Interpretacje do przepisu
art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


531/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.82.2018.2.MZA
     ∟Skutki podatkowe sfinansowania nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu udzielonego córce Wnioskodawczyni i spłaty przez córkę rat tego kredytu.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.89.2018.1.MZ
     ∟Czy darowizna od siostry, z konta wspólnego z jej mężem, na rachunek bankowy Wnioskodawczyni podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn z tytułu darowizny od całej darowanej kwoty, w sytuacji gdy szwagier pisemnie wyrazi zgodę na darowiznę oraz jeżeli zostanie zgłoszona w ustawowym terminie do właściwego urzędu skarbowego?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.70.2018.4.MZ
     ∟Czy czynność prawna polegająca na nieodpłatnym przekazaniu całego przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonej wyłącznie przez małżonków, a objętego wspólnością majątkową małżeńską, na rzecz jednego ze wspólników – małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.113.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania zachowku z odsetkami

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.114.2018.2.AD
     ∟skutki podatkowe otrzymania zachowku i odsetek ustawowych od zachowku.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.66.2018.2.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny nieruchomości od siostry i możliwość zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.104.2018.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe nabycia środków pieniężnych tytułem darowizn od syna

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.103.2018.1.DK
     ∟Czy przedmiotowa darowizna w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy spełnieniu wszystkich przesłanek warunkujących zwolnienie w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie podlegała w całości zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn w sytuacji gdy zostanie dokonana z majątku wspólnego (matki i jej męża) ?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.246.2018.1.BB
     ∟Aby Wnioskodawczyni mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 10 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powinna była złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dokonania czynności, czyli liczonym w terminie od 27 marca 2018 r. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie mogła skorzystać z ww. zwolnienia, jeżeli złoży stosowną deklarację w ciągu 14 dni od sporządzenia opisanej we wniosku umowy, ponieważ nie wypełnia ona znamion umowy pożyczki, a jedynie umowy potwierdzającej w przeszłości zawarcie takiej pożyczki.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.91.2018.1.PM
     ∟Czy po ustanowieniu na rzecz Wnioskodawczyni służebności mieszkania przez jej syna pozostającego w związku małżeńskim z obowiązującą wspólnotą majątkową, Wnioskodawczyni będzie zwolniona w całości z obowiązku zapłaty podatku od nieodpłatnego nabycia prawa służebności mieszkania na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.44.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.43.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.71.2018.1.BD
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawczynię od męża (z którym pozostaje w separacji) udziału wynoszącego ½ części we własności wyżej wymienionego lokalu mieszkalnym wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.72.2018.1.AD
     ∟Dla zastosowania omawianego zwolnienia nie ma znaczenia, że pomiędzy małżonkami została orzeczona separacja.

2018.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.25.2018.2.SK
     ∟w zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.57.2018.1.BD
     ∟Czy przedmiotowa darowizna w świetle przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy spełnieniu wszystkich przesłanek warunkujących zwolnienie w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie podlegała w całości zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn w sytuacji gdy zostanie dokonana z majątku wspólnego córki i jej męża?

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.20.2018.3.MSI
     ∟W zakresie skutków podatkowych wpłacenia przez rodziców Wnioskodawcy zaliczki na rzecz dewelopera.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.47.2018.2.BB
     ∟Tym samym, w przedmiotowej sprawie, po stronie Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, czyli obdarowanego, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn, gdyż nabycie nastąpi na podstawie darowizny zawartej z ojcem. Nabycie to skorzysta więc ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.18.2018.1.MSI
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.26.2018.2.MD
     ∟W przypadku zmiany przedmiotu nabycia nie jest możliwe złożenie korekty zgłoszenia. Koniecznym jest złożenie nowego zgłoszenia SD-Z2, w którym Wnioskodawczyni prawidłowo wykaże nabyty przedmiot spadku. Wnioskodawczyni od początku wiedziała, jaki był prawidłowy przedmiot nabycia. Jako że ustawowy termin 6 miesięcy na zgłoszenie w tym przypadku nie zostanie zachowany, Wnioskodawczyni utraci prawo do zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.43.2018.1.AD
     ∟Wnioskodawczyni nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 4a znowelizowanej ustawy o podatku od spadków i darowizn, przewidzianego m.in. dla zstępnych spadkodawcy, gdyż przedmiotowe zwolnienie nie było uregulowane w ustawie w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. a właśnie te przepisy mają zastosowanie w analizowanej sprawie.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.19.2018.2.BD
     ∟Czy Wnioskodawca był zobowiązany do złożenia zgłoszenia SD-Z2 aby uniknąć płacenia podatku od spadków i darowizn? Czy obecnie Wnioskodawca ma obowiązek złożenia zeznania SD-3?

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.12.2018.3.MPU
     ∟w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w mieszkaniu

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.37.2018.1.AD
     ∟Jeżeli ww. darowizna zostanie dokonana w formie aktu notarialnego, wyłącznie między Wnioskodawczynią a jej siostrą (za zgodą jej małżonka) to czy w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie mogło mieć zastosowanie pełne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.17.2018.1.PB
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę udziałów tytułem spodziewanej darowizny będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a w konsekwencji czy będzie mogło znaleźć zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 4a ust. 1 pkt 1 tej ustawy?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.18.2018.1.PB
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę udziałów tytułem spodziewanej darowizny będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a w konsekwencji czy będzie mogło znaleźć zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 4a ust. 1 pkt 1 tej ustawy?

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.108.2018.1.IF
     ∟Sprzedaż w 2018 r. udziału w nieruchomościach nabytych w 2005 r. w spadku po ojcu nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu. Natomiast opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30e ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., podlega dochód jaki zostanie uzyskany w 2018 r. ze sprzedaży działek, jedynie w części, o którą zwiększył się udział Wnioskodawcy w wyniku dokonanego w 2017 r. działu spadku.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.57.2018.1.IF
     ∟W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego działu spadku.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.7.2018.1.AD
     ∟Wnioskodawczyni nie będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn w związku z darowizną nieruchomości dokonaną na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy małżonkiem Wnioskodawczyni i jego bratem. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabędzie w drodze darowizny nieruchomość wchodzącą w skład ich majątku wspólnego.

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.8.2018.1.AD
     ∟Mimo iż darowizna zostanie dokonana do majątku wspólnego (bezudziałowego) to na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania dla Wnioskodawcy winna stanowić połowa wartości nabytej nieruchomości. Skoro jednak nabycie będzie następowało od osoby najbliższej (brata) Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 4a ustawy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj