Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcyza

 

akcyza 1567 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.276.2018.1.JS
     ∟opodatkowanie akcyzą wynajętego w kraju członkowskim samochodu osobowego przemieszczonego na terytorium kraju

2019.01.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.272.2018.1.JS
     ∟opodatkowanie akcyzą wynajętego w kraju członkowskim samochodu osobowego przemieszczonego na terytorium kraju

2018.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.259.2018.1.PJ
     ∟Gdyby zamiarem ustawodawcy było umożliwienie wspólnego przemieszczania wyrobów akcyzowych o różnych statusach w zbiorniku autocysterny to byłoby to wprost wskazane, poprzez odpowiednie regulacje (podobnie jak zostało to uczynione dla magazynowania w jednym zbiorniku wyrobów akcyzowych o różnych statusach w składzie podatkowym).

2018.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.236.2018.1.MAZ
     ∟Brak zwolnienia od akcyzy piwa produkowanego w roku kalendarzowym na własny rachunek w ilości do 200 000 hl, gdy łączna ilość wyprodukowanego własnego piwa oraz rozlanego usługowo dla innego browaru przekracza w roku kalendarzowym 200 000 hl; metodologia ustalania rocznego limitu produkcji piwa.

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.210.2018.1.PJ
     ∟Spełnianie przez sposób dokumentowania dostaw węgla realizowanych w oparciu o przedpłaty, wymagań warunkujących możliwość objęcia wyrobów węglowych zwolnieniem od akcyzy wynikających z art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym w brzmieniu nadanym nowelizacją.

2018.11.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.207.2018.3.PJ
     ∟Beneficjentem zwolnienia z art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy mogą być tylko gospodarstwa domowe w stosunku do wyrobów węglowych, które zostały przez nie nabyte i zużyte we własnym zakresie, natomiast podmioty, które wynajmują lokale lub nieruchomości w ramach prowadzenia działalności, nie są uprawnione do nabywania wyrobów węglowych ze zwolnieniem od akcyzy na cele opałowe gospodarstw domowych.

2018.11.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.225.2018.1.PJ
     ∟Wnioskodawca, będący finalnym nabywcą węglowym, nie ma obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od wyrobów węglowych utraconych w trakcie transportu, w tym także od wyrobów węglowych uznanych za skradzione. Straty powstające podczas przemieszczania nabytych wyrobów węglowych, nie stanowią ubytków, gdyż nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanej - czynność opodatkowana, tj. sprzedaż wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, ma bowiem miejsce wcześniej, przed dokonaniem tego przemieszczenia

2018.11.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.219.2018.1.MPU
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy czynności, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny, będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa

2018.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.217.2018.1.PJ
     ∟Gdy wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 nabywa podmiot uprawniony do zwolnienia od akcyzy (organ administracji publicznej), sprzedaż podlega na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy zwolnieniu z uwagi na status tego podmiotu. Gmina jest uprawniona do nabycia w ramach zwolnienia z akcyzy, wyrobów gazowych zużywanych przez nią do celów opałowych we wszystkich budynkach stanowiących jej własność.

2018.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.213.2018.1.MAZ
     ∟Sposób obliczania ilości wyprodukowanego piwa w roku kalendarzowym jako liczby hektolitrów wyrobów gotowych.

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.202.2018.1.PJ
     ∟Udział zakupu wyrobów gazowych, o którym mowa w art. 31b ust. 10 ustawy należy wyznaczyć uwzględniając niezbędne wydatki: opłaty dystrybucyjne i opłaty abonamentowe, które Wnioskodawca musi ponieść, aby nabyć wyroby gazowe z wyłączeniem podatku VAT.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.196.2018.1.MAZ
     ∟Brak zwolnienia od akcyzy piwa produkowanego w roku kalendarzowym na własny rachunek w ilości do 200 000 hl, gdy łączna ilość wyprodukowanego własnego piwa oraz rozlanego usługowo dla innego browaru przekracza w roku kalendarzowym 200 000 hl.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.191.2018.1.PJ
     ∟W przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę wyrobów przeznaczonych do celów innych niż opałowe przemieszczanych na podstawie dokumentu dostawy do podmiotów, które zużywają je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.195.2018.1.JS
     ∟opodatkowanie akcyzą najmu samochodów osobowych w państwie członkowskim

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.183.2018.1.PJ
     ∟Zarejestrowanie pojazdu zakupionego przez Wnioskodawcę w celu dalszej odsprzedaży poprzez uzyskanie rejestracji czasowej nie pozwala mu na skorzystanie z uprawnienia do uzyskania zwrotu uiszczonej akcyzy;

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.158.2018.1.MAZ
     ∟Stosowanie zwolnienia od akcyzy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego piwa poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.154.2018.1.PJ
     ∟Obowiązek podatkowy powstaje już z tytułu produkcji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, jednakże do momentu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, nie przekształci się w zobowiązanie podatkowe.

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.141.2018.1.MAZ
     ∟Sposób ustalania ilości piwa (gotowego wyrobu) stanowiącej podstawę opodatkowania akcyzą.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.128.2018.1.MAZ
     ∟Zwolnienie od akcyzy producenta napojów alkoholowych (napojów piwnych), który produkuje napoje z wykorzystaniem piwa o kodzie CN 2203 00, wytwarzanego z brzeczki odtworzonej z zakupionego ekstraktu słodowego.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.127.2018.1.MAZ
     ∟Zwolnienie od akcyzy producenta piwa, który produkuje piwo o kodzie CN 2203 00 z brzeczki odtworzonej z zakupionego ekstraktu słodowego.

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.93.2018.2.MAZ
     ∟Stosowanie zwolnienia od akcyzy piwa produkowanego w roku kalendarzowym w ilości do 200 000 hl.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.114.2018.1.MPU
     ∟w zakresie prawa do zwrotu akcyzy na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.119.2018.1.MAZ
     ∟Zmiana sposobu wykorzystania ekstraktów ziołowych, zawierających alkohol etylowy i użycia ich do produkcji suplementów diety, jak również utylizacji przeterminowanych ekstraktów oraz obowiązków w podatku akcyzowym z powyższymi czynnościami związanych.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP3/443-133/14/18-S/TW
     ∟Podatek akcyzowy w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot akcyzy w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą lub eksportem wyrobów z zapłaconą akcyzą na terytorium kraju, zakupionych od podmiotu niebędącego podatnikiem akcyzy.

2018.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.111.2018.1.MAZ
     ∟Prawo do wystąpienia do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej kwotę akcyzy w należnej wysokości, w przypadku importu wyrobów akcyzowych.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.102.2018.1.JS
     ∟opodatkowanie akcyzą wynajętego w kraju członkowskim samochodu osobowego, przemieszczonego na terytorium kraju

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.57.2018.1.JS
     ∟sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych

2018.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.50.2018.1.MS
     ∟zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 5 w zakresie wyrobów węglowych użytych na potrzeby funkcjonowania stacji redukcyjno-schładzających, służących do celów rozruchowych Elektrociepłowni oraz do uzupełnienia produkcji ciepła z turbin i stabilizacji pracy całego układu kogeneracyjnego

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.113.2018.1.MM
     ∟w zakresie: Czy naliczony i deklarowany podatek akcyzowy z tytułu wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego i przeniesienia ich do wynajmowanego magazynu niebędącego składem podatkowym, Spółka może zakwalifikować jako bezpośredni koszt uzyskania przychodu, tj. koszt poniesiony z chwilą osiągnięcia przychodów ze sprzedaży wyrobów akcyzowych przeniesionych ze składu podatkowego do magazynu niebędącego składem podatkowym zgodnie z art. 15 ust. 4 updop? Czy może należy zaliczyć naliczony podatek akcyzowy do kosztów „pośrednich”, tj. kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia w rozumieniu art. 15 ust. 4d updop?

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.81.2018.1.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy koszty podatku akcyzowego zapłaconego w związku z decyzją czeskich organów podatkowych stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o CIT? 2. Czy ewentualne odsetki od zaległości podatkowej, jakie wynikałyby z czeskich przepisów podatkowych, o ile zostaną faktycznie zapłacone przez Spółkę, będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o CIT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41458 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj