Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych → Zwolnienia przedmiotowe 21739 / 442400  │  wszystkie tematy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-968/15/RS
     ∟ Zwolnienie z opodatkowania rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1281/15-4/IM
     ∟ Czy wypłata wskazanych w stanie faktycznym świadczeń (w tym wypłata w drodze kulancji/świadczeń ex gratia) na rzecz uprawnionego (ubezpieczonego, uposażonego, poszkodowanego) skutkuje po stronie Spółki obowiązkiem sporządzenia i przesłania do podatnika i właściwego Urzędu Skarbowego informacji podatkowej PIT-8C?

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1281/15-5/IM
     ∟ Czy wypłata wskazanych w stanie faktycznym świadczeń (w tym wypłata w drodze kulancji/świadczeń ex gratia) na rzecz uprawnionego (ubezpieczonego, uposażonego, poszkodowanego) skutkuje po stronie Spółki obowiązkiem sporządzenia i przesłania do podatnika i właściwego Urzędu Skarbowego informacji podatkowej PIT-8C?

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-921/15/MU
     ∟ Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaconej rekompensaty (Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść).

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-562/15-5/MP
     ∟ podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

2015.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-434/12/15-S/AG
     ∟ Podatek dochodowy od osób fizycznych - obowiązek płatnika.

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-611/15-2/MP
     ∟ podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym odszkodowania otrzymanego za przedwczesny wyrąb drzew owocowych

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-579/15-2/Aku
     ∟ Zwolnienie przedmiotowe

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-552/15-4/JR
     ∟ Czy wypłacone rekompensaty: z tytułu rozwiązania umowy o pracę uzależnione od stażu pracy u pracodawcy w wysokości 34 400 zł brutto oraz dodatkowa rekompensata w wysokości 9 wynagrodzeń zasadniczych, która wynosiła 36 090 zł brutto, wolne są od podatku dochodowego?

2015.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB4/4511-482/15/AS
     ∟ Zwolnienie z podatku dochodowego przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1133/15-4/MS2
     ∟ Odszkodowanie wypłacone Wnioskodawczyni na podstawie porozumienia wynikającego z art. 9 § 1 Kodeksu pracy zawartego pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na mocy znowelizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015.12.14 - Minister Finansów - DD3.8222.2.442.2015.OBQ
     ∟ Stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z pokryciem przez pracodawcę kosztów noclegu pracowników wykonujących czynności eksploatacyjne, którzy wykonują w związku z nimi podróże po obszarze działania Oddziału, stanowiących miejsce świadczenia przez nich pracy, określone w umowach o pracę, po stronie pracowników nie powstanie przychód, od którego płatnik obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych - należy uznać za prawidłowe.

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-910/15/ENB
     ∟ Czy wypłacona w 2015 r. rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie PDO dla pracowników P S.A. jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1202/15-2/MM
     ∟ Czy z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego przez Spółkę Jawną w postaci znaku towarowego (prawa ochronnego do tego znaku), powstał u Wnioskodawcy przychód podatkowy?

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1192/15-2/MM
     ∟ Czy z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego przez Spółkę Jawną w postaci znaku towarowego (prawa ochronnego do tego znaku), powstał u Wnioskodawcy przychód podatkowy?

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-537/15-4/Aku
     ∟ Zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości otrzymanego w spadku, jeżeli Wnioskodawczyni przeznaczy przychód ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości przez spadkodawcę.

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1203/15-2/MM
     ∟ Czy z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego przez Spółkę Jawną w postaci znaku towarowego (prawa ochronnego do tego znaku), powstał u Wnioskodawcy przychód podatkowy?

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1279/15-2/AK
     ∟ Uzyskiwane przez Wnioskodawcę świadczenia będące honorariami i innymi podobnymi należnościami z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce mającej siedzibę na terytorium Libanu podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. w Libanie i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) i b) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany w Libanie będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Libanie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

2015.12.14 - Minister Finansów - DD3.8222.2.196.2015.CRS
     ∟ Skoro zatem prawo do ekwiwalentu za pranie umundurowania straży gminnej jak również zasady jego przyznawania nie wynikają z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, to przedmiotowe świadczenie otrzymywane przez pracownika straży gminnej nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT.

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1215/15-4/PP
     ∟ Czy kwota odszkodowania wypłacona na podstawie powyższej ugody może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-567/15-4/KO
     ∟ Obowiązki płatnika w związku z wypłatą żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych.

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-522/15-4/PK
     ∟ możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-551/15/NG
     ∟ Czy częściowa spłata kredytu hipotecznego ze środków pochodzących ze sprzedaży mieszkania spółdzielczego stanowiącego odrębną własność Wnioskodawczyni umożliwia skorzystanie z ulgi podatkowej w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-527/15-4/AKu
     ∟ Czy wypłacona rekompensata ustalona na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1121/15-2/MT
     ∟ Przychód ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej nabytej w darowiźnie w 2008 r. nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych gdyż zwolnienie to nie obowiązywało w stanie prawnym mającym zastosowanie do sprawy Wnioskodawcy. Oznacza to, że uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., a podatek winien zostać wykazany w zeznaniu PIT-36, chyba że Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1121/15-4/AK
     ∟ Odpłatne zbycie działki budowlanej nabytej w 2014 r. w spadku po babci, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednakże w sytuacji, gdy przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości został w części wydatkowany począwszy od dnia sprzedaży w ciągu dwóch lat na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z małżonką na zakup lokalu mieszkalnego, wówczas dochód uzyskany ze sprzedaży działki budowlanej będzie zwolniony od opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości odpowiadającej spłacie ww. zobowiązania.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1121/15-5/AK
     ∟ Sprzedaż nieruchomości będącej działką budowlaną nabytą przez Wnioskodawcę w spadku po babci w 2014 r., dokonana przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży tego prawa co do zasady powinien podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Przyjmując za Wnioskodawcą, że kwota uzyskana ze sprzedaży ww. prawa zostanie przeznaczona na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4511-440/15/MK
     ∟ Czy zwolnione są z podatku dochodowego nagrody uzyskane przez osoby fizyczne w konkursach organizowanych przez Spółkę?

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/4511-528/15-4/AC
     ∟ Zwolnienie przedmiotowe

2015.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1058/15-8/PP
     ∟ Do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe – zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa podatkowego, Wnioskodawca może zaliczyć wydatki poniesione na budowę domu jednorodzinnego, w którym będzie realizować własne cele mieszkaniowe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj