Interpretacje do przepisu
art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


53/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.119.2019.1.PB
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.87.2019.1.BD
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności Nieruchomości, bez spłat i dopłat na rzecz Byłego Partnera, w sytuacji, gdy kwota hipoteki przypadająca na nabyty udział Wnioskodawczyni w Nieruchomości będzie wyższa od wartości udziału w Nieruchomości, podstawa opodatkowania wyniesie zero i nie będzie obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.49.2019.1.AP
     ∟odpisy amortyzacyjne od środka trwałego nabytego w drodze darowizny

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.48.2019.1.AP
     ∟odpisy amortyzacyjne od środka trwałego nabytego w drodze darowizny

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.81.2018.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych na rozwój serwisu internetowego.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.91.2018.1.PM
     ∟Czy po ustanowieniu na rzecz Wnioskodawczyni służebności mieszkania przez jej syna pozostającego w związku małżeńskim z obowiązującą wspólnotą majątkową, Wnioskodawczyni będzie zwolniona w całości z obowiązku zapłaty podatku od nieodpłatnego nabycia prawa służebności mieszkania na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2018.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.12.2018.3.MPU
     ∟w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w mieszkaniu

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.63.2017.3.MZ
     ∟Czy kwoty uzyskane tytułem alimentów zapłaconych za matkę podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn?

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.555.2017.2.MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Komornika za płatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą działki gruntu w drodze licytacji.

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.72.2017.2.MD
     ∟Czy przypadające na Wnioskodawcę (proporcjonalnie do jego udziału z zyskach spółki cywilnej) dobrowolne wpłaty dokonywane przez internautów na konto spółki cywilnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, powinny podlegać podatkowi od spadków i darowizn?

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.366.2016.1.MD
     ∟Czy Wnioskodawczyni musi (w jaki sposób) zaliczyć i opodatkować darowizny pieniężne otrzymane od osób trzecich przez serwis X.?

2016.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-114/16/BJ
     ∟Skutki podatkowe otrzymania od stowarzyszenia dofinansowania.

2016.03.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-164/15-2/AF
     ∟Czy wpłaty dokonywane przez Wspierających, przeznaczone na realizację projektu Wnioskodawcy, stanowić będą darowizny opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn?

2015.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-103/15-2/MZ
     ∟Potwierdzono prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podatkowej, że podopieczny (Wnioskodawczyni) nie jest zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn wtedy, gdy suma wszystkich darowizn otrzymanych łącznie od różnych osób za pośrednictwem fundacji w okresie 5 lat przekroczy kwotę wolną od podatku dla osób z trzeciej grupy podatkowej tj. 4.902 zł, ale każdy składnik tej sumy (darowizny od jednej osoby w okresie 5 lat) jest niższy niż 4.902 zł.

2015.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-88/15-4/MZ
     ∟stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę od Fundacji darowizny, z uwagi na to, że ich wartość w okresie 5 lat przekroczy kwotę wolną od podatku, podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Należy wskazać, że do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie (dotyczy to również Darowizn Nieopodatkowanych). Jednakże, od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający wyłącznie od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Tym samym, z tytułu nieopodatkowanych darowizn Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Nadmienia się, że w zeznaniu SD-3 należy wykazać rzeczy lub prawa majątkowe nabyte od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, czyli również należy wykazać Darowizny Nieopodatkowane.

2015.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/4515-35/15/BD
     ∟Czy w opisanym przypadku można przyjąć, że zgromadzone środki stanowią darowiznę podlegającą zwolnieniu z opodatkowania?

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-38/15-2/MZ
     ∟Należy wskazać, że w przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką, jak w niniejszej sprawie, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 zd. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, ustalając podstawę opodatkowania, wartość nabywanego udziału w nieruchomości powinna być pomniejszona o tę wartość hipoteki, która odpowiada wielkości udziału przypadającego zbywcy przed zniesieniem współwłasności. Podstawę opodatkowania stanowi zatem czysta wartość nieruchomości (po odliczeniu wartości hipoteki) w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. W rezultacie, jeśli wartość hipoteki przekroczy wartość nabywanego udziału w nieruchomości wówczas podstawa opodatkowania wyniesie 0. Tym samym nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

2014.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-353/14-2/ES
     ∟Podatek od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny środków pieniężnych.

2014.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-98/14/TJ
     ∟Obowiązek złożenia zeznania w podatku od spadków i darowizn.

2014.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-303/13/BD
     ∟Czy należy obliczyć i wpłacić podatek od darowizn poszczególnych darczyńców-uczestników zbiórki internetowej opartej na zasadzie crowdfundingu, o ile każda z nich przekracza wysokość podaną w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy?

2013.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-367/12/AŻ
     ∟Zniesienie współwłasności nieruchomości bez spłat lub dopłat na podstawie orzeczenia sądowego. 

2012.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-128/12/AA
     ∟Skutki podatkowe spłaty rat kredytu (będących darowizną) przez rodziców Wnioskodawczyni w sytuacji gdy rodzice i Wnioskodawczyni są współkredytobiorcami.

2012.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-114/12/BD
     ∟Czy obywatel RP, który nabył, od osoby trzeciej, w drodze darowizny, prawo do nieruchomości położonej poza granicami RP (na terenie Czech), od którego to nabycia, zgodnie z prawem obowiązującym w państwie położenia nieruchomości, uiszczono wszelkie wymagane zobowiązania podatkowe, podlega podatkowi określonemu w ustawie o podatku od spadków i darowizn?

2012.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-488/11/ASz
     ∟Czy w wyjątkowej sytuacji życiowej, w jakiej znalazła się Wnioskodawczyni, powodującej zmianę warunków mieszkaniowych, sprzedając mieszkanie własnościowe, które otrzymała w spadku i kupując w przeciągu sześciu miesięcy inne mieszkanie za cenę niższą niż cena uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz przy niższym czynszu będzie ona uprawniona do skorzystania dalej z ulgi mieszkaniowej, z której teraz korzysta?

2011.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-117/11/TJ
     ∟Opodatkowanie prezentów ślubnych.

2011.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-82/11/BK
     ∟Czy nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości dokonywane przez dotychczasowych współwłaścicieli, bez obowiązku wzajemnych spłat lub dopłat - spowoduje obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2011.01.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-200/10/ENB
     ∟Czy środki pieniężne przyznane przez Fundację podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

2010.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-145/10/MZ
     ∟1. Czy w przypadku kiedy sto, czterysta lub więcej osób będzie jednorazowo przekazywać wnioskodawczyni tytułem darowizny środki pieniężne w kwocie pomiędzy 15 zł a 300 zł i od jednej osoby suma tych wpłat nie przekroczy kwoty 4902 zł, to czy wnioskodawczyni ma jakieś zobowiązania podatkowe? 2. Czy polskie prawo podatkowe określa wiek osoby niepełnoletniej mogącej darować kwotę 4902 zł innej osobie lub być osobą obdarowaną taką kwotą przez inną osobę w okresie nie dłuższym jak pięć lat licząc od daty pierwszej darowizny?

2010.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-192/09/IL
     ∟Podatek od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania przekazanych przez Fundację świadczeń, wpłacanych ze wskazaniem.

2010.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-682/09-4/JK
     ∟ulga meldunkowa

1 2

Dołącz do 41648 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj