Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: zarząd komisaryczny

 

zarząd komisaryczny 9 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.3.2017.1.MT
     ∟Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zarządcy komisarycznego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych to przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 6 updof. W konsekwencji, koszty uzyskania tego przychodu należy określić zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 updof.

2007.03.05 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - 1433/NG/GV/443-146/2006/LŚ
     ∟Przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje nieprzydatne resztki metali swoim pracownikom, klasyfikując je jako złom cienki, wystawiając przy tym fakturę VAT ujętą w ewidencji. W związku z powyższym, podatnik pyta, czy przy takiej sprzedaży należy używać kasy rejestrującej. Zdaniem wnioskodawcy nie ma takiego obowiązku ponieważ przedmiotem dostawy nie są elementy metali szlachetnych ani też z udziałem metali szlachetnych wobec czego nie można mówić o obowiązku ewidencji. Ponadto wnioskodawca zawarł umowę o zarząd komisaryczny i pyta czy powyższa umowa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zdaniem podatnika wykonywane czynności zarządu komisarycznego na podstawie umowy zlecenia nie stanowią działalności gospodarczej w myśl prze...

2006.12.20 - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów - 1433/NG/GV/443-128/2006/LŚ
     ∟Podatnik na podstawie umowy z dnia 21.08.2006r. pełni funkcję zarządcy komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego. Wobec powyższego zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania czynności w ramach w/w zarządu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem wnioskodawcy powyższe czynności nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właścic...

2006.10.17 - Urząd Skarbowy w Gostyninie - 1405UPP-443/16/2006/RG
     ∟Czy z treści umowy zlecenia zawartej w dniu 31 marca 2006 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - Organem Założycielskim dla PPKS a Zarządcą komisarycznym o kontynuowanie sprawowania zarządu komisarycznego wynika odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich a więc czy Zarządca Komisaryczny jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15, ust.1 przedmiotowej sprawy.

2006.09.18 - Urząd Skarbowy w Zamościu - POIV-443/32/06
     ∟Zarządzeniem wojewody Strona została wyznaczona na zarządcę komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego. Zarząd sprawowany jest na podstwie umowy zlecenia wykonywania zarządu komisarycznego, zgodnie z którą Strona jako zarządca przejmuje kompetencje organów przedsiębiorstwa, składa w imieniu przedsiębiorstwa oświadczenia woli oraz reprezentuje przedsiębiorstwo na zewnątrz. Umowa nie zawiera zapisów co do odpowiedzialności zlecającego ani zleceniobiorcy wobec osób trzecich. Zdaniem Strony chociaż w umowie brak jest ustaleń co do odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich, to zleceniobiorca jako osoba reprezentująca przedsiębiorstwo na zewnątrz i działają...

2006.07.25 - Urząd Skarbowy w Krasnymstawie - PP/4430-9/06
     ∟Czy świadczenie usług zarządu komisarycznego na podstawie zawartej umowy zlecenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?PostanowienieNa podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 14b oraz art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.) oraz przepisów art. 15 ust.1, art.86 ust.1, art.88 ust.4, art.96 ust.1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.05.2006 r. (uzupełnionego pismem złożonym 29.06.2006 r.) dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie - świadczenia usługi zarządu komisarycznego na podstawie ...

2006.06.21 - Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim - PPE3/443-11/06
     ∟Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów osiąganych na podstawie umowy zlecenia?

2006.06.02 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/VO/4407/14-137/05/PP
     ∟w/s opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na wykonywaniu funkcji zarządcy komisarycznego

2005.05.16 - Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany - 1432/PDL/415/71/2005
     ∟Czy od dnia 1 stycznia 2004 r. Zarządcy Komisarycznemu przysługują koszty uzyskania przychodu:1. W wysokości 102 zł 25 gr. misięcznie określonej dla przychodów o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od os. fiz.(tj. przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, itp.)?2. Czy, tak jak w 2003 r. tj. w wys. 20% uzyskanego przychodu?

1

Dołącz do 41700 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj