Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1400/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.548.2018.3.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90, w powiązaniu z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w ramach projektu pt.: „…”

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.654.2018.1.MN
     ∟Gmina w odniesieniu do projektu, ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT, przy uwzględnieniu przepisów określonych w art. 86 ust. 2a-2h oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, a także art. 90 ustawy

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.574.2018.3.MN
     ∟Obowiązek dokonywania – na podstawie art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług – korekt podatku naliczonego odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.486.2018.1.JM
     ∟- prawo dokonania w deklaracji VAT-7 za styczeń 2019 r. korekty nieodliczonego w roku 2018 podatku naliczonego - prawo do skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 90 ust 10 pkt 2 w związku z art. 86 ust. 2g ustawy o VAT i uznania, że prewspółczynnik wstępny na 2019 r. wynosi 0% - prawo do odliczenia podatku VAT w trakcie roku od wybranych faktur

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.595.2018.1.SJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną Inwestycją w odniesieniu do części powierzchni Budynku stanowiącej własność Powiatu; prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację Inwestycji – w odniesieniu do części powierzchni Budynku użytkowanej przez Gminę – z zastosowaniem m.in. sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2c pkt 4 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Inwestycją (w części przypadającej na powierzchnię Budynku zajmowaną przez Gminę) z zastosowaniem m.in. prewspółczynnika skalkulowanego zgodnie z metodą wskazaną w rozporządzeniu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Inwestycją w odniesieniu do części wspólnych Budynku, użytkowanych zarówno przez Gminę, jak i przez Powiat

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.435.2018.2.SR
     ∟obowiązek dokonania korekty nieodliczonego podatku naliczonego w przypadku podjęcia decyzji przez władze Uniwersytetu o częściowej zmianie wykorzystania budynków, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych powstałych i zakupionych w ramach projektu „…”

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.577.2018.1.RW
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków bezpośrednio i pośrednio związanych z funkcjonowaniem Pionu.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.448.2018.2.MN
     ∟- braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, - braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej, - braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w S. - prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w M. - prawa do częściowego zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.185.2018.2.MPU
     ∟braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektów

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.523.2018.2.AR
     ∟w zakresie możliwości częściowego odliczenia podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. „…”, realizowanego przez Gminę

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.524.2018.2.AR
     ∟w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku realizacją zadania pn. „…”

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.501.2018.2.ASZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.510.2018.1.AR
     ∟w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację projektu pn. „…”.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.502.2018.2.AR
     ∟w zakresie możliwości częściowego odliczenia podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. „…”, realizowanego przez Gminę

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.568.2018.1.AM
     ∟w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu przebudowy i doposażenia oddziału szpitalnego

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.478.2018.2.SM
     ∟Korekta podatku nieodliczonego w trakcie realizacji przez Powiat inwestycji w latach 2011-2012 dotyczącej budowy hali sportowej

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.499.2018.2.MD
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego w części lub całości w związku z realizowanym projektem pn. „Termomodernizacja budynku ….”

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.477.2018.2.SR
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.474.2018.2.AR
     ∟w zakresie prawa do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „…”

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.583.2018.1.MSU
     ∟brak prawa do odliczenia w związku z realizacją projektu

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.456.2018.2.AR
     ∟w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług w ramach projektu pn. „…”

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.255.2018.2.JKU
     ∟Ustalenie, czy Gmina jest zobowiązana do dokonywania korekty podatku odliczonego w związku inwestycjami wskazanymi w punktach A, B i C.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.414.2018.2.SJ
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.499.2018.1.EK
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją Projektu.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.311.2018.2.HW
     ∟Opodatkowanie czynności wycofania majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej oraz obowiązek korekty odliczonego przy ponoszeniu nakładów na nieruchomości podatku naliczonego.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.332.2018.2.AR
     ∟Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków (…)”.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.458.2018.1.AK
     ∟Odliczenie podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przekazanych jednostkom organizacyjnym Gminy.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.336.2018.2.SS
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu i po jego zakończeniu.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.391.2018.1.KR
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących inwestycji przekazanych jednostkom organizacyjnym Gminy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj