Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: badanie mięsa

 

badanie mięsa 13 / 425594  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1

2005.07.22 - Urząd Skarbowy w Zawierciu - PDI-1/410/375/05
     ∟Jaką stawką podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych opodatkowane są usługi weterynaryjne polegające na nadzorze nad rozbiorem i przetwórstwem mięsa świadczone w ramach prywatnej praktyki lekarskiej? W dniu 02.02.2005 r. do organu podatkowego w Zawierciu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 07.02.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniach 14.02.2005 r., 02.03.2005 r., 10.03.2005 r. oraz 21.03.2005 r. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właści...

2005.04.25 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu - 1424/2150/4111/415/18/05
     ∟dotyczy udzielania zleceń zadań z zakresu inspekcji weterynaryjnej w trybie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287).

2005.04.22 - Urząd Skarbowy we Włoszczowej - PPK443/IPP/2/2005
     ∟1. Czy nadal obowiązuje stawka 7% podatku VAT dla usług weterynaryjnych PKWiU 85.20 ? 2. Czy wynagrodzenie za wykonywane czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii jest wynagrodzeniem netto ?

2004.12.27 - Izba Skarbowa w Łodzi - PBI-1/4150-11/04/AS
     ∟Czy wspólnicy spółki, którą tworzą: lekarz weterynarii i technik weterynarii, mogą płacić podatek zryczałtowany w wysokości 8,5 % ? Spółka wykonuje usługi w zakresie: profilaktyka i leczenie zwierząt, nadzory weterynaryjne, badanie mięsa oraz świadczy usługi na rzecz osób i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

2004.12.17 - Urząd Skarbowy w Starachowicach - PDF 415/28/04
     ∟Czy czynności pomocnicze wykonywane pod nadzorem Lekarza Weterynarii, polegające na badaniu poubojowym mięsa będą czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej, czy będzie to działalność wykonywana osobiście ?

2004.12.15 - Izba Skarbowa w Lublinie - PP.2-448/I/123/04
     ∟1) Czy usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii, podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki 7%?2) Czy usługi weterynaryjne podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki 22%.3) Czy w przypadku podatników świadczących opisane wyżej usługi mają zastosowanie przepisy art. 113 ust. 1, 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.).

2004.09.07 - Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Siedlcach - IS.Si-WV/443-136/04/DG
     ∟Podatnik zwrócił się z zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie. We wniosku podano, iż Pytający jest lekarzem weterynarii, któremu organ administracji państwowej zlecił wykonywanie badania zwierząt rzeźnych i mięsa w trybie przewidzianym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287). Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 16.06.2004 roku Nr PP1/811-471/PELM-276/04KSz, wykonywanie takiej działalności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w związku z a...

2004.08.31 - Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim - US.29-PD-AB/415-9/04
     ∟Czy lekarzom weterynarii i innym osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje, prowadzącym działalność gospodarczą, badającym mięso na zlecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, należy potrącać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? W odpowiedzi na zapytanie skierowane do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 11 sierpnia 2004 r.,

2004.06.22 - Urząd Skarbowy w Sulęcinie - I/3/KO/443-63/04
     ∟Opodatkowanie usług badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz świadczonych usług przez lekarzy weterynarii na zlecenie Inspekcji Weterynaryjnej.W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2004r. (otrzymano dnia 25.05.2004r.), zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie opodatkowania VAT usług świadczonych przez lekarzy weterynarii,

2004.04.28 - Urząd Skarbowy w Cieszynie - PP/443/I-18/04
     ∟Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są następujące usługi: 75.13.11-00.00 - usługi administracyjne związane z rolnictwem, leśnictwem, rybołóstwem i myślistwem - pełnienie państwowego nadzoru weterynaryjnego; 74.30.11-00.00 - usługi w zakresie analiz składu i czystości substancji; 85.20.11-00.00 - usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych; 85.20.12-00.00 - usługi weterynaryjne pozostałe?Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 ze zm.) powiatowy lekarz weterynarii jest organem inspekcji weterynaryjnej jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rz

2004.03.03 - Izba Skarbowa w Krakowie - PP-2/005/2/1100/03
     ∟Według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę badania mięsa?dotyczy: zapytania z dnia 26.08.2003 r. złożonego do

2004.02.23 - Urząd Skarbowy w Krośnie - Pdf-415/9/04
     ∟Czy prowadząc działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym można podjąć badanie zwierząt rzeźnych i mięsa na rzecz osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą?

2004.01.11 - Urząd Skarbowy w Puławach - US.IV-443/1/2005/VAT
     ∟Jestem lekarzem weterynarii, przychody uzyskane w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej pochodzą w całości z badania zwierząt rzeźnych i mięsa. Badania wykonuję z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii, wykonuję powierzone mi czynności pod nadzorem i w imieniu organów inspekcji weterynaryjnej. W listopadzie 2004 r. po przekroczeniu granicy zwolnienia podmiotowego z VAT, złożyłam zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i w dniu 30.11.2004 r. wystawiłam fakturę na ww. usługi ze stawką: zwolnione. Mam jednak wątpliwości, czy zastosowałam właściwą stawkę.Czy usługi badania wykonywane przeze mnie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, c...

1

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj