Interpretacje podatkowe do KŚT 109
- Pozostale budynki niemieszkalne

 

Interpretacje podatkowe do KŚT 109

Podaj kod

tylko interpretacje potwierdzone opiniami klasyfikacyjnymi wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Do wyszukiwarki należy wpisać wyłącznie niżej wskazany najbardziej szczegółowy symbol, np. PKWiU 66.21 źle | 66.21.10.0 dobrze
pozycje PKWiU np. 00.00.00.0   |   podklasy PKD np. 00.00.A   |   rodzaje KŚT np. 000   |   klasy PKOB np. 0000   |   dziesięciocyfrówki PKWiU 1997 np. 00.00.00-00.00


624/425594 - interpretacji podatkowych
do KŚT 109 - Pozostale budynki niemieszkalne

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2007.02.27 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku - RO-XV/415/PDOF-09/21/US/07
     ∟(...) wyjątkiem:- budynków handlowo – usługowych trwale związanych z gruntem wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,- kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych, dla których okres (...)

2007.02.22 - Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej - POI/415-7/06
     ∟(...) dla budynków wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji tj. trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 metrów sześciennych oraz w rodzaju 109 tj. domków kempingowych oraz budynków zastępczych stawka amortyzacyjna może wynosić nie więcej niż 33,33%. Zgodnie z art.22h ust.2 cytowanej ustawy o podatku (...)

2006.12.06 - Burmistrz Miasta Szczytno - B.F.Nr 3110-6/2/06
     ∟(...) z 27 kwietnia 2005r. stwierdza, że budynki przeznaczone na zakwaterowanie osób osadzonych – areszty śledcze nie są budynkami mieszkalnymi (PKOB 113 oraz KŚT 109).O ile nie są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to podlegają opodatkowaniu według stawek przewidzianych dla budynków pozostałych. Osoby (...)

2006.12.06 - Burmistrz Miasta Szczytno - B.F.Nr3110-6/2/06
     ∟(...) z 27 kwietnia 2005r. stwierdza, że budynki przeznaczone na zakwaterowanie osób osadzonych – areszty śledcze nie są budynkami mieszkalnymi (PKOB 113 oraz KŚT 109).O ile nie są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to podlegają opodatkowaniu według stawek przewidzianych dla budynków pozostałych. Osoby (...)

2006.11.17 - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty - I/415-59-319/06/ZDB
     ∟(...) KŚT 10. Natomiast symbol KŚT 103 dotyczy kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 metrów sześciennych - trwale związanych z gruntem, a symbolem 109 w KŚT oznaczone są domki kempingowe, budynki zastępcze trwale związane z gruntem. Ustalone indywidualne stawki amortyzacyjne przy okresie amortyzacji nie krótszym (...)

2006.11.13 - Urząd Skarbowy w Oświęcimiu - PDF I/415-48/06
     ∟(...) do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem. Zgodnie z ww. Klasyfikacją budynek pensjonatowo - hotelarski podlega zaliczeniu do grupy 1 podgrupa 10 rodzaj 109 inne budynki niemieszkalne. Na podstawie wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym budynki niemieszkalne (...)

2006.10.31 - Izba Skarbowa w Krakowie - PD-1/4218-71/06
     ∟(...) z gruntem budynki zastępcze. Zdaniem Strony podkreślenia wymaga fakt, że trwale związane z gruntem kioski i domki kempingowe nie są wprost wymienione w grupach 103 i 109 KŚT. Dlatego też w opinii Spółki, wyszczególnienie ich w omawianym przepisie miało na celu podkreślenie różnicy istniejącej pomiędzy takimi samymi obiektami, (...)

2006.09.29 - Prezydent Miasta Oświęcimia - FP.IX.3110/5/1-4/06
     ∟(...) „koszar" co już wcześniej organ podatkowy wskazał, przepisy dokonują rozróżnienia na:1) budynki koszarowe - zaliczone do rodzaju „inne budynki niemieszkalne"(rodzaj 109), 2) budynki mieszkalna na terenie koszar - zaliczono do rodzaju „budynki mieszkalne"(rodzaj 110) przy czym rodzaj ten obejmuje obiekty budowlane których co najmniej (...)

2006.06.07 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie - SKO/413/1337/06
     ∟(...) wchodzących w skład ogólnie pojmowanych "koszar", przepisy dokonują rozróżnienia na:"budynki koszarowe" - zaliczone do rodzaju "inne budynki niemieszkalne" (rodzaj 109),"budynki mieszkalne na terenie koszar" - zaliczane do rodzaju "budynków mieszkalnych" (rodzaj 110), przy czym rodzaj ten obejmuje obiekty budowlane, których co (...)

2006.05.23 - Urząd Skarbowy w Wieliczce - PR 415/21/06/PD
     ∟(...) (101) nie może korzystać z wyjątkowego skrócenia okresu amortyzacji (do 36 m-cy) przewidzianego w art. 22j ustawy dla budynków używanych należących do rodzaju 103 i 109 KŚT. Z powyższych względów metoda amortyzacji przyjęta przez wnioskodawcę jest prawidłowa.Resumując powyższe orzeczono jak na wstępie.Powyższa interpretacja (...)

2006.01.23 - Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach - PDFD/005-26/415/4/06PBB1/415-164/06
     ∟(...) o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwalają na minimum trzyletnią amortyzację używanych budynków, trwale związanych z gruntem wymienionych w rodzajach 103 i 109 KŚT. Według jego oceny budynek będący dwukondygnacyjnym pawilonem, w którym są zlokalizowane wyłącznie punkty handlowe i usługowe podlega zaliczeniu do rodzaju (...)

2006.01.12 - Urząd Skarbowy w Pabianicach - USIA/415/7/2006
     ∟(...) działalności jak również podnajmowany innych podmiotom gospodarczym. Ponadto z zapytania wynika, iż dokonał Pan klasyfikacji budynku poprzez zaliczenie go do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.1999 r. Dz. U. Nr 122, poz. 1317 ze zm.). Zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia (...)

2005.10.18 - Urząd Skarbowy w Słupsku - PI/2/415-28/05
     ∟(...) adaptacji wykorzystuje go do działalności gospodarczej polegającej na krótkotrwałym wynajmie pokoi. Zdaniem podatnika – budynek należy zakwalifikować do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych.Pan zwrócił się z pytaniem czy może stosować dla potrzeb amortyzacji stawkę indywidualną i dokonać amortyzacji budynku w okresie (...)

2005.10.13 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie - Nr.Rep.637/P/2005
     ∟(...) domy studenckie, domy dla bezdomnych. Rodzaj ten nie obejmuje hoteli i podobnych budynków krótkotrwałego zakwaterowania, ponieważ zostały one zakwalifikowane do rodzaju 109 - "inne budynki niemieszkalne". W grupie tej wymienione zostały między innymi restauracje, zakłady karne, budynki koszarowe, schroniska młodzieżowe. W związku z (...)

2005.09.19 - Urząd Skarbowy w Łańcucie - U.S.IA/1/415/8-IP/2005
     ∟(...) - kiosków ujętych w rodzaju 103, - budynków transformatorni, ujętych w rodzaju 210, 211 oraz 613, - budynków portierni, wagowni, dyspozytorni itp., ujętych w rodzaju 109, - baraków składanych, ujętych w rodzaju 109, - przybudówek wchodzących w skład budynków lub obiektów inżynierii lądowej objętych grupami 1 i 2, - zadaszeń (...)

2005.09.16 - Urząd Skarbowy w Sieradzu - US I/415/17/05/SŁ
     ∟(...) grudnia 2004 r. (akt notarialny Rep A nr/2004) zakupił budynek do prowadzenia działalności gospodarczej, którego poprzednie przeznaczenie kwalifikowało go do rodzaju 109 - wg Klasyfikacji Środków Trwałych. Budynek wykorzystywany był jako restauracja przez okres ponad 10 lat, co potwierdza załączone do wniosku oświadczenie (...)

2005.09.13 - Prezydent Miasta Torunia - WPiW-I-3110-55/05
     ∟(...) w skład ogólnie pojmowanych „koszar”, przepisy dokonują rozróżnienia na:„budynki koszarowe” - zaliczone do rodzaju „inne budynki niemieszkalne” (rodzaj 109),oraz„budynki mieszkalne na terenie koszar” – zaliczane do rodzaju „budynków mieszkalnych” (rodzaj 110), przy czym rodzaj ten obejmuje obiekty budowlane, (...)

2005.08.03 - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu - SKO.588/05
     ∟(...) Obiektów Budowlanych. Grupy dzielą się na drugim szczeblu podziału kwalifikacyjnego na podgrupy, a następnie na rodzaje obiektów. W grupie 1, podgrupie 10, rodzaj 109 - inne budynki niemieszkalne wymienione zostały budynki koszarowe, co oznacza, że budynków tych nie zalicza sie do budynków mieszkalnych. Jednakże wskazuje się, (...)

2005.07.12 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - D-1/423-42/05
     ∟(...) przepisów prawa podatkowego budynek używany, wpisany do rejestru zabytków i objęty indywidualną ochroną konserwatorską, wymieniony w grupie 1 podgrupie 10 rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, można amortyzować przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej, w której okres amortyzacji nie będzie krótszy niż 36 (...)

2005.04.19 - Pierwszy Urząd Skarbowy w CzęstochowiePierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie - PBI/415-11/05
     ∟(...) zm.) mieszczą się w grupie 1 podgrupie 12 rodzaju 121 - lokale niemieszkalne, a nie w grupie 1 podgrupie 10; rodzaju 103 budynki handlowo - usługowe, oraz rodzaju 109 inne budynki niemieszkalne.Wobec powyższego okres amortyzacji dla lokali używanych przez Państwa nie może być krótszy niż 10 lat . (...)

2004.09.21 - Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie - DUS-PBF-415/32190/35136/39/2004
     ∟(...) ich nabyciem były wykorzystywane przez okres co najmniej 60 miesięcy.Z wykazu stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik Nr 1 do ustawy wynikało, że w poz. 05 KŚT 109 wymienione zostały domki kempingowe, budynki zastępcze – trwale związane z gruntem.Przedmiotem zakupu, jak wynika z załączonych kserokopii aktów notarialnych (...)

2004.04.21 - Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald - AD III /.415-23/2004
     ∟(...) i budowli nie może być krótszy niż 10 lat z wyjątkiem 1.budynków wymienionych w rodzajach 103 KŚT /budynki handlowo-usługowe/ 2.budynków wymienionych w rodzajach 109 KŚT /inne budynki niemieszkalne/3.trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych oraz budynków zastępczych- dla (...)

2004.03.17 - Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald - AD I/423/3/2004
     ∟(...) budynek stawka amortyzacyjna Pytanie podatnika Czy można ustalić indywidualną stawkę amortyzacji dla restauracji, jako budynku wolnostojącego (zaliczonego do rodzaju 109 KŚT), wprowadzonego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych, wykorzystywanego przez okres powyżej 60 miesięcy? Stosowanie indywidualnych stawek (...)

2003.11.15 - Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik - PR/423/19/03/BM
     ∟(...) domki kempingowe wymienione w rodzaju 806 jako obiekty wolno stojące można amortyzować według zasad określonych w art. 16j ust. 1 pkt 1, natomiast wymienione w rodzaju 109 - trwale związane z gruntem - zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3. Jednocześnie tut. Urząd informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy kosztami uzyskania (...)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj