Interpretacje do przepisu
art. 91 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2430/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 91 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.574.2018.3.MN
     ∟Obowiązek dokonywania – na podstawie art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług – korekt podatku naliczonego odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.655.2018.1.AD
     ∟Dotyczy uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i braku opodatkowania czynności ich zbycia oraz określenia podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.608.2018.2.DM
     ∟Dostawa nieruchomości gruntowych zabudowanych wykorzystywanych w prowadzonej działalności handlowo-produkcyjnej, a po jej zaprzestaniu w całości będących przedmiotem najmu i dzierżawy korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka nie jest zobowiązana do korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem nieruchomości nabytej w 2008 r., w związku z tym, że upłynął 10-letni okres korekty licząc od roku, w którym nieruchomość została oddana do użytkowania.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.772.2018.1.AGW
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do nowotworzonej spółki komandytowej aportem przedsiębiorstwa z wyłączeniem praw użytkowania wieczystego nieruchomości i związanych z nimi praw własności budynków oraz brak obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.445.2018.2.JK
     ∟Sukcesja praw i obowiązków podatkowych w związku z wniesieniem aportem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do Spółki komandytowej.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.385.2018.2.JF
     ∟zwolnienie od podatku dla dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z budynkami i budowlami oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rozbiórki budynków i budowli i obowiązku korekty odliczonego podatku naliczonego

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.645.2018.1.JSZ
     ∟rozliczenie podatku VAT w związku z wystąpieniem sukcesji prawnopodatkowej

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.592.2018.2.IK
     ∟zwolnienie od podatku VAT przekazania na cele prywatne nieruchomości w postaci lokalu oraz udziału w prawie własności garażu oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.480.2018.3.MP
     ∟Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości z jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy do jednoosobowej działalności gospodarczej żony.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.593.2018.2.KO
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku VAT przekazania na cele prywatne nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP2-1.4512.147.2016.8.AWA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na wybudowanie i modernizację budynków.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.395.2018.1.NK
     ∟Wskazanie proporcji jaką należy zastosować przy dokonywaniu korekty nieodliczonej kwoty podatku naliczonego.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.483.2018.2.MN
     ∟Opodatkowanie sprzedaży mieszkań i stawki podatku dla tej sprzedaży oraz brak prawa do częściowego odliczenia podatku związanego ze zrealizowaną Inwestycją w oparciu o proporcję metrażową i terminy realizacji tego prawa.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.439.2018.2.MP
     ∟Korekta podatku naliczonego od zakładów w obcych środkach trwałych.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.513.2018.1.MJ
     ∟Obowiązek stosowania proporcji określonej w art. 90 ust. 2 oraz w art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku korekty rozliczeń podatku za lata 2014-2015 oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję uwzględniającą rzeczywisty obrót dla roku podatkowego objętego korektą.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.255.2018.2.JKU
     ∟Ustalenie, czy Gmina jest zobowiązana do dokonywania korekty podatku odliczonego w związku inwestycjami wskazanymi w punktach A, B i C.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.311.2018.2.HW
     ∟Opodatkowanie czynności wycofania majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej oraz obowiązek korekty odliczonego przy ponoszeniu nakładów na nieruchomości podatku naliczonego.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.317.2018.3.NK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków związanych z realizacją zadań nr 2 oraz nr 3 – promocja projektu; prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków związanych z realizacją zadania nr 1 projektu przy zastosowaniu preproporcji podatku VAT; obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku VAT w świetle art. 90c ustawy.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.156.2018.1.PK
     ∟Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży ww. składników

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.290.2018.1.MK
     ∟Uznania składników materialnych i niematerialnych przenoszonych do Spółki Przejmującej oraz pozostających w Spółce za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 ustawy transakcji przeniesienia majątku na rzecz Spółki Przejmującej, braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.418.2018.2.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku wykazanego na fakturze z tytułu nabycia sprzętu komputerowego

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.296.2018.3.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności wycofania nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym z działalności gospodarczej Wnioskodawcy i przekazanie jej do majątku prywatnego Wnioskodawcy; korekty podatku naliczonego w związku z wytworzeniem przedmiotowego budynku; korekty podatku naliczonego od zakupów związanych z nakładami na modernizację i ulepszenie ww. budynku.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.409.2018.2.BS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy, które zostały nabyte przed dokonaniem rejestracji dla podatku od towarów i usług oraz sposób realizacji prawa do odliczenia.

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.243.2018.1.IP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, który z Zainteresowanych będzie zobowiązany do rozliczenia oraz wykazywania w ewidencjach (w tym w przekazywanych w trybie art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, tzw. VAT JPK), deklaracjach i informacjach podsumowujących VAT, czynności, co do których obowiązek podatkowy w VAT w odniesieniu do Części Wydzielanej powstał do Dnia Podziału oraz od Dnia Podziału; prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w oparciu o wstępny współczynnik VAT Banku Przejmującego, tj. współczynnik ustalony wyłącznie na podstawie obrotów Banku Przejmującego za rok poprzedzający Rok Podziału (bez uwzględnienia w ogóle obrotów Banku Dzielonego) w stosunku do nabywanych towarów i usług związanych z Częścią Wydzielaną; wskazania, który z Zainteresowanych, dla celów ustalenia ostatecznego współczynnika VAT za Rok Podziału, powinien uwzględnić obrót związany z Częścią Wydzielaną; ustalenia, który z Zainteresowanych i z wykorzystaniem jakiego ostatecznego współczynnika VAT powinien dokonać korekty rocznej podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy oraz korekty wieloletniej na podstawie art. 91 ust. 2 i następne ustawy, za Rok Podziału w stosunku do towarów i usług wchodzących w skład Części Wydzielanej (w tym nabytych jeszcze przez Bank Dzielony do Dnia Podziału).

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.347.2018.1.KT
     ∟Wyłączenie z opodatkowania przekazania części składników majątku Spółki Dzielonej na rzecz Spółki Przejmującej w związku z dokonaniem na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podziału przez wydzielenie oraz brak obowiązku korygowania podatku naliczonego przez Spółkę Dzieloną.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.292.2018.1.KM
     ∟Odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.196.2018.3.KO
     ∟zakresie: - prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie oraz wykończenie Mieszkań w razie podjęcia ostatecznej decyzji o nawiązaniu współpracy z Operatorem, w związku z faktem, że Mieszkania będą wykorzystywane do świadczenia usług opodatkowanych podatkiem VAT, - jednorazowej korekty podatku VAT od towarów i usług nabytych w związku z wytworzeniem Mieszkań, o której mowa w art. 91 ust. 8 Ustawy VAT w razie podjęcia ostatecznej decyzji o nawiązaniu współpracy z Operatorem, w związku ze zmianą przeznaczenia Mieszkań z działalności zwolnionej na działalność opodatkowaną podatkiem VAT.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.201.2018.2.MK
     ∟Korekta podatku VAT wynikająca ze zmiany przeznaczenia inwestycji budowlanej, tj. dwóch domów jednorodzinnych wytworzonych jako towar handlowy a następnie oddanych w najem.

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.316.2018.2.SR
     ∟wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji przeniesienia w drodze podziału przez wydzielenie na Spółkę Przejmującą Działu Wynajmu Nieruchomości oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.293.2018.1.JO
     ∟Skutki podatkowe czynności wydzielenia zespołu składników majątkowych i przeniesienia ich do spółki przejmującej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj