Interpretacje do przepisu
art. 91 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1459/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 91 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.574.2018.3.MN
     ∟Obowiązek dokonywania – na podstawie art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług – korekt podatku naliczonego odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.655.2018.1.AD
     ∟Dotyczy uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i braku opodatkowania czynności ich zbycia oraz określenia podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.772.2018.1.AGW
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do nowotworzonej spółki komandytowej aportem przedsiębiorstwa z wyłączeniem praw użytkowania wieczystego nieruchomości i związanych z nimi praw własności budynków oraz brak obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.385.2018.2.JF
     ∟zwolnienie od podatku dla dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z budynkami i budowlami oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rozbiórki budynków i budowli i obowiązku korekty odliczonego podatku naliczonego

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.227.2018.1.WR
     ∟Obowiązek dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.645.2018.1.JSZ
     ∟rozliczenie podatku VAT w związku z wystąpieniem sukcesji prawnopodatkowej

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.592.2018.2.IK
     ∟zwolnienie od podatku VAT przekazania na cele prywatne nieruchomości w postaci lokalu oraz udziału w prawie własności garażu oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.480.2018.3.MP
     ∟Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości z jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy do jednoosobowej działalności gospodarczej żony.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.593.2018.2.KO
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku VAT przekazania na cele prywatne nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.395.2018.1.NK
     ∟Wskazanie proporcji jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.514.2018.1.AW
     ∟Brak obowiązku dokonywania - na podstawie art. 90c ustawy - korekty podatku naliczonego odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oddaną do użytkowania w latach 2007-2010 Obowiązek dokonywania - na podstawie art. 90c ustawy - korekty podatku naliczonego odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oddaną do użytkowania w 2015 r. Obowiązek dokonywania – na podstawie art. 90c ustawy - korekty podatku naliczonego odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oddana do użytkowania w 2016 r.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.483.2018.2.MN
     ∟Opodatkowanie sprzedaży mieszkań i stawki podatku dla tej sprzedaży oraz brak prawa do częściowego odliczenia podatku związanego ze zrealizowaną Inwestycją w oparciu o proporcję metrażową i terminy realizacji tego prawa.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.513.2018.1.MJ
     ∟Obowiązek stosowania proporcji określonej w art. 90 ust. 2 oraz w art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku korekty rozliczeń podatku za lata 2014-2015 oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję uwzględniającą rzeczywisty obrót dla roku podatkowego objętego korektą.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.432.2018.3.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę 15 odcinków sieci wodociągowej będącej przedmiotem aportu na rzecz Spółki oraz opodatkowania czynności wniesienia aportem 15 odcinków sieci wodociągowej do Spółki.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.255.2018.2.JKU
     ∟Ustalenie, czy Gmina jest zobowiązana do dokonywania korekty podatku odliczonego w związku inwestycjami wskazanymi w punktach A, B i C.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.317.2018.3.NK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków związanych z realizacją zadań nr 2 oraz nr 3 – promocja projektu; prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków związanych z realizacją zadania nr 1 projektu przy zastosowaniu preproporcji podatku VAT; obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku VAT w świetle art. 90c ustawy.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.156.2018.1.PK
     ∟Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży ww. składników

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.296.2018.2.JK
     ∟Prawo do korekty deklaracji i odliczenia podatku VAT od faktur związanych z budową pomp ciepła i przebudowy instalacji grzewczej Zespołu Szkół za lata 2011-2013, jeżeli w tamtym okresie nie miała prawa do odliczenia.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.236.2018.1.ZD
     ∟Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków dotyczących inwestycji, której efekty zostaną przekazane jednostce budżetowej; wskazania, czyj „prewspółczynnik” należy zastosować dokonując odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie przez Gminę towarów i usług w związku z realizacją inwestycji oraz po jej zakończeniu; ustalenia, na jakiej podstawie należy obliczyć „prewspółczynnik” dla nowej jednostki budżetowej.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.277.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie zwolnienia od podatku dla czynności sprzedaży budynku usługowo-mieszkalnego wniesionego do Spółki w drodze aportu przedsiębiorstwa.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.409.2018.2.BS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy, które zostały nabyte przed dokonaniem rejestracji dla podatku od towarów i usług oraz sposób realizacji prawa do odliczenia.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.347.2018.1.KT
     ∟Wyłączenie z opodatkowania przekazania części składników majątku Spółki Dzielonej na rzecz Spółki Przejmującej w związku z dokonaniem na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podziału przez wydzielenie oraz brak obowiązku korygowania podatku naliczonego przez Spółkę Dzieloną.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.196.2018.3.KO
     ∟zakresie: - prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie oraz wykończenie Mieszkań w razie podjęcia ostatecznej decyzji o nawiązaniu współpracy z Operatorem, w związku z faktem, że Mieszkania będą wykorzystywane do świadczenia usług opodatkowanych podatkiem VAT, - jednorazowej korekty podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z wytworzeniem Mieszkań, o której mowa w art. 91 ust. 8 Ustawy VAT w razie podjęcia ostatecznej decyzji o nawiązaniu współpracy z Operatorem, w związku ze zmianą przeznaczenia Mieszkań z działalności zwolnionej na działalność opodatkowaną podatkiem VAT.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.201.2018.2.MK
     ∟Korekta podatku VAT wynikająca ze zmiany przeznaczenia inwestycji budowlanej, tj. dwóch domów jednorodzinnych wytworzonych jako towar handlowy a następnie oddanych w najem.

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.316.2018.2.SR
     ∟wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji przeniesienia w drodze podziału przez wydzielenie na Spółkę Przejmującą Działu Wynajmu Nieruchomości oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.293.2018.1.JO
     ∟Skutki podatkowe czynności wydzielenia zespołu składników majątkowych i przeniesienia ich do spółki przejmującej.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.296.2018.1.MMA
     ∟W zakresie uznania przeniesienia w ramach podziału zorganizo-wanej części przedsiębiorstwa za czynność wyłączoną z opodat-kowania podatkiem od towarów i usług oraz braku prawa do odli-czenia podatku naliczonego.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.311.2018.1.IT
     ∟obowiązek korekty podatku VAT

2018.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.268.2018.1.AB
     ∟Czy dojdzie do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, co skutkuje przejęciem przez Wnioskodawcę jako nabywcę obowiązków do składania korekt, przewidzianych w art. 91 ust. 1-8 w zw. z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.166.2018.2.WS
     ∟Koszty uzyskania przychodów w związku z korektą VAT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj