Interpretacje do przepisu
art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


797/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.445.2018.2.JK
     ∟Sukcesja praw i obowiązków podatkowych w związku z wniesieniem aportem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do Spółki komandytowej.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.236.2018.2.AKR
     ∟Prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.563.2018.2.WL
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną w dniu i po dniu przekształcenia w spółkę kapitałową oraz możliwości wystawienia not korygujących

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.212.2018.2.MS
     ∟1. Czy kwota (opłaconego przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) podatku od nieruchomości - nie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 2. Czy kwota (opłaconego przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) opłaty od środków transportu - nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 3. Czy kwota (opłaconych przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) polis ubezpieczenia OC pojazdów - nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 4. Czy wartość paliwa, dla którego nie prowadzono ewidencji wartościowo ilościowej a jedynie zinwentaryzowano metodą spisu z natury na dzień wniesienia aportem przedsiębiorstwa nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport (dokonano korekty kosztów na dzień aportu) stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 5. Czy koszty obsługi rachunku bankowego przedsiębiorstwa wnoszonego aportem stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 6. Czy koszty odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez przedsiębiorstwo wnoszone aportem na zakup środka trwałego wniesionego aportem stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 7. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata notarialna opłacona zgodnie § 6 aktu notarialnego stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla Spółki do której wniesiono je aportem? 8. Czy opłata notarialna opłacona zgodnie § 9 aktu notarialnego stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla Spółki do której wniesiono je aportem? 9. Czy koszty reprezentacji i doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i realizacji procesu aportu przedsiębiorstwa do Spółki celem zapewnienia warunków do sukcesji stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla spółki do której wniesiono je aportem?

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.199.2018.2.MM
     ∟Skoro w związku z umową zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 55 ust. 1 Kodeksu cywilnego) nie wystąpiła sukcesja podatkowa, o której mowa w art. 93 i 93a Ordynacji podatkowej, a Spółka nadal istnieje i funkcjonuje, to na niej ciąży obowiązek skorygowania uprzednio złożonych informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT- 4R za 2016 i 2017 r. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek skorygowania ww. dokumentów.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.157.2018.2.ASZ
     ∟Czy przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową będzie w przedstawionych okolicznościach podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie majątek Spółki oraz zobowiązania Spółki wobec właścicieli z tytułu podziału zysku, które nie zostały przeznaczone jako wkład do spółki jawnej?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.175.2018.1.RSZ
     ∟w zakresie możliwości skorzystania, na mocy art. 89a i art. 89b ustawy o VAT, z tzw. ulgi na złe długi, w odniesieniu do przejętych w ramach aportu ZCP należności z 2016 roku, nie zapłaconych do dziś, przez skorygowanie deklaracji VAT Wnioskodawcy w tych miesiącach 2017 roku, w których przypada 150 dzień po terminie płatności zaległych faktur

2018.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.160.2018.2.KO
     ∟Możliwość opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.200.2018.2.AJB
     ∟zasadność wystawienia not korygujących do faktur wystawionych w dniu przekształcenia przez Spółkę Przekształcaną oraz ich ewentualnego anulowania jak również obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.93.2018.1.SM
     ∟Określenie podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji i zapłaty podatku

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.549.2017.1.EN
     ∟Prawo do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.373.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.374.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.377.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.371.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.369.2017.1.EJ
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na których nabycie bądź wytworzenie wydatki są możliwe/niemożliwe do ustalenia.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.392.2017.1.WM
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.391.2017.1.WM
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

2017.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.259.2017.1.MT
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów Spółki z o.o. powstałej z przekształcenia Spółki jawnej, która powstała z przekształcenia Spółki cywilnej.

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.384.2017.1.KS1
     ∟Spółka jawna w wyniku przekształcenia przejmie prawa i obowiązki podatkowe spółki cywilnej a zatem również obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. W związku z tym, jeżeli przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę jawną, będącej następcą prawnym spółki cywilnej za 2017 r. przekroczą równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, to spółka jawna (w której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem) w 2018 r. będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółka ta przekroczy bowiem w poprzednim roku obrotowym (2017 r.) limit przychodów zobowiązujący ją do prowadzenia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości w związku z art. 24a ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.411.2017.1.SJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie sukcesji praw i obowiązków podatkowych w związku z wniesieniem aportem przedsiębiorstwa do Spółki komandytowej, a odnoszących się do faktur dotyczących okresu sprzed wniesienia aportu.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.401.2017.1.KB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport oraz w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym z okresu działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionej aportem do Wnioskodawcy.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.232.2017.1.PK
     ∟Sukcesja prawna w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.341.2017.1.KS1
     ∟Dochód z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem wartości wkładu w spółce jawnej, będzie stanowiła nadwyżka pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania przychodu, które spełniać będą przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztem tym będą wydatki faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie (objęcie) podwyższonej części wkładu w spółce jawnej (przypadającej na Wnioskodawcę). W niniejszym przypadku wartość zysku netto przypadającego na Wnioskodawcę przeznaczonego na podwyższenie wartości wkładu w spółce jawnej.

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.397.2017.1.KM
     ∟Prawo do dokonywania zwrotu podatku podróżnym na takich samych zasadach jak osoba fizyczna wnosząca aport oraz w zakresie prawa do dokonywania zwrotu podatku podróżnym z okresu działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej wniesionej aportem do Wnioskodawcy.

2017.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.265.2017.1.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie: - prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w dniu lub po dniu przekształcenia na dane Spółki przed przekształceniem, dokumentujących dostawy i usługi świadczone przed przekształceniem

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.212.2017.5.KO
     ∟W zakresie skutków podatkowych zniesienia Wnioskodawcy i utworzenia nowego podmiotu wstępującego w ogół praw i obowiązków znoszonego podmiotu

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.216.2017.1.KS
     ∟Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia takich udziałów, należy wziąć pod uwagę koszt „historyczny”, tzn. wartość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na wkład w spółce przekształcanej, czyli spółce cywilnej, przypadających na udziały, które Wnioskodawca planuje zbyć. Kosztem objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie więc wartość historyczna odpowiadająca rzeczywistym wydatkom poniesionym przez Wnioskodawcę. Przyjęta na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oznacza, że do podatkowych kosztów podatnik zaliczać może jedynie wydatki faktycznie poniesione. Natomiast wspólnicy spółki cywilnej otrzymali prawo ochronne do znaku towarowego pod tytułem darmym, w istocie nie ponoszą wydatków na nabycie tego prawa.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.84.2017.2.MK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych tytułem zwrotu części wkładu wniesionego do spółki jawnej (pytanie nr 1)akcyjnym.

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.264.2017.2.AJ
     ∟Prawo do odliczenia kwot wydatkowanych z tytułu zakupu kas rejestrujących.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj