Interpretacje do przepisu
art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


158/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.81.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych na rozwój serwisu internetowego.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.349.2018.1.MD
     ∟Udział w wycieczce zagranicznej, dofinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, która była dostępna dla wszystkich uprawnionych i miała na celu integrację oraz umożliwienie pracownikom aktywnej formy wypoczynku, co korzystnie wpływa na efektywność pracy i wzajemne relacje nie stanowi dla pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem dofinansowanie przez Wnioskodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów ww. wycieczki nie powoduje powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a po stronie emerytów i rencistów przychodu z innych źródeł na podstawie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika zgodnie z art. 31 i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.64.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych działu spadku ze zniesieniem współwłasności.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.95.2018.4.DK
     ∟Czy spadkobiercy mają obowiązek, a jeśli tak to w jakiej wysokości – uiścić podatek od spadku po spadkodawczyni od kwot, które zostały skradzione z jej rachunku bankowego zanim objęli oni spadek w posiadanie?

2018.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.17.2018.2.PB
     ∟Czy otrzymane pieniądze Wnioskodawczyni ma zgłosić do Urzędu Skarbowego i odprowadzić od tej darowizny podatek?

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.4.2018.1.HS
     ∟Skutki podatkowe przekazania weksla.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.11.2018.3.MSI
     ∟skutki podatkowe otrzymania pomocy od stowarzyszenia.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.15.2018.1.MPU
     ∟Czy wyżej opisana darowizna w całości będzie podlegać zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.141.2017.2.JKU
     ∟- Czy przekazanie kwoty ok. 28 mln zł tytułem darowizny w 10 przelewach po ok. 2,8 mln zł każdy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn? - Czy obowiązek podatkowy w podatku od spadku i darowizn powstanie w momencie uznania konta Wnioskodawcy kwotą przelewu? - Czy w przypadku, jeżeli Wnioskodawca zgłosi fakt otrzymania kwoty przelewu będzie zwolniony od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.170.2017.2.BB
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, pomoc otrzymana przez Wnioskodawczynię od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.172.2017.2.BJ
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, pomoc otrzymana przez Wnioskodawcę od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.139.2017.2.PM
     ∟- Czy przekazanie weksla będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn? - Czy obowiązek podatkowy w podatku od spadku i darowizn powstanie w momencie przekazania weksla? - Czy w przypadku jeżeli Wnioskodawca zgłosi fakt otrzymania weksla będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.160.2017.1.JKu
     ∟w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie zawarte w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ zostały spełnione wszystkie warunki wymienione w tym przepisie, tj. udokumentowano otrzymanie tytułem darowizny środków pieniężnych na rachunek płatniczy nabywcy (Wnioskodawcy) oraz dokonano zgłoszenia nabycia przedmiotu darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w określonym w cyt. przepisie terminie. To, że wpłaty (przelewu) dokonała osoba trzecia jest bez znaczenia, skoro z opisanej sytuacji wprost wynika, że środki, które wpłynęły na konto Wnioskodawcy (w części przypadającej matce z tytułu sprzedaży) zostały przekazane mu tytułem darowizny od matki.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.55.2017.1.MZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych zawarcia umów darowizn.

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.52.2017.1.MZ
     ∟Otrzymane przez Wnioskodawcę od żony darowizny środków pieniężnych, co do zasady, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednakże darowizny te będą korzystały ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a tejże ustawy pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy.

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.186.2017.4.ACZ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia akcji nabytych w drodze darowizny

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.110.2017.2.BB
     ∟Czy fakt, iż przy przekazywaniu pieniędzy między Darczyńcami a Wnioskodawcą występują pewnego rodzaju pośrednicy (Organizator zbiórki), skutkuje koniecznością rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn między Wnioskodawcą a Organizatorem zbiórki?

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.104.2017.2.BB
     ∟Czy wobec opisanej sytuacji przekazania darowizny środków pieniężnych przez syna matce, poprzez dyspozycję darczyńcy (syna) aby pieniądze ze sprzedaży mieszkania należne synowi zostały przekazane bezpośrednio na konto matki jako jego darowizna ciąży na obdarowanej obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn?

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.92.2017.1.BD
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił składając druk SD-Z2, czy też zobowiązany jest do złożenia zeznania SD-3 oraz wpłacenia podatku od otrzymanej darowizny?

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.15.2017.2.MD
     ∟W jaki sposób należy opodatkować otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych, papierów wartościowych lub innych aktywów przekazanych przez Trust za zgodą Rady Trustu lub w przypadku jego rozwiązania? (Trust z siedzibą w Liechtensteinie)

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.24.2017.2.MCZ
     ∟skutki podatkowe pomocy finansowej otrzymanej od stowarzyszenia

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.26.2017.2.MD
     ∟Czy nabycie 1/3 własności gruntów rolnych, stanowiących gospodarstwo rolne, podlega zwolnieniu z podatku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.45.2017.1.BD
     ∟Czy darowizna pieniężna przekazana Wnioskodawczyni przez ojca – za pośrednictwem osoby trzeciej – przelewem na konto Wnioskodawczyni będzie objęta zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn, przewidzianym w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli obdarowana w ten sposób Wnioskodawczyni spełnia warunek złożenia w terminie deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz udokumentuje wpływ pieniędzy na jej konto przelewem pochodzącym od osoby trzeciej wykonującej w ten sposób polecenie darczyńcy?

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.5.2017.2.MD
     ∟Omawiana czynność, w części w jakiej będzie stanowiła dział spadku, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W części jednak, w której Wnioskodawczyni nabędzie od bratowej i bratanka udział w lokalu, który odziedziczyli w spadku po bracie Wnioskodawczyni, czynność będzie stanowiła zniesienie współwłasności opodatkowane na zasadach określonych w ustawie.

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.25.2017.1.JKU
     ∟Nabycie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego w wyniku dziedziczenia po babci nie spowoduje utraty prawa do ulgi, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 16 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy.

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.61.2017.3.MCZ
     ∟skutki podatkowe otrzymania od męża darowizny środków pieniężnych

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.1.2017.3.AF
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.19.2017.1.BJ
     ∟Czy Wnioskodawczyni musi płacić podatek od darowizny?

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.5.2017.1.JG1
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.913.2016.2.KJ
     ∟Opodatkowanie przychodów z otrzymania weksla.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj