Interpretacje do przepisu
art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1066/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.431.2018.1.WM
     ∟Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.377.2018.1.AN
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa.

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.330.2018.3.MM
     ∟zakwalifikowanie wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług doradczych do przychodów z działalności gospodarczej, obowiązki płatnika,

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.279.2018.2.JŁ
     ∟Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, czy przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wyklucza Wnioskodawcę z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.198.2018.1.IZ
     ∟Czy Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej za 2017 r. oraz lata następne, w zakresie analizy danych porównawczych, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 Ustawy CIT, w odniesieniu do transakcji pożyczek udzielonych Spółce przez Prezesa Zarządu przed dniem 1 stycznia 2017 r.?

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.228.2018.4.MD
     ∟skutki podatkowe sprzedaży Działek na rzecz Spółki komandytowej, wniesienie aportem Działek do Spółki komandytowej, ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży przez Spółkę lokali posadowionych na Działkach wniesionych uprzednio przez Wnioskodawcę aportem do Spółki

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.201.2018.2.MN
     ∟Skutki podatkowe zawartej umowy powiernictwa.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.105.2018.3.SG
     ∟1. Czy w związku z wypłacanymi zaliczkami dla wspólnika ww. komandytariusza w 2016 r. i 2017 r. na poczet udziału w zysku w Spółce komandytowej zarówno w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2017 r. jak i od 1 stycznia 2017 r. przepisy o sporządzaniu dokumentacji podatkowej tj. art. 11 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 4 oraz w zw. z art. 9a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla tych czynności? 2. Czy w przypadku ewentualnego uznania, że komandytariusz uzyskuje odpowiednio od dnia 1 stycznia 2017 r. i od dnia 1 stycznia 2018 r. nieodpłatne świadczenie związane z nierozliczeniem pobranych zaliczek na udział w zysku w spółce komandytowej (wspólnik nie zwrócił zaliczek spółce za 2016 i 2017 r.) powinien on oraz wspólnicy spółki komandytowej sporządzić dokumentacje podatkową dotyczącą tej okoliczności zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 4 oraz w zw. z art. 9a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.252.2018.1.WR
     ∟Jeżeli Wnioskodawca faktycznie zlikwiduje działalność gospodarczą, to Jego przychody z działalności rozpoczętej następnie w tym samym roku będą opodatkowane zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym – o ile do dnia uzyskania pierwszego przychodu nie zadeklaruje On zamiaru opodatkowania ich podatkiem liniowym.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.267.2018.2.MD
     ∟Zmiana formy opodatkowania po likwidacji działalności gospodarczej

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.345.2018.1.MD
     ∟Wspólne opodatkowanie małżonków po likwidacji działalności opodatkowanej podatkiem liniowym

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.172.2018.4.MR
     ∟1. Czy w związku z wypłacanymi zaliczkami dla wspólnika w 2016 r. i 2017 r. na poczet udziału w zysku w sp. komandytowej zarówno w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2017 r. jak i od 1 stycznia 2017 r. przepisy o sporządzaniu dokumentacji podatkowej to jest art. 25 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 4 w zw. z art. 25a ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 1f-1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dla tych czynności? 2. Czy w przypadku ewentualnego uznania, iż komandytariusz uzyskuje odpowiednio od dnia 1 stycznia 2017 r. i od dnia 1 stycznia 2018 r. nieodpłatne świadczenie związane z nierozliczeniem pobranych zaliczek na udział w zysku w spółce komandytowej (wspólnik nie zwrócił zaliczek spółce za 2016 r. i 2017 r.) powinien on oraz wspólnicy spółki komandytowej sporządzić dokumentacje podatkową dotyczącą tej okoliczności zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 4 w zw. z art. 25a ust. 1 pkt 1-3 w zw. z ust. 1f-1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.153.2018.1.MPŁ
     ∟Czy należne Wnioskodawcy wynagrodzenie wynikające z umowy o korzystanie ze Znaku Towarowego powinno być zaliczone do przychodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza? Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest pozytywna to czy Wnioskodawca może opodatkować te przychody zgodnie z art. art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.152.2018.1.MPŁ
     ∟Ustalenie źródła przychodów z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze Znaku Towarowego oraz wybór formy opodatkowania.

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.129.2018.2.JŁ
     ∟Czy rejestrując działalność gospodarczą w Polsce, a będąc uprzednio zatrudnionym przez firmę w Irlandii i mieszkając na terenie Irlandii przez ostatnie 11 lat, Wnioskodawca może opodatkować dochody podatkiem liniowym, biorąc pod uwagę iż będzie świadczył usługi dla byłego pracodawcy z Irlandii?

2018.03.28 - Minister Finansów - DCT.8201.6.2018
     ∟Ustalenie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, a także obowiązku przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji, poręczenia).

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.98.2018.1.WM
     ∟Czy za 2015 r. Wnioskodawca miał prawo rozliczyć roczne dochody według podatku liniowego?

2018.03.26 - Minister Finansów - DCT.8201.5.2018
     ∟obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.49.2018.1.KS
     ∟Uzyskiwane przychody z najmu będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawek określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pod warunkiem złożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów w tej formie. Od 1 stycznia 2018 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów. Przy czym podkreślić należy, że kwota uzyskanych przychodów z najmu pozwalająca na zastosowanie stawki w wysokości 8,5% przychodów dotyczy łącznie obojga małżonków, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.483.2017.1.ES
     ∟w zakresie braku obowiązku sporządzenia szczegółowej dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.484.2017.1.ES
     ∟w zakresie braku obowiązku sporządzenia szczegółowej dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.442.2017.1.PR
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wysokości dochodu w związku ze zmianą proporcji udziałów w spółce komandytowej w trakcie roku podatkowego

2018.01.24 - Minister Finansów - DCT.8201.1.2018
     ∟1) sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju,2) sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi,3) obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej,4) ustalenie transakcji jednego rodzaju

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.327.2017.1.AK
     ∟Czy Wnioskodawczyni może w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą wpisaną do CEIDG złożyć w terminie do dnia 20 stycznia 2018 r. oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego (Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego w dacie złożenia oświadczenia) o wyborze liniowej metody opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które będzie skuteczne i będzie obowiązywało w latach następnych zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.178.2017.2.SG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowania ich tzw. podatkiem liniowym

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.186.2017.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.210.2017.1.MG
     ∟Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym.

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.134.2017.2.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.140.2017.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie najmu tzw. podatkiem liniowym.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.90.2017.2.BS
     ∟W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z przekazywaniem nagród uczestnikom Akcji Promocyjnych, którzy są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41595 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj