Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: abonament

 

abonament 131 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5

2018.12.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.708.2018.2.RK
     ∟Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku z tytułu świadczenia usług telewizji kablowej.

2018.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.469.2018.1.AK
     ∟Czy dodatkową opłatę związaną z abonamentem medycznym, którą Spółka poniesie na rzecz podmiotu świadczącego usługi medyczne, winna doliczać wszystkim pracownikom (bez względu na to czy pracownicy korzystają z badania czy nie, ponieważ Spółka nie będzie w posiadaniu informacji, kto z badań skorzystał) do przychodu ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 PIT i na tej podstawie obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy w myśl art. 31 PIT?

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.568.2018.1.EK
     ∟Opodatkowanie, podstawa opodatkowania, stawka podatku dla sprzedaży pakietów usług obejmujących usługi opieki medycznej i usługi fitness.

2018.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.70.2018.2.AP
     ∟Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku z tytułu świadczenia usług telewizji kablowej.

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.32.2018.2.AS
     ∟W przypadku gdy płatność została uregulowana w całości przedpłatą przed wykonaniem usługi (tj. przed dostarczeniem płyt CD z oprogramowaniem) – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania przedpłaty stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy. W przypadku, gdy płatność nie została uregulowana (odroczony termin płatności) – obowiązek podatkowy powstanie stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy, z chwilą wykonania usługi. tj. przekazania płyty CD umożliwiającej dokonanie aktualizacji.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.288.2017.1.MJ
     ∟W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodów Spółdzielni, uzyskanych z opłat abonamentowych z tytułu odbioru i przesyłu sygnału telewizji kablowej

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.364.2017.2.ICz
     ∟Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku z tytułu świadczenia usług telewizji kablowej.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.80.2017.1.MS1
     ∟w zakresie opodatkowania abonamentów medycznych wykupionych przez pracodawcę na rzecz pracowników i ich rodzin oraz związanych z tym obowiązków płatnika

2017.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB4.4511.892.2016.3.AS
     ∟Czy umorzenie najemcom lokali mieszkalnych zaległości czynszowych, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, opłat za media, odsetek za opóźnienie rodzi obowiązek wystawienia przez umarzającego informacji na formularzu według wzoru PIT-8C?

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-2.4511.1042.2016.1.MK
     ∟Sposób opodatkowania świadczeń medycznych wykupionych przez pracodawcę na rzecz pracowników

2016.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.768.2016.2.KO
     ∟w zakresie opodatkowania sprzedaży kodów Vip (abonamentu premium)

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.602.2016.1.MK
     ∟Czy wydatek na pakiet medyczny dla członków rodzin pracownika stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-690/16-1/JW
     ∟Czy kwoty przekazywane przez Bank do Podmiotu emisyjnego w ramach świadczenia przez Bank usługi polegającej na obsłudze Wierzytelności stanowią zyski przedsiębiorstw w rozumieniu art. 7 ust. 1 Konwencji polsko - luksemburskiej, w konsekwencji czego nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce oraz w związku z dokonywanymi wypłatami tych kwot nie będzie powstawał obowiązek poboru przez Bank, jako płatnika, podatku u źródła w Polsce.

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-649/16-1/JW
     ∟Czy wartość niewykorzystanego abonamentu może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu w dacie ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych, tj. na koniec okresu obowiązywania Umowy, czyli w grudniu 2015 r.

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/4512-1116/15-2/MMa
     ∟stawka VAT usługi płatnej telewizji kablowej

2015.10.26 - Minister Finansów - DD9/033/462/BRT/2014/RD-63354
     ∟Należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (…) dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, fakt iż art. 13 pkt 2 ustawy wymienia przychody sędziego jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyklucza zakwalifikowanie przychodów uzyskanych przez niego z tego tytułu do przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, nawet wówczas gdyby przychody te uzyskane były w ramach zarejestrowanej przez sędziego działalności gospodarczej, jest nieprawidłowe.

2015.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-158/15-4/AO
     ∟Czy dochody Spółdzielni uzyskane z opłat abonamentowych z tytułu odbioru i przesyłu sygnału telewizji kablowej i internetu za pomocą urządzeń sieci, które stanowią część budynków, lokali i budowli zaliczonych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, korzystają ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów?

2015.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-116/15-2/MC
     ∟W zakresie stawki podatku VAT dla jednorazowych biletów wstępu oraz abonamentu umożliwiających skorzystanie przez klientów z siłowni i pomieszczenia do ćwiczeń aerobowych, jak również stawki podatku VAT dla usług treningów personalnych – na zasadzie opłacenia indywidualnych zajęć z instruktorem

2015.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1205/14-2/EK
     ∟Skutki podatkowe wynikające ze sprzedaży abonamentu medyczno-sportowego.

2014.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-281/14-4/PR
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup abonamentu za dostęp do Platformy internetowej.

2014.07.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-337/14-2/IG
     ∟Czy w momencie rozbicia na fakturze usługi świadczonej przez Spółkę na dwie odrębne pozycje tj. abonament telewizyjny oraz obsługa abonamentu Wnioskodawca nadal będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z pismem GUS, przełożonym w załączeniu, usługa wykonywana przez Spółkę mieści się w grupowaniu PKWiU 61.10.5 „Usługi radia i telewizji kablowej”?

2014.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-335/14/AK
     ∟W jakim momencie rozpatrywane koszty pośrednie wynikające ze zdarzeń, których skutek jest rozłożony w czasie, powinny być identyfikowane jako podatkowe koszty uzyskania przychodów?

2014.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-32/14-4/AD
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.

2013.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-303/13-2/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnikaKlasyfikacja podatków:

2013.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1101/12-2/MG
     ∟Zakres powstania po stronie pracowników Spółki przychodu ze stosunku pracy z tytułu uiszczania abonamentu miesięcznego ponoszonego w celu utrzymania dostępu do platformy usprawniającej obsługę administracyjną Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2013.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-1243/12-2/RS
     ∟Czy koszt abonamentu miesięcznego ponoszonego przez Wnioskodawcę w celu utrzymania konta pracownika na platformie B. stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-953/12-2/LS
     ∟ekwiwalent wypłacany telepracownikom za poniesione koszty związane z zapewnienia stałego dostępu do Internetu, stanowił będzie przychód ze stosunku pracy pracownika, który jednocześnie korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-395/12-2/ISN
     ∟Jaka będzie stawka podatku VAT na sprzedaż gier komputerowych oraz abonamentów dla wszystkich opisanych we wniosku podmiotów poza granice Polski?

2012.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-890/12/IG
     ∟Czy przedsiębiorca korzystający z Pakietu Usług Assistance i opłacający abonament tytułem świadczenia tych usług, może zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, a także czy będzie miała wpływ, na zaliczenie lub moment zaliczenia wydatku na opłacenie Pakietu Usług Assistance do kosztów uzyskania przychodów, możliwość skorzystania z dodatkowego, dobrowolnego i bezkosztowego ubezpieczenia na życie z Funduszem Kapitałowym, otrzymanego jako dodatek do pakietu?

2012.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-812/12/AT
     ∟1. Czy wyposażenie o niskiej wartości, można uznać za sprzedaż towaru używanego zwolnionego od podatku?2. Czy od obciążenia za abonament, należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT w wysokości 23%?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41456 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj