Interpretacje do przepisu
art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


3177/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.342.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia sposobu rozliczenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanym przez Spółkę komandytową w której Wnioskodawca jest komplementariuszem dofinansowaniem.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.336.2018.1.ŚS
     ∟dot. obowiązku sporządzania przez Spółkę prowadzącą działalność rolniczą i pozarolniczą dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-633/14-5/PW
     ∟Kwalifikacja ponoszonych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami oraz moment rozpoznania ww. wydatków jako kosztu podatkowego.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.323.2018.1.AT
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu wypłaty tzw. rabatu pośredniego.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.319.2018.2.PH
     ∟dla celów obliczenia dochodu (straty) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwoleń, Wnioskodawca będzie mógł prowadzić jedną wspólną ewidencję rachunkową dla działalności zwolnionej, prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych przez niego zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-22/15/18-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.282.2018.1.DP
     ∟1. Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla wszystkich Zezwoleń? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z kolejnych zezwoleń?

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-829/14-7/18-S/MWJ
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „…”Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.272.2018.1.AJ
     ∟Kwestia zakresu podlegania opodatkowaniu na zasadach ogólnych z tytułu przychodów z nieruchomości (o których mowa w art. 24b ustawy o CIT).

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.291.2018.1.AZ
     ∟Rozliczenie podatkowe przychodów i kosztów w związku z podziałem przez wydzielenie.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.250.2018.2.BG
     ∟czy w związku z fuzją transgraniczną, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio przez Spółki Przejmowane od środków trwałych sfinansowanych ze środków pochodzących z udzielanych sobie wzajemnie przez Spółki Przejmowane pożyczek (kredytów) zarówno w części kapitałowej jak i odsetkowej tych pożyczek (kredytów)

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.281.2018.2.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.09.20 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.25.2017.GTM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym P. jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w zeznaniu za rok podatkowy w którym koszty te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ustawy o PDOP?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.229.2018.1.APA
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z zawarciem umów o przeniesieniu ryzyka niespłacania pożyczek

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.271.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie kwalifikacji przychodów i kosztów uzyskania przychodów do źródeł przychodów z zysków kapitałowych i podstawowej działalności.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.231.2018.2.PH
     ∟czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje jako opodatkowane przychody ze zbycia wyrobów ukończonych poza strefą mimo, że większa część procesu produkcyjnego takiego wyrobu odbywa się w strefie ekonomicznej i można udział poza strefowy uznać za pomocniczy (uboczny)

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.322.2018.1.AS
     ∟data powstania przychodu Spółki z tytułu prowizji w związku z zawartymi umowami o reasekurację bierną umów (polis) reasekurowanych w trakcie ochrony ubezpieczeniowej

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.321.2018.1.AS
     ∟Data powstania przychodu Spółki z tytułu prowizji w związku z zawartymi umowami o reasekurację bierną umów (polis) reasekurowanych od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-587/14/18-S/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania przychodów.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.381.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy: - wydatki poniesione na zakup części zamiennych, Spółka może, zgodnie z art. 15 ust. 4d zd. 1 ustawy o CIT, zaliczać do kosztów jako koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, tj. w dniu poniesienia kosztu, określonego zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, - za dzień poniesienia kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, Spółka ma prawo uznać dzień, w którym zaliczyła ona wydatek do kosztów księgowych zgodnie z ww. zasadami.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.280.2018.2.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.269.2018.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP całości Kosztów Zatrudnienia poniesionych w 2017 r. na rzecz Pracowników B+R?

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.284.2018.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka będzie uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP całości Kosztów Zatrudnienia ponoszonych na rzecz Pracowników B+R?

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.285.2018.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Wnioskodawcę działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP?

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.286.2018.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT?

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.190.2018.1.AZE
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku, gdy kontrahent zwraca Wnioskodawcy przekazane wcześniej środki w walucie obcej, z powodu niezrealizowania dostawy towarów lub niewykonania usługi, to wówczas nie występują różnice kursowe, o których mowa w updop? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku, gdy Wnioskodawca zwraca kontrahentowi przekazane wcześniej środki w walucie obcej, z powodu niezrealizowania dostawy towarów lub niewykonania usługi, to wówczas nie występują różnice kursowe, o których mowa w updop?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.263.2018.2.JS
     ∟1. Czy prace opisane w stanie faktycznym, wykonywane przez poszczególne zespoły zespołu B+R spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z Ustawą o CIT i, czy koszty kwalifikowalne z nimi związane wskazane w art. 18d Ustawy o CIT mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową? 2. Czy kosztami kwalifikowanymi prowadzonej działalności B+R, podlegającymi odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, będą koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, ponoszone w ramach opisanej w stanie faktycznym działalności zespołu B+R, w postaci: a). dokonywanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, b). nabycia materiałów, c). składników kosztów pracy zatrudnionych osób pracujących stale w ramach opisanych podzespołów zespołu B+R, których obowiązki są w całości tożsame z pracami wykonywanymi przez poszczególne podzespoły zaprezentowanymi w opisie stanu faktycznego, stanowiących koszty uzyskania przychodu takich jak wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop, premie, dodatkowe świadczenia oraz składek na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, z wyłączeniem składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w całkowitym zakresie, w jakim rzeczywiście wykonują prace opisane w stanie faktycznym? 3. Czy momentem uznania kosztów za koszty kwalifikowane w celu ich odliczenia w ramach ulgi B+R będzie moment ich poniesienia, a więc kwalifikowalne będą te koszty które ujęto w księgach rachunkowych w danym roku podatkowym, w którym Wnioskodawca chce skorzystać z odliczenia, o ile stanowią koszty uzyskania przychodu?

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.386.2018.1.AN
     ∟Czy poniesione Koszty Pracy Pracowników B+R można uznać za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust.2 pkt 1 ustawy o PDOP, w wysokości ustalonej z zastosowaniem Wskaźnika B+R, wynikającego z ewidencji prowadzonej przez Spółkę i czy wskaźnik ten można stosować do wszystkich składników Kosztów Pracy Pracowników B+R, stanowiących przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, takich jak w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop, dodatki do wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia oraz do składek od ww. przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.366.2018.1.AN
     ∟Interpretacja w zakresie ustalenia, czy: - prace wykonywane przez pracowników Spółki, kwalifikowane przez Spółkę do pierwszej i drugiej grupy projektowej, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 ustawy o PDOP, - sposób rozliczenia zleconych Spółce prac na zasadzie koszt plus marża będzie uprawniał do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 18d ustawy o PDOP.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.387.2018.1.AN
     ∟Czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOP umożliwi Wnioskodawcy skorzystanie z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o PDOP oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o PDOP, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej prowadzonej przez Spółkę.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj