Interpretacje do przepisu
art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


686/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.445.2018.2.JK
     ∟Sukcesja praw i obowiązków podatkowych w związku z wniesieniem aportem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do Spółki komandytowej.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.323.2018.2.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy wypłata drugiej transzy dywidendy (a także przyszłe dywidendy) będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku spełnienia przez Spółkę warunku określonego w art. 26 ust. 1 i 1c Ustawy o CIT, tj. udokumentowania miejsca siedziby Spółki szwajcarskiej 2 dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji oraz spełnienia warunku określonego w art. 26 ust. 1f Ustawy o CIT, tj. uzyskania od Spółki szwajcarskiej 2 pisemnego oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków opisanych w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o CIT, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła od drugiej transzy dywidendy (a także od dywidend wypłacanych w przyszłości na rzecz Spółki szwajcarskiej 2)?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.327.2018.1.BKD
     ∟Czy w przypadku gdy w związku z połączeniem Spółki A i Spółki B, na dzień tego połączenia dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki A, w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych zakończy się również bieżący rok podatkowy Spółki A i Spółka A będzie zobowiązana do złożenia zeznania rocznego CIT-8 i rozliczenia należnego podatku dochodowego od osób prawnych za „skrócony” rok podatkowy trwający od końca poprzedniego roku do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.490.2018.2.JSZ
     ∟rozliczenie podatku VAT w związku z wystąpieniem sukcesji prawnopodatkowej

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.645.2018.1.JSZ
     ∟rozliczenie podatku VAT w związku z wystąpieniem sukcesji prawnopodatkowej

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.501.2018.2.HW
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT przez spółkę z o.o. z faktur wystawionych przed datą przekształcenia na Wnioskodawcę oraz wystawionych po dniu przekształcenia na Wnioskodawcę oraz uwzględnienie przez spółkę z o.o. w deklaracji VAT-7 w poz. 42 kwoty podatku do przeniesienia (nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) wykazanej przez Wnioskodawcę w deklaracji w poz. 62.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.270.2018.2.JK
     ∟Ustalenie, czy Spółka cywilna ma prawo w miesiącu maju 2018 r. rozliczyć nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wykazaną do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w deklaracji VAT-7 wspólnika za kwiecień 2018 r.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.236.2018.2.AKR
     ∟Prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4510-168/15-5/18-S/IR
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem i eksploatacją samochodów osobowych w podstawowym okresie umowy leasingu

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.563.2018.2.WL
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną w dniu i po dniu przekształcenia w spółkę kapitałową oraz możliwości wystawienia not korygujących

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.387.2018.1.HW
     ∟Brak obowiązku złożenia w urzędzie skarbowym na dzień przekształcenia spisu z natury oraz brak obowiązku odprowadzenia podatku VAT od towarów objętych spisem z natury. Brak obowiązku zapłaty przez Wnioskodawcę podatku VAT w związku z przeniesieniem do spółki z o.o. towarów i materiałów, wyposażenia, środków trwałych, które zostały nabyte przed przekształceniem.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.535.2018.1.MN
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną w dniu lub po dniu przekształcenia w spółkę kapitałową oraz możliwość wystawienia not korygujących.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.372.2018.1.IZ
     ∟Czy po połączeniu Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania z Zezwolenia SSE Spółki przejmowanej na prowadzenie działalności na terenie SSE, a tym samym do korzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, dla dochodów z działalności gospodarczej objętej zakresem przejętego Zezwolenia SSE?

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.295.2018.1.MM
     ∟1. Czy spłata przez Wnioskodawcę pożyczki zaciągniętej przez poprzednika prawnego (spółkę przejmowaną) skutkować będzie zastosowaniem przepisów art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., w celu ustalenia, czy i jaka część odsetek podlegać będzie wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy? 2. Czy dla oceny jaka ewentualnie część odsetek od spłacanej przez Wnioskodawcę pożyczki powinna być wyłączona z kosztów uzyskania przychodów należy uprzednio ustalić łączną wartość zadłużenia Wnioskodawcy wobec podmiotów wskazanych w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz wartość kapitałów własnych Wnioskodawcy na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek?

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.212.2018.2.MS
     ∟1. Czy kwota (opłaconego przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) podatku od nieruchomości - nie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 2. Czy kwota (opłaconego przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) opłaty od środków transportu - nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 3. Czy kwota (opłaconych przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) polis ubezpieczenia OC pojazdów - nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 4. Czy wartość paliwa, dla którego nie prowadzono ewidencji wartościowo ilościowej a jedynie zinwentaryzowano metodą spisu z natury na dzień wniesienia aportem przedsiębiorstwa nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport (dokonano korekty kosztów na dzień aportu) stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 5. Czy koszty obsługi rachunku bankowego przedsiębiorstwa wnoszonego aportem stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 6. Czy koszty odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez przedsiębiorstwo wnoszone aportem na zakup środka trwałego wniesionego aportem stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 7. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata notarialna opłacona zgodnie § 6 aktu notarialnego stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla Spółki do której wniesiono je aportem? 8. Czy opłata notarialna opłacona zgodnie § 9 aktu notarialnego stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla Spółki do której wniesiono je aportem? 9. Czy koszty reprezentacji i doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i realizacji procesu aportu przedsiębiorstwa do Spółki celem zapewnienia warunków do sukcesji stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla spółki do której wniesiono je aportem?

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.126.2018.1.KB
     ∟Jeżeli do połączenia Spółek Wnioskodawcy i Spółki A dojdzie w okresie do dwóch lat od daty nabycia przez Spółkę A udziałów w Spółce Wnioskodawcy a spółką przejmującą będzie Spółka Wnioskodawcy to czy Wnioskodawca jako następca prawny, będzie zobowiązany do opodatkowania wypłaconej za rok 2017 r. dywidendy?

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.618.2018.1.AJB
     ∟ewidencjonowania w rejestrze VAT faktur i faktur korygujących dotyczących zakupu, a także wystawiania korygujących faktur sprzedaży przez Wnioskodawcę jako następcę prawnego osoby fizycznej wnoszącej aportem przedsiębiorstwo do spółki (w zdarzeniu przyszłym)

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.429.2018.3.AJB
     ∟ewidencjonowania w rejestrze VAT korygujących faktur zakupu przez Wnioskodawcę jako następcę prawnego osoby fizycznej wnoszącej aportem przedsiębiorstwo do spółki (w stanie faktycznym)

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.262.2018.1.HW
     ∟Ustalenie, który z Wnioskodawców uprawniony jest do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do Kategorii 1 wydatków, Kategorii 2 wydatków oraz ustalenia, czy wystąpi obowiązek wystawienia not korygujących do otrzymanych faktur.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.199.2018.2.MM
     ∟Skoro w związku z umową zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 55 ust. 1 Kodeksu cywilnego) nie wystąpiła sukcesja podatkowa, o której mowa w art. 93 i 93a Ordynacji podatkowej, a Spółka nadal istnieje i funkcjonuje, to na niej ciąży obowiązek skorygowania uprzednio złożonych informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT- 4R za 2016 i 2017 r. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek skorygowania ww. dokumentów.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.312.2018.1.MBD
     ∟Czy podział przez wydzielenie EW prowadził będzie do utraty przez PGK statusu podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a UPDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.159.2018.1.AM
     ∟Skutki podatkowe połączenia przez przejęcie spółek, które zostanie przeprowadzone bez zamykania ksiąg rachunkowych

2018.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.121.2018.1.JF
     ∟Czy w przypadku połączenia spółek po zamknięciu roku podatkowego Spółki Przejmowanej w momencie połączenia ze Spółką Przejmującą, Wnioskodawca, działając poprzez Oddział, jako następca prawny Spółki Przejmowanej powinien złożyć deklarację CIT-10Z oraz informację IFT-2R za Spółkę Przejmowaną w terminie ustawowym właściwym po zamknięciu roku podatkowego Spółki Przejmowanej?

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.175.2018.1.AB
     ∟W zakresie skutków podatkowych w postaci powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy, jako następcy podatkowego Spółki przejmowanej, której to zobowiązanie na skutek konfuzji wygaśnie.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.173.2018.1.AB
     ∟W zakresie skutków podatkowych w postaci powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy, jako następcy podatkowego Spółki przejmowanej, której to wierzytelność na skutek konfuzji wygaśnie.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.174.2018.1.AB
     ∟W zakresie skutków podatkowych w postaci powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy, jako wierzyciela Spółki przejmowanej, która to wierzytelność na skutek konfuzji wygaśnie.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.154.2018.1.AB
     ∟W zakresie skutków podatkowych w postaci powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy, jako dłużnika z tytułu wygaśnięcia zobowiązania wobec Spółki przejmowanej.

2018.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-328/14-3/JBB
     ∟zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z dywidendy, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy

2018.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.134.2018.1.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie braku powstania obowiązku podatkowego z tytułu połączenia Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną; prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanego w ostatniej deklaracji złożonej za Spółkę przejmowaną (deklaracji złożonej za okres rozliczeniowy, w którym dojdzie do połączenia) lub zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanego w tej deklaracji; składania deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi połączenie w imieniu Spółki przejmowanej; prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną, a otrzymanych przez Wnioskodawcę w dniu lub po dniu połączenia, które zostały wystawione przed dniem, w dniu i po dniu połączenia; uwzględnienia w rozliczeniach Wnioskodawcy otrzymanych w dniu lub pod dniu połączenia faktur korygujących wystawionych na Spółkę przejmowaną wystawionych przed dniem, w dniu lub pod dniu połączenia; wystawienia przez Wnioskodawcę we własnym imieniu faktur korygujących do faktur wystawionych przez Spółkę przejmowaną przed dniem połączenia (w przypadku zaistnienia w dniu lub po dniu połączenia zdarzeń mających wpływ na obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego wykazanych w tych fakturach) oraz do ich ujęcia w swoich rozliczeniach VAT; korekty deklaracji złożonych pierwotnie przez Spółkę przejmowaną; prawa do odliczenia podatku naliczonego – wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną, ujętych w jej księgach rachunkowych – a nie odliczonego przez tą Spółkę do dnia połączenia; prawa do odliczenia podatku naliczonego – wynikającego z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną, nie ujętych w jej księgach rachunkowych – a nie odliczonego przez tą Spółkę do dnia połączenia; korekty rozliczeń podatkowych Spółki przejmowanej dotyczących transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz momentu odliczenia podatku naliczonego od tych transakcji.

2018.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.93.2018.1.SM
     ∟Określenie podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji i zapłaty podatku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj