Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: administracja

 

administracja 83 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.350.2018.2.EZ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2016.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-285/16-4/AG
     ∟1. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na usługę Administratora w związku z udziałem Uczestników w Programie, tj. wydatki składające się z dwóch elementów (i) elementu odpowiadającego wysokości zobowiązania do wypłaty środków przez Administratora z tytułu realizacji Instrumentów przez Uczestników, oraz (ii) elementu pokrywającego koszty Administratora związane z administrowaniem i zarządzaniem Programem powiększonego o ustaloną marżę, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku prawidłowej odpowiedzi na pytanie 1, prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z Programem mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dniu, na który ujęto je w księgach na podstawie faktury otrzymanej od Administratora?

2016.01.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-5/16/PM
     ∟Czy darowizna udziału w nieruchomości zabudowanej na rzecz spółki jawnej opisana w zdarzeniu przyszłym wywoła skutki podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych?

2015.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-42/15-4/SM
     ∟brak zwolnienia z akcyzy nabywanych wyrobów gazowych przez centrum szkolenia policji

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/4512-108/15/KG
     ∟Gmina ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących projektu pn. „…” w części, w jakiej sprzęt komputerowy wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2015.03.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1287/14-3/AG
     ∟Czy w przypadku braku określenia, zgodnie z Rekomendacją U, wynagrodzenia pomiędzy Wnioskodawcą a Ubezpieczycielem Grupowym oraz braku możliwości refakturowania przez Wnioskodawce na Ubezpieczyciela Grupowego kosztów bezpośrednich związanych z obsługą administracyjną, wydatki takie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

2015.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1397/14/KG
     ∟Gmina ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących projektu pn. „…” w części, w jakiej sprzęt komputerowy wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1091/14-5/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania włoskiej emerytury.

2015.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1351/14/KG
     ∟Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących projektu pn. „ …”

2015.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-614/14-2/SJ
     ∟Czy w przypadku, gdy zobowiązanie Wnioskodawcy wobec Spółki wygaśnie (zarówno w części głównej, jak i odsetkowej) wskutek konfuzji (jak opisano powyżej) na skutek umorzenia udziałów w Spółce bądź jej likwidacji, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o PIT?

2014.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-340/14-3/SM
     ∟dotycząca podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku nabywanych wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych.

2014.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-25/14/KG
     ∟- prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…” w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy;- zastosowania od razu proporcji właściwej, w przypadku gdy Gmina będzie obecnie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych za lata 2012 i 2013.

2014.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1151/13-2/SM
     ∟zwolnienie nabywanych wyrobów gazowych przez Agencję, jako organ administracji publicznej

2014.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1134/13-4/SM
     ∟brak możliwości skorzystania ze zwolnienia nabywanych wyrobów gazowych wykorzystywanych do najmu lokalu organowi administracji publicznej

2013.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1042/13-2/IF
     ∟Czy podpisana umowa o pracę wpływa na wybraną przez Wnioskodawcę formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej?Czy Wnioskodawca ma możliwość opłacania podatku liniowego z prowadzonej działalności gospodarczej przy jednoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na stanowisku administratora?

2013.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-991/13/RS
     ∟Miejsce świadczenia i opodatkowania usług „zdalnej administracji serwerem”.

2013.09.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-675/13/DP
     ∟Czy działalność usługowa związaną z administracyjną obsługa biura (PKWiU 82.11.10.0) może być opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 8,5%?

2013.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-82/13-4/IR
     ∟Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ - jak wskazał Zainteresowany - wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

2013.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1510/12/AK
     ∟Czy Spółka może korzystać z odliczenia z ulgi na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od całości dochodu mimo, iż pomocnicze jednostki organizacyjne Spółki znajdować się będą poza strefą ekonomiczną?

2013.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-875/12-2/EŻ
     ∟CIT w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek pochodzących z lokat bankowych

2012.10.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1071/12/KG
     ∟Gmina jako nie ma prawa do doliczenia podatku naliczonego w związku z wdrożeniem systemu informacyjnego

2012.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-604/12-2/ISZ
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku pobieranych opłat za czynności dotyczące instrumentów finansowych na rachunku klienta oraz operacji dotyczących środków pieniężnych na rachunku klienta

2012.05.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-238/12/AŚ
     ∟Uczelnia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na wdrożeniu nowoczesnego, informatycznego systemu wspomagania zarządzania.

2011.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-737/11-4/AM
     ∟W zakresie możliwości opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie możliwości współpracy między małżonkami w ramach prowadzonych przez nich odrębnych działalności gospodarczych.

2011.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-943d/11/AF
     ∟Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Gminę z zakresu administracji publicznej.

2011.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-533/11-4/AS
     ∟Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników stanowiących honoraria autorskie.

2011.05.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-340/11-4/ISZ
     ∟szkolenia finansowane ze środków publicznych

2011.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-235/11-3/JB
     ∟Stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni winna stawkę ryczałtu ewidencjonowanego - dla czynności, o których mowa w przedmiotowym wniosku - ustalić zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. w wysokości 8,5%.

2011.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-10/11/AB
     ∟Określenia, czy otrzymane środki pieniężne stanowiące równowartość podatku VAT należnego z tytułu wniesienia aportu do spółki z o.o., będą dla wspólnika spółki cywilnej otrzymującej zwrot, neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych

2011.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1759/10/EJ
     ∟brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na budowie systemu wspomagania zarządzania w administracji

1 2 3

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj