanowią przychody lub koszty odsetkowe? 3. Czy koszty finansowania dłużnego, o których mowa w art. 15c ust. 12 ustawy o CIT i które należy uwzględnić przy wyliczeniu nadwyżki finansowania dłużnego należy rozumieć w ujęciu kasowym, czy też memoriałowym? 4. Czy wzór stosowany przez Wnioskodawcę do wyliczenia limitu odsetek w myśl art. 15c ustawy CIT jest poprawny?

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.78.2018.2.RH
     ∟Brak opodatkowania czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z wystawionej przez Zarządzającego faktury.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.107.2018.2.MC
     ∟Ustalenie, czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT; określenie, czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1, w zw. z ust. 9 ustawy; ustalenie, czy odszkodowanie wypłacane Wnioskodawcy po zakończeniu trwania kontraktu menedżerskiego za przestrzeganie przez Wnioskodawcę powstrzymywania się od podejmowania Działalności Konkurencyjnej, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.95.2018.1.MK
     ∟Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z zawarciem Umowy o zarządzanie. Kontrakt menadżerski.

2018.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.21.2018.2.GG
     ∟Czy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego otrzymana odprawa z Organizacji Międzynarodowej?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj