Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akcjonariusz

 

akcjonariusz 3482 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-1022/15-2/19/S/ES
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową

2019.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4016.3.2018.1.APO
     ∟- Czy Spółka jest podatnikiem zależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów? - Czy Spółka jest podatnikiem współzależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów? - Jeżeli Spółka nie jest ani podatnikiem zależnym, ani podatnikiem współzależnym w świetle art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, to czy na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy o podatku od aktywów, ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania z tytułu podatku od aktywów Spółki liczoną jako suma wartości aktywów, wynikającą z zestawienia obrotów i sald, ustalona na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, o całą kwotę 2 mld zł?

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.3.2018.1.PP
     ∟nie uznanie Wnioskodawcy za podatnika zależnego oraz współzależnego; możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł

2019.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.2.2018.1.AG
     ∟Nie uznanie Wnioskodawcy za podatnika zależnego i współzależnego oraz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-1189/15-2/18/S/ES
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.

2018.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.404.2018.2.DJ
     ∟Ustalenie momentu powstania przychodu w przypadku nabycia akcji.

2018.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.359.2018.2.AA
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym.

2018.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.366.2018.1.LG
     ∟Ustalenie czy udzielenie nieodpłatnego poręczenia kredytu bankowego stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.340.2018.1.MW
     ∟Obowiązki płatnika związane z udziałem pracowników w programie akcjonariatu pracowniczego.

2018.12.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.339.2018.1.MM
     ∟Obowiązki płatnika związane z udziałem pracowników w programie akcjonariatu pracowniczego.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.417.2018.1.AS
     ∟określenie, czy pomiędzy 100% akcjonariuszem TFI a Funduszami istnieją powiązania w rozumieniu art. 11 UPDOP i czy wystąpi obowiązek sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a UPDOP

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.378.2018.3.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.354.2018.3.AZ
     ∟Przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy z tytułu przeprowadzonego umorzenia akcji oraz obowiązek wystawienia wynagradzanym akcjonariuszom informacji IFT-2/IFT-2R, bez obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.405.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.403.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/415-628/14/18-2/EC
     ∟W zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku po likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.234.2018.2.AZ
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Część Pozostająca i Część Wydzielona stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Dzielonego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Przejmującego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem, na Banku Przejmującym nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z przydzieleniem wskutek Podziału akcjonariuszom Banku Dzielonego akcji w Banku Przejmującym?

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.324.2018.2.AK
     ∟Obowiązki płatnika związane z uczestnictwem pracowników Spółek w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Niemczech.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.248.2018.3.AK
     ∟Dotyczy ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Danii.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4016.1.2018.1.AG
     ∟Nieuznanie Spółek za podatników zależnych oraz współzależ-nych oraz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowa-nia podatkiem od niektórych instytucji finansowych o całą kwotę 2 mld zł.

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.301.2018.1.JG1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie akcji pracowniczych organizowanym przez spółkę mającą siedzibę we Francji.

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.125.2018.2.AK
     ∟Dot. skutków pod. związanych z uczestnictwem w programie akcji pracowniczych organizowanym przez spółkę mającą siedzibę we Francji.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.118.2018.2.LS
     ∟W zakresie obowiązków płatnika ciążących na Spółce w związku z wprowadzeniem przez Spółkę luksemburską programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki.

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.117.2018.2.LS
     ∟W zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem kluczowych pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.69.2018.1.AZ
     ∟W zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z nowelizacją updop, dla transakcji dokonywanych ze spółkami, w których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza.

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.29.2018.2.MK
     ∟Dot. ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie akcji pracowniczych organizowanym przez spółkę mającą siedzibę we Francji.

2018.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.28.2018.2.MK
     ∟Dot. obowiązków płatnika ciążących na Spółce w związku z wprowadzeniem przez Spółkę francuską programu akcji pracowniczych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w Spółce.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-488/14-6/S/PS
     ∟w zakresie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.15.2018.1.JF
     ∟w zakresie skutków podatkowych dla Akcjonariusza w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.86.2018.2.JF
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem i przydzieleniem akcjonariuszowi Banku Dzielonego akcji w Banku Przejmującym, po stronie akcjonariusza Banku Dzielonego nie powstanie dochód (przychód), zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8b w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41458 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj