Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 2h ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


475/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 2h ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.578.2018.1.JM
     ∟prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu dotyczącego termomodernizacji budynku Przedszkola, MOSiRu oraz OSP

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.548.2018.3.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90, w powiązaniu z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w ramach projektu pt.: „…”

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.661.2018.1.OS
     ∟Prawo do odliczenia za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.644.2018.1.AK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków (zarówno inwestycyjnych jak i bieżących) związanych z Infrastrukturą za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika opartego na kryterium: ilości ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT).

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.387.2018.2.JK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, za pomocą sposobu określenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy, opartego na kryterium udziału rocznego obrotu z transakcji opodatkowanych w całkowitym rocznym obrocie Gminy z działalności w zakresie wodociągów i kanalizacji.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.770.2018.1.MSU
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych); prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych)

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.657.2018.2.MWJ
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z infrastrukturą kanalizacyjną przy zastosowaniu metody opartej na ilości ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.133.2017.8.KM
     ∟Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków (zarówno inwestycyjnych, jak i bieżących) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT (dalej: „prewspółczynnik”), opartego na kryterium udziału rocznego obrotu z transakcji opodatkowanych (udokumentowanych fakturami VAT) w całkowitym rocznym obrocie Gminy z działalności w zakresie wodociągów i kanalizacji?

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.379.2018.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług jest w zakresie opodatkowania świadczonych przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych; w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania Infrastruktury w celu dostaw wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych; w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z Infrastrukturą według udziału procentowego w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i na rzecz Odbiorców wewnętrznych); w zakresie braku opodatkowania otrzymanej przez Gminę dotacji pochodzącej ze środków europejskich na budowę Infrastruktury, instalacji OZE na stacjach uzdatniania wody.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.736.2018.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że świadczenie odpłatnych usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.641.2018.2.JM
     ∟Właściwy prewspółczynnik

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.736.2018.1.MWJ
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa oraz infrastruktura kanalizacyjna jest/będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.632.2018.2.MK
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego do wydatków związanych z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną przy zastosowaniu metody opartej na ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.634.2018.1.SM
     ∟prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z działalnością wodno-kanalizacyjną stosując indywidualnie wyliczony prewspółczynnik

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.602.2018.1.MW
     ∟Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z Infrastrukturą za pomocą prewspółczynnika opartego na kryterium dostarczanej wody.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.626.2018.1.AP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących oraz inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT skalkulowanego w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące zużycia wody oraz ilości odprowadzonych ścieków od poszczególnych kategorii odbiorców.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.661.2018.1.MSU
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika opartego na kryterium ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT)

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.673.2018.1.BS
     ∟Prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z Infrastrukturą, obliczonej według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana jest /będzie do wykonywania działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.595.2018.1.SJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną Inwestycją w odniesieniu do części powierzchni Budynku stanowiącej własność Powiatu; prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację Inwestycji – w odniesieniu do części powierzchni Budynku użytkowanej przez Gminę – z zastosowaniem m.in. sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2c pkt 4 ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Inwestycją (w części przypadającej na powierzchnię Budynku zajmowaną przez Gminę) z zastosowaniem m.in. prewspółczynnika skalkulowanego zgodnie z metodą wskazaną w rozporządzeniu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z Inwestycją w odniesieniu do części wspólnych Budynku, użytkowanych zarówno przez Gminę, jak i przez Powiat

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.459.2018.1.JKU
     ∟Uznanie, że Prewspółczynnik Metrażowy jest bardziej reprezentatywnym sposobem określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2h ustawy w odniesieniu do budowanej infrastruktury wodnokanalizacyjnej.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.624.2018.1.AJ
     ∟Gminie przysługuje prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego, jednak nie na podstawie ustalonego sposobu określenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, a na podstawi przepisów wydanych na podstawie delegacji ustawowej.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.455.2018.2.SS
     ∟Prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących Wydatki inwestycyjne oraz Wydatki bieżące związane z Infrastrukturą, obliczonej według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i na rzecz Odbiorców wewnętrznych).

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.597.2018.2.JM
     ∟Zastosowanie właściwego prewspółczynnika

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.636.2018.1.MSU
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną za pomocą rzeczywistego prewspółczynnika opartego na kryterium ilości wody dostarczanej oraz ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych podlegających VAT, w sumie ilości wody dostarczonej oraz ścieków odprowadzonych w ramach ogółu wszystkich transakcji/zużyć (tj. zarówno transakcji zewnętrznych podlegających VAT i potrzeb własnych niepodlegających VAT)

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.538.2018.2.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę infrastruktury wodociągowej oraz odcinka kanalizacji według wskazanego przez Wnioskodawcę sposobu określania proporcji.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.537.2018.2.MW
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę infrastruktury wodociągowej oraz odcinka kanalizacji według wskazanego przez Wnioskodawcę sposobu określania proporcji.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.605.2018.1.MJ
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków bieżących oraz inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT skalkulowanego w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące zużycia wody oraz ilości odprowadzonych ścieków od poszczególnych kategorii odbiorców

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.404.2018.2.MK
     ∟Prawo do odliczenia w całości podatku VAT lub w części, przy wykorzystaniu proporcji, związanego z realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej (…)”.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.446.2018.1.RK
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnego sposobu określenia proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj