Interpretacje do przepisu
art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3983/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.548.2018.3.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90, w powiązaniu z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w ramach projektu pt.: „…”

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.574.2018.3.MN
     ∟Obowiązek dokonywania – na podstawie art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług – korekt podatku naliczonego odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.654.2018.2.JP
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o strukturę VAT ustaloną na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.541.2018.2.KM
     ∟Uznanie przystąpienia do Umowy lub uczestnictwa w Umowie za świadczenie usługi przez Zainteresowanych, rozpoznanie importu usług przez Zainteresowanych w związku z płatnościami w ramach Umowy odsetek do Uczestników zarejestrowanych poza terytorium Polski, obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz obowiązek obliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.595.2018.1.SJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną Inwestycją w odniesieniu do części powierzchni Budynku stanowiącej własność Powiatu; prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację Inwestycji – w odniesieniu do części powierzchni Budynku użytkowanej przez Gminę – z zastosowaniem m.in. sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2c pkt 4 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Inwestycją (w części przypadającej na powierzchnię Budynku zajmowaną przez Gminę) z zastosowaniem m.in. prewspółczynnika skalkulowanego zgodnie z metodą wskazaną w rozporządzeniu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Inwestycją w odniesieniu do części wspólnych Budynku, użytkowanych zarówno przez Gminę, jak i przez Powiat

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.594.2018.1.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.534.2018.1.MP
     ∟opodatkowanie, podstawa opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu udostępniania przez Spółkę wykorzystanej przez Klienta kwoty salda środków pieniężnych na karcie przedpłaconej, sposób kalkulacji wskaźnika proporcji

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.603.2018.1.RW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Projektu.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.577.2018.1.RW
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków bezpośrednio i pośrednio związanych z funkcjonowaniem Pionu.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.448.2018.2.MN
     ∟- braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, - braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej, - braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w S. - prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w M. - prawa do częściowego zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.627.2018.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z budową i modernizacją gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.555.2018.2.AW
     ∟Brak konieczności zastosowania przepisów art. 90 i art. 86 ust. 2a-2h ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie kalkulacji kwot podatku naliczonego związanego z zakupami dotyczącymi działalności Wnioskodawcy.

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.412.2018.1.JF
     ∟rozliczenia pakietów medycznych przekazanych pracownikom

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.379.2018.1.EK
     ∟Skutki podatkowe realizacji przez Gminę projektu dotyczącego OZE- opodatkowanie, stawka podatku, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, mechanizm „odwrotnego obciążenia”

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.483.2018.2.MN
     ∟Opodatkowanie sprzedaży mieszkań i stawki podatku dla tej sprzedaży oraz brak prawa do częściowego odliczenia podatku związanego ze zrealizowaną Inwestycją w oparciu o proporcję metrażową i terminy realizacji tego prawa.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.490.2018.2.MR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków opisanych we wniosku jako A i B.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.471.2018.1.AP
     ∟1. opodatkowania usług świadczonych przez Polskich Uczestników Systemu Cash Pooling;2. potraktowania odsetek uzyskiwanych przez Polskich Uczestników Systemu jako obrotu z tytułu transakcji mających charakter pomocniczy w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy oraz możliwości nieuwzględniania ich w obrocie, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy;3. rozpoznania importu usług przez Polskich Uczestników Systemu z tytułu zapłaty kwoty odsetek oraz kwoty wynagrodzenia wypłacanego Agentowi z tytułu uczestnictwa w Systemie Cash Pooling.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.283.2018.1.AKR
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z przeprowadzaną Inwestycją oraz w zakresie korekty deklaracji.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.255.2018.2.JKU
     ∟Ustalenie, czy Gmina jest zobowiązana do dokonywania korekty podatku odliczonego w związku inwestycjami wskazanymi w punktach A, B i C.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.339.2018.3.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.546.2018.1.JSZ
     ∟uznanie świadczenia przez Gminę odpłatnej kompleksowej usługi oczyszczania ścieków za usługę podlegającą opodatkowaniu, stawki podatku VAT dla ww. usług, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących, związanych odpowiednio z budową i eksploatacją POŚ

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.336.2018.2.AŻ
     ∟Prawo do odliczenia.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.332.2018.2.AS
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.333.2018.2.EZ
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją Inwestycji.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.371.2018.2.MW
     ∟Korekta podatku w przypadku zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego ze sprzedaży na najem na cele mieszkaniowe; korekta podatku w przypadku zmiany przeznaczenia lokalu usługowego ze sprzedaży na własną działalność administracyjną; wskazanie, co należy rozumieć pod pojęciem daty oddania lokalu do użytkowania; jednorazowa korekta podatku w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego; brak obowiązku dokonania korekty, gdy sprzedaż lokalu nastąpiła po upływie 10 lat od oddania go do użytkowania; wskazanie, co należy rozumieć pod pojęciem daty oddania lokalu do użytkowania.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.273.2018.2.AP
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług związanych z podstawową działalnością Zakładu, tj, dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, świadczoną na rzecz podmiotów trzecich na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.347.2018.1.AŻ
     ∟Pawo do odliczenia.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.156.2018.1.PK
     ∟Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży ww. składników

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.455.2018.1.AO
     ∟W zakresie prawa do alokacji bezpośredniej i obniżenia w pełnej wysokości kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących czynsz dzierżawy/najmu oraz dostawę terminali płatniczych oraz świadczenie usług serwisowania i napraw terminali płatniczych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41537 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj