Interpretacje do przepisu
art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


6196/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.548.2018.3.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90, w powiązaniu z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w ramach projektu pt.: „…”

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.654.2018.2.JP
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o strukturę VAT ustaloną na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.550.2018.4.BK
     ∟Prawo do odliczenia podatku z tytułu realizacji zadania przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.553.2018.2.APR
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji dotyczącej budowy targowiska i budynku Centrum.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.541.2018.2.KM
     ∟Uznanie przystąpienia do Umowy lub uczestnictwa w Umowie za świadczenie usługi przez Zainteresowanych, rozpoznanie importu usług przez Zainteresowanych w związku z płatnościami w ramach Umowy odsetek do Uczestników zarejestrowanych poza terytorium Polski, obowiązek stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz obowiązek obliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.563.2018.2.AW
     ∟Brak opodatkowania podatkiem VAT wpłaty zaliczki przez Inwestora na rzecz Gminy stanowiącej pokrycie kosztów opracowania zmiany studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego oraz brak prawa do odliczenia.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.655.2018.1.AD
     ∟Dotyczy uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i braku opodatkowania czynności ich zbycia oraz określenia podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.648.2018.1.SR
     ∟prawo do częściowego odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycia związane z realizacją projektu w stosunku do obiektów, w których prowadzona jest działalność niepodlegająca opodatkowaniu VAT (pozagospodarcza), działalność opodatkowana VAT oraz zwolniona od podatku, z zastosowaniem art. 86 ust. 2a-2h oraz art. 90 ust. 3 ustawy oraz brak prawa do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu w zakresie obiektów, w których siedzibę mają placówki wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku oraz niepodlegające opodatkowaniu.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.429.2018.2.MK
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją robót budowlanych w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.562.2018.1.PG
     ∟Możliwość odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.385.2018.2.JF
     ∟zwolnienie od podatku dla dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z budynkami i budowlami oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rozbiórki budynków i budowli i obowiązku korekty odliczonego podatku naliczonego

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.543.2018.2.MN
     ∟Stawka podatku VAT dla usługi wynajmu segmentu budynku mieszkalnego na cele działalności gospodarczej Spółki oraz prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez Wnioskodawcę dokumentującej ww. usługi.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.454.2018.2.AKO
     ∟• uznanie, że Spółka działając w ramach powierzonego zadania własnego Miasta nie jest podatnikiem VAT, • uznanie, że otrzymane środki finansowe (dopłata) nie będą wynagrodzeniem (zapłatą) i nie będą stanowić elementu podstawy opodatkowania, • brak obowiązku wystawiania na rzecz Miasta faktur, • obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego przy wytworzeniu Inwestycji

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.547.2018.1.RR
     ∟Wnioskodawca nie ma / nie będzie miał prawa do odliczenia naliczonego VAT od nabywanych towarów i usług zakupywanych na cele realizacji Projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach jego realizacji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.594.2018.1.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.471.2018.2.ASZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.509.2018.2.SR
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nakładów poniesionych na inwestycję zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.479.2018.1.MD
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…” zgodnie z art. 86 ust. 2a-h i art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.534.2018.1.MP
     ∟opodatkowanie, podstawa opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu udostępniania przez Spółkę wykorzystanej przez Klienta kwoty salda środków pieniężnych na karcie przedpłaconej, sposób kalkulacji wskaźnika proporcji

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.632.2018.1.MW
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania infrastruktury drogowej i prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.439.2018.6.AZ
     ∟prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z zakupem lub wytworzeniem infrastruktury badawczej oraz opodatkowania transakcji zawartej na podstawie umowy z organizacją naukowo-techniczną, jako odpłatnej dostawy towarów

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.456.2018.3.RH
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.480.2018.3.MP
     ∟Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym przekazaniem nieruchomości z jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy do jednoosobowej działalności gospodarczej żony.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.448.2018.2.MN
     ∟- braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, - braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej, - braku prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w S. - prawa do zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w M. - prawa do częściowego zmniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.538.2018.2.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę infrastruktury wodociągowej oraz odcinka kanalizacji według wskazanego przez Wnioskodawcę sposobu określania proporcji.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.537.2018.2.MW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę infrastruktury wodociągowej oraz odcinka kanalizacji według wskazanego przez Wnioskodawcę sposobu określania proporcji.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.569.2018.1.MM
     ∟Powiat ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione przez Poradnię koszty utrzymania budynku, w którym się znajduje, w wysokości odpowiadającej kwotom „refakturowanym” na Powiatowy Urząd Pracy.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.590.2018.1.MJ
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.554.2018.1.MM
     ∟Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w 2017 r. na utrzymanie witryn (stron) internetowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj