Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3938/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.548.2018.3.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90, w powiązaniu z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w ramach projektu pt.: „…”

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.654.2018.1.MN
     ∟Gmina w odniesieniu do projektu, ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT, przy uwzględnieniu przepisów określonych w art. 86 ust. 2a-2h oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, a także art. 90 ustawy

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.574.2018.3.MN
     ∟Obowiązek dokonywania – na podstawie art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług – korekt podatku naliczonego odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.654.2018.2.JP
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o strukturę VAT ustaloną na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.541.2018.2.KM
     ∟Uznanie przystąpienia do Umowy lub uczestnictwa w Umowie za świadczenie usługi przez Zainteresowanych, rozpoznanie importu usług przez Zainteresowanych w związku z płatnościami w ramach Umowy odsetek do Uczestników zarejestrowanych poza terytorium Polski, obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz obowiązek obliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.569.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz transakcji krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.621.2018.3.MGO
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.429.2018.2.MK
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją robót budowlanych w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.604.2018.2.PS
     ∟Uznanie, że świadczenie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody do Odbiorców zewnętrznych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku, oraz prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą, która będzie służyć do świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody do Odbiorców zewnętrznych.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.595.2018.1.SJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną Inwestycją w odniesieniu do części powierzchni Budynku stanowiącej własność Powiatu; prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację Inwestycji – w odniesieniu do części powierzchni Budynku użytkowanej przez Gminę – z zastosowaniem m.in. sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2c pkt 4 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Inwestycją (w części przypadającej na powierzchnię Budynku zajmowaną przez Gminę) z zastosowaniem m.in. prewspółczynnika skalkulowanego zgodnie z metodą wskazaną w rozporządzeniu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Inwestycją w odniesieniu do części wspólnych Budynku, użytkowanych zarówno przez Gminę, jak i przez Powiat

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.607.2018.2.SJ
     ∟Uznanie, że świadczenie odpłatnych usług w zakresie odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku oraz prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z Infrastrukturą, która będzie służyć do świadczenia odpłatnych usług odbioru ścieków od Odbiorców zewnętrznych.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.547.2018.1.RR
     ∟Wnioskodawca nie ma / nie będzie miał prawa do odliczenia naliczonego VAT od nabywanych towarów i usług zakupywanych na cele realizacji Projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach jego realizacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.594.2018.1.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.521.2018.1.AKO
     ∟Uznanie świadczenia odpłatnych usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku oraz prawa do pełnego odliczenia VAT naliczonego.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.435.2018.2.SR
     ∟obowiązek dokonania korekty nieodliczonego podatku naliczonego w przypadku podjęcia decyzji przez władze Uniwersytetu o częściowej zmianie wykorzystania budynków, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych powstałych i zakupionych w ramach projektu „…”

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.577.2018.1.RW
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków bezpośrednio i pośrednio związanych z funkcjonowaniem Pionu.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.448.2018.2.MN
     ∟- braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, - braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej, - braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w S. - prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w M. - prawa do częściowego zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.554.2018.1.MM
     ∟Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w 2017 r. na utrzymanie witryn (stron) internetowych.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.185.2018.2.MPU
     ∟braku możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektów

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP4/443-561/12/14/18-S2/ISN
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy VAT usług świadczonych przez Organizację (NGO).

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.523.2018.2.AR
     ∟w zakresie możliwości częściowego odliczenia podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. „…”, realizowanego przez Gminę

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.524.2018.2.AR
     ∟w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku realizacją zadania pn. „…”

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.571.2018.1.EJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z infrastrukturą wg prewskaźnika oraz proporcji właściwych dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej inwestycję

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP4/443-561/12/14/18-S1/ISN
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy VAT usług świadczonych przez Organizację.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP4/443-561/12/14/18-S3/ISN
     ∟Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy VAT usług świadczonych przez Organizację (NGO).

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP4/443-561/12/14/18-S/ISN
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy VAT, usług świadczonych przez Organizację tylko na rzecz wspólników, w przypadku gdy stosunek przychodów z działalności opodatkowanej do całości przychodów u każdego ze wspólników nie przekroczy 2%.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.491.2018.1.KM
     ∟Opodatkowanie odpłatnego świadczenia usług w zakresie odbioru ścieków od odbiorców zewnętrznych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.555.2018.2.AW
     ∟Brak konieczności zastosowania przepisów art. 90 i art. 86 ust. 2a-2h ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie kalkulacji kwot podatku naliczonego związanego z zakupami dotyczącymi działalności Wnioskodawcy.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.501.2018.2.ASZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41245 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj