Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: administrowanie nieruchomością

 

administrowanie nieruchomością 133 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-685/16/18-S/DJ
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości, zwróconych na podstawie zawartej ugody.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.257.2018.3.ENB
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.301.2018.2.IM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.294.2018.2.IM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.253.2018.2.PP
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.263.2018.1.SJ
     ∟Opodatkowanie wypłacanego przez Gminę odszkodowania na rzecz osoby ubiegającej się o zwrot (spadkobiercy byłego właściciela) w zamian za zrzeczenie się roszczenia o zwrot nieruchomości.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.149.2018.1.MN
     ∟Sprzedaż nieruchomości wywłaszczonej, zwróconej na podstawie decyzji.

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.658.2017.1.MM
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że Miasto występuje w charakterze podatnika, opodatkowania usług wynajmu lokali użytkowych, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z zakupem usług administrowania lokalami użytkowymi i drobnych remontów związanych z utrzymaniem tych lokali oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem tzw. „mediów” wg proporcji określonej w art. 90 ustawy.

2017.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.157.2017.1
     ∟Czy na Wnioskodawcy spoczywać będzie w roku podatkowym 2017 r. oraz w latach podatkowych następnych obowiązek samodzielnego naliczania i wpłacania na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych od otrzymanego od Wspólnoty Mieszkaniowej wynagrodzenia za administrowanie?

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.62.2017.1.KW
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości zwróconej na rzecz spadkobiercy poprzedniego właściciela.

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.14.2017.1.KK
     ∟Czy w przypadku zwróconej na skutek wywłaszczenia nieruchomości, istnieje zobowiązanie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży posiadanych udziałów w zwróconej decyzją administracyjną nieruchomości?

2017.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB4.4511.56.2017.2.SK
     ∟Czy w związku ze zbyciem własności, które nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej, nieruchomość zwrócona w trybie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia zwróconej nieruchomości, w szczególności na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.)?

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-2.4511.60.2017.2.HS
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości.

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.882.2016.2.KK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu i odpłatnego zbycia nieruchomości uprzednio wywłaszczonej.

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.111.2017.1.PP
     ∟Czy Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia (umowy sprzedaży) udziałów we współwłasności nieruchomości, uprzednio wywłaszczonej, której współwłaścicielem stał się wskutek spadkobrania po pierwotnym właścicielu, będącym stroną decyzji o wywłaszczeniu przedmiotowej nieruchomości?

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.110.2017.1.PP
     ∟Czy Wnioskodawczyni osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia (umowy sprzedaży) udziałów we współwłasności nieruchomości, uprzednio wywłaszczonej, której współwłaścicielką stała się wskutek spadkobrania po matce– spadkobiercy po pierwotnym właścicielu będącej stroną decyzji o wywłaszczeniu przedmiotowej nieruchomości?

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.996.2016.1.AP
     ∟Skutki podatkowe zbycia udziału w zwróconej nieruchomości.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.849.2016.1.ŁS
     ∟Dokonany w drodze decyzji administracyjnej zwrot wywłaszczonych działek nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB2.4511.845.2016.1.ŁS
     ∟Dokonany w drodze decyzji administracyjnej zwrot wywłaszczonych działek nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-2.4511.268.2016.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości wcześniej wywłaszczonej.

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.736.2016.1.KK
     ∟Czy w opisanej sytuacji, w przypadku odpłatnego zbycia wywłaszczonej nieruchomości, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.735.2016.1.KK
     ∟Czy w opisanej sytuacji, w przypadku odpłatnego zbycia wywłaszczonej nieruchomości, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.692.2016.2.KK
     ∟Czy w opisanej sytuacji, w przypadku odpłatnego zbycia wywłaszczonej nieruchomości, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.11.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.885.2016.1.AP
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży wywłaszczonej a następnie zwróconej nieruchomości?

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-663/16-1/MK
     ∟• Czy zwrot wywłaszczonej nieruchomości na drodze decyzji jest przywróceniem stosunków prawno-rzeczowych przed wydaniem decyzji o wywłaszczeniu, czy też nowym nabyciem ziemi? • Czy sprzedaż przed upływem 5 lat jest obciążona podatkiem? • W związku z przywróceniem praw do nieruchomości na rzecz spadkobierców, czy dochód osiągnięty ze sprzedaży może być opodatkowany podatkiem dochodowym, nawet jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat?

2016.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-763/16-4/AK
     ∟Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości w okresie do 5 lat od daty jej zwrotu, będzie ona traktowana jako źródło przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawczyni jako spadkobierca zobowiązana będzie do uiszczenia podatku dochodowego od sprzedaży Jej udziału w nieruchomości wynoszącego 1/2 części?

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.546.2016.1.Akr
     ∟Czy w przypadku zwróconej nieruchomości na skutek wywłaszczenia, istnieje zobowiązanie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży posiadanych udziałów w zwróconej decyzją administracyjną nieruchomości?

2016.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-685/16-3/DJ
     ∟Data nabycia nieruchomości. Ustalenie kosztów uzyskania przychodów.

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-341/16/MK
     ∟1. Czy zwrot wywłaszczonej nieruchomości na drodze decyzji jest przywróceniem stosunków prawno rzeczowych przed wydaniem decyzji o wywłaszczeniu, czy też nowym nabyciem ziemi? 2. Czy sprzedaż przed upływem 5 lat jest obciążona podatkiem? 3. W związku z przywróceniem praw do nieruchomości na rzecz spadkobierców, czy dochód osiągnięty ze sprzedaży może być opodatkowany podatkiem dochodowym, nawet jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat?

2016.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.210.2016.2.MK
     ∟Czy Wnioskodawczyni, jako spadkobierczyni po zmarłej mamie, jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu nabycia przez zmarłą (tytułem zwrotu prawa własności) i zbycia ww. nieruchomości przed upływem 5 lat?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj