Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: agent

 

agent 978 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.369.2018.2.MK
     ∟Czy w opisanej sytuacji nabycia celulozy przez Wnioskodawcę w wyniku działalności agentów Wnioskodawca ma obowiązek jako płatnik, potrącać od wypłacanego agentowi wynagrodzenia zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT?

2018.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.489.2018.1.NL
     ∟ustalenie czy koszty Prowizji stanowią koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez Spółkę Produktów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie ma zastosowania do kosztów Prowizji

2018.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.440.2018.1.NL
     ∟ustalenie czy Usługi, o których mowa we wniosku nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niezależnie od sposobu liczenia wynagrodzenia Agentów

2018.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.677.2018.2.BS
     ∟Zwolnienie od podatku świadczonych usług.

2018.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.291.2018.3.KK
     ∟- ustalenie, czy odsetki płacone w ramach struktury cash poolingu na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 15c updop czy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop - obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop w związku z uczestnictwem w strukturze cash poolingu

2018.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.397.2018.1.JC
     ∟Czy poręczenia udzielone danemu Uczestnikowi przez pozostałych Uczestników stanowią dla tego Uczestnika przychód z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy podp?

2018.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.594.2018.1.KB
     ∟Sposób rozliczenia usług nabywanych od chińskiego agenta

2018.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.453.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty usług pośrednictwa w sprzedaży świadczonych przez Agentów podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.437.2018.2.ZD
     ∟Zwolnienie od VAT czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę jako „Agenta Generalnego”.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.336.2018.3.JC
     ∟1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywane w ramach Systemu Cash Poolingu transfery sald pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Rachunkiem Głównym, celem ich kumulacji na Rachunku Głównym, nie będą powodowały powstania przychodów ani kosztów podatkowych po stronie Uczestników na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki przysługujące/obciążające Uczestników Systemu w związku z realizacją cash poolingu będą stanowiły dla tych Uczestników Systemu przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji? 3. Czy w ramach zaprezentowanego Systemu może być rozpoznany u Wnioskodawców przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń? 4. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej? 5. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej? 6. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Uczestnicy Systemu jako podmioty powiązane kapitałowo, wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązane będą do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.257.2018.3.JSK
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 usług świadczonych w imieniu i na rzecz TU.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.227.2018.2.AJ
     ∟Kwestia braku ukonstytuowania zakładu i niepodlegania ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.253.2018.1.AJ
     ∟Kwestia braku ukonstytuowania zakładu w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa handlowego przez polską spółkę.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.267.2018.1.DP
     ∟Czy odsetki zapłacone lub uregulowane w inny sposób przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta, w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu stawką 5% podatku u źródła na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.230.2018.1.MM
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty usług pośrednictwa w sprzedaży świadczonych przez Agentów (będących podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy CIT) podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT?

2018.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/4512-708/15-4//2018/S/DG
     ∟W zakresie opodatkowania jednolitą stawką podatku w wysokości 23% usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych świadczonych przez Wnioskodawcę oraz agentów na rzecz touroperatora - polskiego podatnika VAT, opodatkowania świadczonych usług pośrednictwa w usługach turystyki realizowanych przez Wnioskodawcę na rzecz zagranicznego biura podróży, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez agentów świadczących na rzecz Wnioskodawcy usługi pośrednictwa w usługach turystyki, prawidłowości wystawienia faktur korygujących dotyczących zrealizowanych usług pośrednictwa przez agenta oraz obowiązku Wnioskodawcy dotyczącego zmniejszenia uprzednio odliczonego podatku naliczonego oraz sposobu wystawienia faktury korygującej przez agenta.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.141.2018.4.MK
     ∟Dot. obowiązku pobrania podatku u źródła przez emitenta obligacji w przypadku zawarcia umowy z bankami prowadzącymi ewidencję obligacji.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.184.2018.1.AK
     ∟Czy odsetki zapłacone lub uregulowane w innych sposób przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu 5% stawką zryczałtowanego podatku na podstawie umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.227.2018.1.DC
     ∟Brak obowiązku opodatkowania otrzymanego świadczenia wyrównawczego.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.193.2018.2.ICZ
     ∟Czy Wnioskodawca z tytułu przystąpienia i uczestnictwa w Systemie Zarządzania Środkami Pieniężnymi w Grupie Rachunków: - będzie świadczył usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? - będzie zobowiązany do stosowania art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług? - winien tę usługę brać pod uwagę przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.171.2018.2.ICZ
     ∟Czy Wnioskodawca z tytułu przystąpienia i uczestnictwa w Systemie Zarządzania Środkami Pieniężnymi w Grupie Rachunków: - będzie świadczył usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? - będzie zobowiązany do stosowania art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług? - winien tę usługę brać pod uwagę przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.103.2018.1.JC
     ∟Czy wartość poręczeń o charakterze wzajemnym, udzielonych Zainteresowanym (w tym Wnioskodawcy) zgodnie z Umową przez pozostałych Zainteresowanych (w tym Wnioskodawcę) powoduje powstanie po stronie Zainteresowanych (w tym Wnioskodawcy) przychodu z nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop?

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.48.2018.4.JF
     ∟Czy na gruncie Ustawy o CIT transfer środków na prowadzonych przez Bank rachunkach Uczestników, z wykorzystaniem rachunków Koordynatora skutkujący ich bilansowaniem jest neutralny podatkowo (tj. nie będzie skutkował powstaniem po stronie Uczestników ani przychodu ani kosztu podatkowego), a przychody i koszty będą powstawały jedynie w odniesieniu do rozliczeń z tytułu odsetek związanych z ww. transferem (przychody - w przypadku, gdy Uczestnik otrzymuje odsetki - z chwila ich otrzymania/kapitalizacji, a koszty w przypadku, gdy Uczestnik dokonuje płatności odsetek - z chwilą ich zapłaty/kapitalizacji)?

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.143.2018.4.JF
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w Umowie na Uczestnikach lub Koordynatorze spoczywać będzie obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a Ustawy o CIT?

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.142.2018.4.JF
     ∟Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym odsetki wypłacane na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT?

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.141.2018.4.JF
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w strukturze cash-poolingu Uczestnicy będą zobowiązani do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT?

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.49.2018.4.JC
     ∟Czy na gruncie Ustawy o CIT transfer środków na prowadzonych przez Bank rachunkach Uczestników, z wykorzystaniem rachunku Wnioskodawcy jako Koordynatora, skutkujący ich bilansowaniem jest dla Wnioskodawcy neutralny podatkowo (tj. nie będzie skutkował powstaniem po stronie Wnioskodawcy ani przychodu ani kosztu podatkowego), a przychody i koszty będą powstawały jedynie w odniesieniu do rozliczeń z tytułu odsetek związanych z ww. transferem (przychody - w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymuje odsetki - z chwilą ich otrzymania/kapitalizacji, a koszty w przypadku, gdy Wnioskodawca dokonuje płatności odsetek - z chwilą ich zapłaty/kapitalizacji)?

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.46.2018.4.JF
     ∟Czy na gruncie Ustawy o CIT transfer środków na prowadzonych przez Bank rachunkach Uczestników, z wykorzystaniem rachunków Koordynatora skutkujący ich bilansowaniem jest neutralny podatkowo (tj. nie będzie skutkował powstaniem po stronie Uczestników ani przychodu ani kosztu podatkowego), a przychody i koszty będą powstawały jedynie w odniesieniu do rozliczeń z tytułu odsetek związanych z ww. transferem (przychody - w przypadku, gdy Uczestnik otrzymuje odsetki - z chwila ich otrzymania/kapitalizacji, a koszty w przypadku, gdy Uczestnik dokonuje płatności odsetek - z chwilą ich zapłaty/kapitalizacji)?

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.160.2018.4.JC
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w Umowie na Wnioskodawcy spoczywać będzie obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a Ustawy o CIT?

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.159.2018.4.JC
     ∟Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym odsetki wypłacane na rzecz Wnioskodawcy na podstawie Umowy będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj