Interpretacje do przepisu
art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1962/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.415.2019.2.KP
     ∟W zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.301.2019.2.WS
     ∟Sposób opodatkowania uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej dochodów.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.346.2019.2.DJD
     ∟Opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej wypłacanych w transzach

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4511-140/16-1/NL
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania wskazanej we wniosku wierzytelności wobec Wnioskodawcy w związku z rozwiązaniem spółki jawnej lub komandytowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.327.2019.1.KS
     ∟kwalifikacja przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o świadczenie usług do odpowiedniego źródła przychodów

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.398.2019.1.KS
     ∟kwalifikacja przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o świadczenie usług do odpowiedniego źródła przychodów

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-1/4511-143/16-1/NL
     ∟skutki podatkowe otrzymania wskazanej we wniosku wierzytelności wobec Wnioskodawczyni w związku z rozwiązaniem spółki jawnej lub komandytowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej

2019.09.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.170.2019.2.KF
     ∟Wydatki ponoszone przez spółki komandytowe, w których Wnioskodawca jest wspólnikiem, z tytułu najmu nieruchomości od Wnioskodawcy jako podmiotu prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla tych spółek, przy czym dla Wnioskodawcy ww. wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zyskach.

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.319.2019.1.MD
     ∟otrzymanie wsparcia z tytułu nowych inwestycji – zwolnienie przedmiotowe – podatnik opodatkowany podatkiem liniowym

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.317.2019.1.MD
     ∟otrzymanie wsparcia z tytułu nowych inwestycji – zwolnienie przedmiotowe – podatnik opodatkowany podatkiem liniowym

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.198.2019.1.BK
     ∟Opodatkowanie małżonków.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.242.2019.2.RK
     ∟prawo wspólnika do zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.190.2019.4.RK
     ∟Zmiana formy opodatkowania

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.239.2019.2.MJ
     ∟możliwość uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz opodatkowania ich 19% podatkiem liniowym

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.221.2019.2.MR
     ∟1. Czy przychód jaki uzyska Wnioskodawca, w proporcji do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki, w związku z transakcją sprzedaży przedsiębiorstwa zakwalifikować należy do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza? 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychodem Wnioskodawcy, w proporcji do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki, w związku z przeprowadzeniem transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa będzie wyłącznie kwota należna od Nabywcy tytułem ceny sprzedaży, czy też przychód ten należy powiększyć o kwotę równą wartości zobowiązań funkcjonalnie związanych z działalnością sprzedawanego przedsiębiorstwa, które zostaną przejęte przez Nabywcę przedsiębiorstwa? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kosztem podatkowym Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą przez Spółkę jawną przedsiębiorstwa, jest suma kosztów uzyskania przychodów rozpoznawanych odrębnie dla każdego składnika majątkowego sprzedawanego przedsiębiorstwa, tj. środków trwałych, zapasów i wierzytelności?

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.220.2019.2.MR
     ∟1. Czy przychód jaki uzyska Wnioskodawca, w proporcji do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki, w związku z transakcją sprzedaży przedsiębiorstwa zakwalifikować należy do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza? 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychodem Wnioskodawcy, w proporcji do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki, w związku z przeprowadzeniem transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa będzie wyłącznie kwota należna od Nabywcy tytułem ceny sprzedaży, czy też przychód ten należy powiększyć o kwotę równą wartości zobowiązań funkcjonalnie związanych z działalnością sprzedawanego przedsiębiorstwa, które zostaną przejęte przez Nabywcę przedsiębiorstwa? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kosztem podatkowym Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą przez Spółkę jawną przedsiębiorstwa, jest suma kosztów uzyskania przychodów rozpoznawanych odrębnie dla każdego składnika majątkowego sprzedawanego przedsiębiorstwa, tj. środków trwałych, zapasów i wierzytelności?

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB1/4511-667/15-12/MD
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania przez spadkobiercę dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiąganych z tytułu udziału w spółce cywilnej i spółce komandytowej

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.116.2019.2.IM
     ∟Wybór formy opodatkowania po likwidacji działalności gospodarczej i rozpoczęciu w tym samym roku podatkowym nowej działalności gospodarczej.

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.204.2019.1.KS
     ∟Możliwość wspólnego opodatkowania małżonków

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.193.2019.1.KS
     ∟Opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.158.2019.1.DC
     ∟Podleganie opodatkowaniu usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy o Świadczenie Usług, Prawo do odliczenia przez Spółkę, na zasadach ogólnych, podatku VAT naliczonego od wynagrodzenia z tytułu usług nabytych od Wnioskodawcy.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.115.2019.2.MM
     ∟Kwalifikacja wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług do właściwego źródła przychodów i możliwości jego opodatkowania 19% podatkiem liniowym oraz obowiązków płatnika z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.208.2019.2.MT
     ∟W efekcie za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zysk wypłacony Wnioskodawcy na podstawie decyzji General Partner z tytułu posiadania przez niego statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w przedmiotowej spółce należy traktować na gruncie ustawy o PIT jako przychód osiągnięty ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tzn. jako przychód powstały z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania, tj. podatkiem liniowym 19%.

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.233.2019.2.MT
     ∟W efekcie za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zysk wypłacony Wnioskodawcy na podstawie decyzji General Partner z tytułu posiadania przez niego statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w przedmiotowej spółce należy traktować na gruncie ustawy o PIT jako przychód osiągnięty ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tzn. jako przychód powstały z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania, tj. podatkiem liniowym 19%. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania dotyczącego możliwości uznania przychodu (dochodu) uzyskanego z tytułu wypłaty zysku ze spółki osobowej z siedzibą w Szkocji jako przychód (dochód) z kapitałów pieniężnych należało uznać za nieprawidłowe.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.187.2019.1.LZ
     ∟wspólne rozliczenie małżonków

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.195.2019.1.SJ
     ∟możliwości wspólnego rozliczenia z małżonką

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.251.2019.1.EC
     ∟W zakresie możliwości wspólnego rozliczenia małżonków.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.74.2019.1.PSZ
     ∟Czy za rok 2018 można rozliczyć się według skali podatkowej wspólnie z małżonką składając deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT B?

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.107.2019.2.DJD
     ∟Możliwość złożenia wspólnego rozliczenia rocznego przez małżonków w sytuacji zawieszonej działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.137.2019.2.EC
     ∟W zakresie możliwości stosowania 19% stawki podatku liniowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj