Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: abonament medyczny

 

abonament medyczny 106 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4

2018.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.469.2018.1.AK
     ∟Czy dodatkową opłatę związaną z abonamentem medycznym, którą Spółka poniesie na rzecz podmiotu świadczącego usługi medyczne, winna doliczać wszystkim pracownikom (bez względu na to czy pracownicy korzystają z badania czy nie, ponieważ Spółka nie będzie w posiadaniu informacji, kto z badań skorzystał) do przychodu ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 PIT i na tej podstawie obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy w myśl art. 31 PIT?

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.383.2018.1.AMN
     ∟Skutki podatkowe opłacania pracownikom abonamentów medycznych.

2018.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.183.2018.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.64.2018.1.DP
     ∟Czy w związku z brakiem ponoszenia odpłatności za usługi zarządzania, które są świadczone przez członków zarządu na rzecz Spółki na podstawie zawartej Umowy cywilnoprawnej, Spółka winna rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanych świadczeń, podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT ?

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.308.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członka rodziny pracownika

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.316.2017.1.AK
     ∟w zakresie sposobu opodatkowania świadczeń medycznych współfinansowanych przez pracodawcę na rzecz członków rodziny pracownika oraz związanych z tym obowiązków płatnika

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.313.2017.1.AK
     ∟w zakresie sposobu opodatkowania świadczeń medycznych współfinansowanych przez pracodawcę na rzecz członków rodziny pracownika oraz związanych z tym obowiązków płatnika

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.199.2017.2.JK2
     ∟w zakresie możliwości zastosowania 50% podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu pakietu medycznego otrzymywanego przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o dzieło

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.101.2017.2.BC
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników w proporcji odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy jako wspólnika w zyskach Spółki osobowej

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1113.2016.1.MK
     ∟Opodatkowanie świadczeń medycznych wykupionych przez pracodawcę na rzecz pracowników

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1042.2016.1.MK
     ∟Sposób opodatkowania świadczeń medycznych wykupionych przez pracodawcę na rzecz pracowników

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.602.2016.1.MK
     ∟Czy wydatek na pakiet medyczny dla członków rodzin pracownika stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-675/16-1/BK
     ∟Czy wydatki, które zostaną poniesione przez Wnioskodawcę na zakup pakietu medycznego dla pracowników, w ramach którego zawarte są świadczenia z zakresu medycyny pracy, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w części przypadającej na usługi z zakresu medycyny pracy, oraz czy w związku z tym Spółka jako pracodawca i płatnik jest zobowiązany do obliczania i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

2016.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-606/16-2/BC
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup pakietów medycznych, w części dotyczącej świadczeń medycznych dla członków rodzin pracowników, stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy CIT?

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-783/15/BKD
     ∟Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów (abonamentów) medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-694/15/BKD
     ∟Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów (abonamentów) medycznych w części dotyczącej świadczeń dla członków rodzin pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

2015.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-647/15-4/JK
     ∟Otrzymywane na podstawie ugody pozasądowej świadczenia w postaci: wypłaconej jednorazowo kwoty 450.000 zł, spłatę kredytu bankowego ciążącego na Wnioskodawczyni wraz z obciążającymi ją kosztami egzekucji (płatną jednorazowo), kwotę płatną comiesięcznie w wysokości 4.500 zł, przez 15 lat tytułem renty pieniężnej ustanowionej za wynagrodzeniem, abonament na usługi medyczne o wartości 300 zł miesięcznie, przez kolejne 25 lat również tytułem renty ustanowionej za wynagrodzeniem, a także alimenty będą stanowiły źródło przychodów zakwalifikowane do innych źródeł i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawczyni jest obowiązana wykazać ten przychód, zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 cytowanej ustawy w zeznaniu, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

2015.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - LPB1/4511-1-313/15-3/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych wykupionych przez pracodawcę na rzecz pracowników.

2015.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-213/15-4/MS1
     ∟W sytuacji gdy Wnioskodawca jako pracodawca ponosi koszty abonamentu za świadczenia medyczne z medycyny pracy i profilaktyki medycznej ustalone zgodnie z warunkami pracy i profilem działalności, ponoszone koszty przez pracodawcę nie stanowią podstawy do naliczania podatku dochodowego pracowników.

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-123/15-4/KOM
     ∟Obowiązek ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży abonamentów medycznych i innych usług medycznych za pomocą systemu informatycznego

2015.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-30/15/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe ponoszenia przez pracowników opłaty ryczałtowej za abonament w ramach świadczeń medycznych dotyczących profilaktyki i pakietów medycznych dla rodzin pracowników?

2015.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4511-29/15/MK
     ∟Jakie są skutki podatkowe ponoszenia przez pracodawcę kosztów abonamentów medycznych na rzecz pracowników?

2014.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-434/14-2/MD
     ∟Skutki podatkowe ponoszenia przez pracodawcę kosztów abonamentów medycznych na rzecz pracowników

2014.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-407/14-2/AS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków na abonamenty za świadczenia medyczne, w tym również koszty poniesione na abonamenty medyczne dla członków rodzin pracowników, nawet w sytuacji gdy w danym miesiącu świadczenia te w odniesieniu do danego pracownika lub członka jego rodziny nie zostaną wykonane.

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-391/14-2/MS1
     ∟Sposób opodatkowania świadczeń medycznych wykupionych przez pracodawcę na rzecz pracowników

2013.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-368/13-3/BH
     ∟Kompleksowa usługa pozostawania w gotowości do wykonywania cyklicznych badań stanu zdrowia Pacjenta pod kątem konieczności lub możliwości wykorzystania przechowywanych w Banku komórek macierzystych, z uwagi na nie wypełnienie wszystkich przesłanek przewidzianych w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 18-19a ustawy o VAT nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. W konsekwencji właściwą stawką dla świadczonej usługi będzie stawka podstawowa podatku VAT w wysokości 23%.

2013.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-303/13-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnikaKlasyfikacja podatków:

2012.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-543/12-3/AMN
     ∟1. Czy w związku ze znajomością kwoty przychodu przypadającego na grupę pracowników i brakiem znajomości kwoty przychodu jednego pracownika, można uznać że powstaje przychód u jednego pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych czy tylko u grupy pracowników?2. W jaki sposób należy ustalić przychód jednostkowy dla pracownika objętego wraz z rodziną pakietem medycznym w sytuacji, w której wartość świadczenia medycznego jest ustalona całościowo dla grupy osób i ich rodzin, tak aby zaistniał komplet elementów stosunku prawno-podatkowego p. d. o. f?

2012.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-114/12/ENB
     ∟Opodatkowanie zakupionych na rzecz pracowników świadczeń zdrowotnych finansowanych przez pracodawcę.

2012.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-113/12/ENB
     ∟Opodatkowanie zakupionych na rzecz pracowników świadczeń zdrowotnych finansowanych przez pracodawcę.

1 2 3 4

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj