Interpretacje do przepisu
art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


109/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

1 2 3 4

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.137.2018.2.MZA
     ∟Utrata prawa do zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.217.2018.2.MD
     ∟W omawianym przypadku Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,65 ha, należącego do jego majątku osobistego, zaś żona Wnioskodawcy jest współwłaścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,04 ha (gospodarstwo to stanowi współwłasność żony i jej brata). W wyniku dokonanej czynności łącznie w posiadaniu małżonków znalazłyby się grunty o powierzchni ponad 11 ha, jednakże z uwagi na to, iż posiadane przez żonę gospodarstwo rolne stanowi jej majątek osobisty, odrębny od majątku Wnioskodawcy, to powierzchnia nabytego gospodarstwa rolnego łącznie z gospodarstwem rolnym należącym wyłącznie do Wnioskodawcy nie spełnia kryterium powierzchni ponad 11 ha.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.207.2018.1.MD
     ∟Czy nabycie udziału w nieruchomości poprzez jej współwłaściciela prowadzące do tego, że nabywca stanie się wyłącznym właścicielem nieruchomości, bez faktycznej zmiany powierzchni gospodarstwa rolnego stanowi w rozumieniu przepisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jego utworzenie względnie powiększenie, a tym samym nastąpi spełnienie jednego z warunków zwolnienia od podatku?

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.90.2018.1.AR
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia działki w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.170.2018.3.PP
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w gospodarstwie rolnym

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.156.2018.1.BB
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo zażądać zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w wersji obowiązującej 4 września 2013 roku, obliczonej i nienależnie odprowadzonej przez płatnika – notariusza? Czy został spełniony warunek tego artykułu, że nabyte grunty weszły w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy?

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.14.2018.2.HS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu.

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.213.2018.1.LS
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia w 2016 r. nieruchomości rolnej, nabytej przez Wnioskodawcę w 2014 r. w drodze spadku, stanowi dla Niego przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże część tego przychodu w części przypadającej na grunty stanowiące użytki rolne korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast ze zwolnienia określonego w ww. przepisie nie będzie korzystał przychód ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w części przypadającej na grunty leśne, ponieważ obszar gruntów leśnych w świetle przepisów ustawy o podatku rolnym nie tworzy gospodarstwa rolnego. Przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie zobowiązany wykazać ww. przychód w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), PIT-39.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.47.2018.2.BB
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę, na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że skoro nabywana nieruchomość nie spełnia definicji gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym – jest mniejsza niż 1 ha – to jej zakup będzie opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z niespełnieniem warunków zwolnienia przewidzianych treścią art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.406.2017.1.MD
     ∟Nawet w sytuacji spełnienia pozostałych warunków zwolnienia wymienionych w art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. powiększenia gospodarstwa rolnego o grunt stanowiący gospodarstwo rolne, prowadzenie tego gospodarstwa przez 5 lat od dnia nabycia oraz zmieszczenie się w limicie pomocy de minimis w rolnictwie), nie będzie możliwe zastosowanie ww. zwolnienia do nabycia kolejnych gruntów przez osobę, która jest współwłaścicielem gruntu o powierzchni 350 ha. Powiększone w ten sposób gospodarstwo rolne będzie bowiem większe niż 300 ha.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.343.2017.1.MD
     ∟Nabycie opisanego we wniosku gruntu rolnego nie będzie korzystało ze zwolnienia z art. 9 pkt 2 upcc, ponieważ nabywany grunt nie spełnia definicji gospodarstwa rolnego z ustawy o podatku rolnym (jest mniejsze niż 1 ha)

2017.09.27 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP9.841.13.2017.RM
     ∟Czy jeżeli w najbliższym czasie część z dotychczasowego gospodarstwa rolnego Wnioskodawca zamierza podarować swojemu bratu, to utraci ulgę, z której skorzystał przy akcie nabycia z 17 lutego 2017 r.?

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.255.2017.1.MD
     ∟Czy zbycie lub zmiana przeznaczenia części gruntów rolnych, w sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym, spowoduje konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonanego w 2016 r. nabycia, a jeżeli tak, to jaka będzie wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych, do zapłaty której zobowiązany będzie Wnioskodawca?

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.647.2016.2.MD
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym – gdy prowadzone dotychczas na gruntach dzierżawionych gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 11 ha i nie większej niż 300 ha zostaje powiększone o grunty nabyte na własność, a łączna powierzchnia gospodarstwa po powiększeniu nadal nie przekracza 300 ha – w stosunku do nabycia tych gruntów zastosowanie mają przepisy art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym nabycie to powinno być zwolnione z tego podatku?

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.539.2016.2.DP
     ∟dla przedmiotowego zwolnienia ma znaczenie fakt pozostawania nieruchomości w dzierżawie. Nie zostanie bowiem spełniony warunek niezbędny do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym gospodarstwo musi być prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462.IPPPB2.4514.432.2016.4.AF
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży obejmującej nabycie własności Nieruchomości

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462.IPPPB2.4514.433.2016.4.AF
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży obejmującej nabycie własności Nieruchomości

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.503.2016.3.DP
     ∟Nabycie gruntów rolnych przez Wnioskodawcę nie posiadającego żadnych użytków rolnych.

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.519.2016.1.MD
     ∟Zakres zastosowania pomocy de minimis w przypadku przekroczenia limitu na osobę oraz związane z tym obowiązki notariusza

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4514.442.2016.3.PM
     ∟Czy zakup gruntu rolnego w licytacji komorniczej jest formą sprzedaży oraz podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-344/16-2/AF
     ∟w zakresie skutków podatkowych zakupu nieruchomości

2016.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-345/16-2/AF
     ∟Dokonana na rzecz Wnioskodawcy – sprzedaż prawa własności gruntów o powierzchni użytków rolnych większych niż 1 ha w ramach Umowy w nr 1 oraz sprzedaż prawa własności gruntów o powierzchni użytków rolnych mniejszych niż 1 ha w ramach Umów nr 2, 3 podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania – zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ww. ustawy – należało określić w oparciu o wartość rynkową tych gruntów na dzień podpisania umowy sprzedaży. Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na Wnioskodawcy (kupującym) z tytułu nabycia gruntów ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

2016.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-389/16-2/DP
     ∟Czy nabyte przez Wnioskodawcę Grunty będą podlegać zwolnieniu na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4514-245/16-4/MZ
     ∟należy stwierdzić, że przedstawiona czynność sprzedaży nieruchomości rolnej podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych – o ile kwota podatku naliczonego od opisanej we wniosku umowy mieściła się w kwocie (limicie) pomocy de minimis przysługującej danej osobie fizycznej oraz w kwocie ogólnokrajowej. Oznacza to, że w konsekwencji spełnienia łącznie wszystkich warunków określonych w art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynność sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem wniosku nie implikowała obowiązku zapłaty tego podatku. Dokonując analizy zwolnienia zawartego w art. 9 pkt 2 ustawy wskazać również należy, że pomimo, iż ustawodawca tylko w jednym miejscu wskazał, że zwolnienie to dotyczy gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym to należy przyjąć, że wolą ustawodawcy było, aby każde zawarte w ww. przepisie wyrażenie „gospodarstwo rolne” rozumieć tak samo – czyli w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z treścią § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 283), do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. Zatem należy nadawać identycznym pojęciom – identyczne znaczenie, różnym pojęciom zaś – różne znaczenie. Użyte w tym przepisie wyrażenie „gospodarstwo rolne” winno zatem oznaczać ten sam desygnat, czyli gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Gdyby bowiem zamiarem prawodawcy było objęcie zwolnieniem nabycia także innych gruntów, dałby temu wyraz wprost, np. wskazując stosowanie definicji gospodarstwa rolnego zawartej w Kodeksie cywilnym. Inne rozumienie przepisów prowadziłoby do nieuzasadnionej, rozszerzającej wykładni przepisu art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwolnienia podatkowe jako odstępstwa od zasady powszechności opodatkowania powinny być interpretowane ściśle.

2016.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-302/16/PM
     ∟Czy w związku z nabyciem ziemi Wnioskodawca musi uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych i czy grunty dzierżawione stanowią podstawę do tego, żeby Wnioskodawca był zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-279/16/DP
     ∟Czy nabycie nieruchomości niestanowiących gospodarstwa rolnego oraz nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

2016.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-206/16/AD
     ∟gospodarstwo rolne – wniesienie gruntów do rolniczej spółdzielni produkcyjnej

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-241/16/DP
     ∟Czy nabycie w ramach umowy przenoszącej na kupującego własność nazwanej w umowie warunkowej, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa na podstawie art. 551 Kodeksu cywilnego, z listopada 2015 r., korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej nabycia nieruchomości stanowiącej nieruchomość – grunty rolne w sytuacji zawarcia umowy przeniesienia własności po 1 stycznia 2016 r., na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. w związku z art. 50 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw?

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-177/16/MZ
     ∟Czy zakup nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2016.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-127/16/DP
     ∟- Czy po zmianie treści przepisu art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnej ma znaczenie dla obowiązku podatkowego w tym podatku (od umowy sprzedaży) przy powiększeniu gospodarstwa rolnego, przez którego z małżonków i kiedy uprzednio nabyte zostały grunty, które już wchodzą w skład wspólnie prowadzonego i powiększanego przez małżonków gospodarstwa rolnego? - Jeśli małżonkowie we wspólności ustawowej prowadzą wspólne gospodarstwo rolne będące w ich posiadaniu, a składające się z gruntów, które oddzielnie uprzednio nabyli to czy mogą skorzystać ze zwolnienia w tym podatku od czynności cywilnoprawnej na podstawie art. 9 pkt 2 ww. ustawy? - Czy ewentualnie ma w takiej sytuacji znaczenie pod jakie ubezpieczenie podlegają małżonkowie – KRUS czy ZUS?

1 2 3 4

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj