Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 2e ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


43/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 2e ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.619.2018.2.RH
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową ogrodzenia.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.513.2018.1.MJ
     ∟Obowiązek stosowania proporcji określonej w art. 90 ust. 2 oraz w art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku korekty rozliczeń podatku za lata 2014-2015 oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję uwzględniającą rzeczywisty obrót dla roku podatkowego objętego korektą.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.343.2018.1.MPE
     ∟W zakresie obowiązku stosowania proporcji o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.236.2018.1.ZD
     ∟Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków dotyczących inwestycji, której efekty zostaną przekazane jednostce budżetowej; wskazania, czyj „prewspółczynnik” należy zastosować dokonując odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie przez Gminę towarów i usług w związku z realizacją inwestycji oraz po jej zakończeniu; ustalenia, na jakiej podstawie należy obliczyć „prewspółczynnik” dla nowej jednostki budżetowej.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.153.2018.2.MN
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnik określonego w rozporządzeniu

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.17.2018.2.MN
     ∟w zakresie: - nie uwzględniania w mianowniku, przy wyliczeniu prewskaźnika, not księgowych z tytułu działalności statutowej Zakładu (pytanie oznaczone nr 1), - nie uwzględniania przy wyliczaniu preproporcji wartości ujmowanych w notach księgowych wystawianych przez Zakład z tytułu działań wykonanych na rzecz jednostki scentralizowanej (Gminy, jednostek budżetowych Gminy itd.) dotyczących świadczeń takich jak: woda, ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych (pytanie oznaczone nr 2), - uznania, że ww. noty dotyczą czynności opodatkowanych podatkiem VAT (pytanie oznaczone nr 3), - prawa do odliczenia całości podatku naliczonego względem nabyć towarów i usług służących wykonaniu czynności (usług), o których mowa w pytaniach nr 2 i 3 (pytanie oznaczone nr 4), - braku obowiązku ujmowania przy wyliczaniu prewspółczynnika: odsetek od należności z tytułu opłat za wodę i ścieki, odsetek bankowych, zwrotów opłat sądowych i komorniczych, kar umownych, odszkodowań majątkowych, przychodów za dostarczanie wody i oprowadzanie ścieków dla jednostek organizacyjnych Gminy, kwot (w postaci wyłącznie zapisów księgowych) stanowiących tzw. pokrycie amortyzacji środków trwałych, odpisów aktualizujących (pytanie oznaczone nr 5), - nie uwzględniania przy wyliczaniu prewspółczynnika przez Zakład otrzymanej dotacji celowej (cześć pytania oznaczonego nr 6), - uwzględniania (wyłącznie w liczniku) przy wyliczaniu prewspółczynnika przez Zakład otrzymanej dotacji do ceny dostarczanej wody (cześć pytania oznaczonego nr 6), - ustalenia w zakresie działalności zakładu dwóch odrębnych sposobów wyliczania proporcji z uwzględnieniem różnych rodzajów działalności (pytanie oznaczone nr 7), - braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego związanego ze zmianą przeznaczenia środka trwałego (pytanie oznaczone nr 8), ustalenia kiedy powstanie obowiązek korekty podatku naliczonego w związku zakupem środka trwałego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego (pytanie oznaczone nr 9)

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.31.2018.2.AKO
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur wystawionych przez Lidera Konsorcjum w wysokości wynikającej z kosztorysów sporządzonych przez to Konsorcjum. Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur dokumentujących pozostałe usługi wykorzystywane do realizacji Projektu w wysokości 30,04% kwoty podatku wynikającej z faktur.

2018.02.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.737.2017.1.AS
     ∟W zakresie ustalenia czy czynności wykonywane w ramach Centrum Integracji Społecznej z wyjątkiem usług budowlanych, hotelarskich i gastronomicznych świadczonych przez CIS na rzecz usługobiorców, pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług oraz obowiązku stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy.

2018.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.644.2017.2.IT
     ∟Wyliczenia prewspółczynnika w uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego należy dokonać przed wystąpieniem wydatków służących czynnościom mieszanym i których nie można jednoznacznie przyporządkować wyłącznie do działalności gospodarczej albo wyłącznie do działalności innej niż gospodarcza. W konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia prewskaźnika w drodze prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w stosunku do zakupów towarów i usług przeznaczonych do działalności mieszanej i według niego dokonywać odliczenia podatku naliczonego w 2018 roku.

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.746.2017.3.AKO
     ∟Dokonując korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego służącego pierwotnie czynnościom opodatkowanym, gdy jego nowym przeznaczeniem staje się wykorzystywanie do czynności mieszanych, nabytego przed dniem 1 stycznia 2017 r., Wnioskodawca nie ma obowiązku stosowania preproporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, gdyż – jak wynika z treści przepisów ustawy zmieniającej – przepisy dotyczące rocznej korekty w przypadku odliczenia podatku na podstawie prewspółczynnika, mają, co do zasady, zastosowanie w odniesieniu do towarów i usług nabytych począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. Korekty tej Wnioskodawca winien dokonać na zasadach określonych w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, przy uwzględnieniu zapisów art. 86 ust. 1 i 90 tej ustawy. W przypadku nieruchomości oraz ruchomości o wartości początkowej powyżej 15 000 zł, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2017 r., zastosowanie znajduje odpowiednio art. 91 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku nieruchomości nabytych lub wytworzonych po 1 stycznia 2017 r. zaistniał obowiązek stosowania preproporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z czym odpowiednie zastosowanie znajduje również art. 90c cyt. ustawy. Z kolei, w odniesieniu do ruchomości nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2017 r., o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł, Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego. Dla ruchomości nabytych lub wytworzonych po 1 stycznia 2017 r., o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł, zastosowanie znajduje art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.815.2017.1.MN
     ∟Czy w związku z przekształceniem 8-letnia Szkoła Podstawowa ma stosować wyliczoną dla Zespołu Szkół procentową proporcję, w jakiej odliczano podatek naliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników oraz zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług oraz jak ma wyliczyć ww. proporcję na rok 2018, tj. czy na podstawie danych Zespołu Szkół (do 1 września), a następnie 8-letniej Szkoły Podstawowej, czy zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 2e ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym proporcję ustala się z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego?

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.703.2017.1.MGO
     ∟Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu przez Gminę.

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.405.2017.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w przypadku dokonywania przez Gminę, po utworzeniu Zakładu, zakupów dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, tj. budowy kolejnych odcinków systemu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, budowy stacji uzdatniania wody, budowy oczyszczalni ścieków oraz nabywania przez Gminę wozów asenizacyjnych, Gmina będzie uprawiona do umniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wg sposobu określenia proporcji ustalonego odrębnie dla Zakładu oraz w zakresie wskazania, czy dla roku podatkowego, w którym Zakład rozpocznie działalność, Gmina będzie uprawniona do ustalenia sposobu określenia proporcji odrębnie dla Zakładu na podstawie danych wyliczonych szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

2017.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.399.2017.2.JK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy dla Zakładu nr 1 można zastosować do celów odliczenia podatku od towarów i usług w roku 2017 Prewspółczynnik i Współczynnik ustalony dla ZGKiM na rok 2017, wskazania, czy dla Zakładu nr 2 można zastosować do celów odliczenia podatku od towarów i usług w roku 2017 Prewspółczynnik ustalony dla ZGKiM, ustalenia, czy dla Zakładu nr 2 można zastosować do celów odliczenia podatku od towarów i usług w roku 2017 Współczynnik ustalony dla ZGKiM.

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.457.2017.1.HW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług dotyczących tworzenia, a później funkcjonowania „Y”.

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.457.2017.2.AKO
     ∟w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących budowy i funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.544.2017.1.MN
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz od wydatków bieżących na utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej według indywidualnie wyliczonych prewspółczynników opartych na ilości dostarczonej wody oraz odebranych ścieków.

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.431.2017.1.MN
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz od wydatków bieżących na utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej według indywidualnie wyliczonego prewspółczynnika opartego na ilości dostarczonej wody oraz odebranych ścieków.

2017.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.345.2017.1.ASZ
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz od wydatków bieżących na utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej według indywidualnie wyliczonego prewspółczynnika opartego na ilości dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków.

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.371.2017.2.AO
     ∟W zakresie możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupowych związanych z realizacją zadania dotyczącego przebudowy targowiska miejskiego.

2017.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.411.2017.2.MGo
     ∟Prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji oraz terminu odliczenia ww. podatku i dokumentowania zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z ww. inwestycją.

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.237.2017.2.MGO
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnika określonego w rozporządzeniu.

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.259.2017.1.MGO
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnika określonego w rozporządzeniu.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.168.2017.2.NK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług dotyczących tworzenia, a później funkcjonowania „Centrum”.

2017.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.170.2017.2.AL
     ∟W zakresie: - opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych, - prawa do pełnego odliczenia – przed 1 stycznia 2017 r. – kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące, - prawa do pełnego odliczenia – po 1 stycznia 2017 r. – kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące, - prawa do częściowego odliczenia – po 1 stycznia 2017 r – podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące, z zastosowaniem klucza odliczenia wyliczonego według udziału ilości metrów sześciennych zużytych przez podmioty zewnętrzne wody i odprowadzonych ścieków w całkowitej ilości metrów sześciennych zużytej wody i odprowadzonych ścieków (zarówno przez podmioty zewnętrzne jak i wewnętrzne) – po 1 stycznia 2017 r.

2017.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.104.2017.2.AL
     ∟W zakresie: - obowiązku zastosowania przepisów art. 86 ust. 2a-h ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji dokonywania zakupów związanych wyłącznie z działalnością polegającą na dostawie wody oraz odbiorze i oczyszczaniu ścieków, których nie da się przypisać w całości i wyłącznie do działalności gospodarczej, - obowiązku stosowania prewspółczynnika obliczonego według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

2017.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-33/16-2/EJ
     ∟brak obowiązku stosowania przez Teatr prewspółczynnika proporcji, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego wyłącznie z prowadzoną działalnością, z wyjątkiem gdy zastosowanie znajdzie art. 90 ustawy

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.212.2017.2.AK
     ∟- ustalenia czy Gmina może wykorzystać ustaloną proporcję zużycia wody przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy w 2016 r. w stosunku do całkowitego zużycia wody w Gminie jako klucz do określenia w jakiej proporcji Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zarówno wydatki na wybudowanie nowego odcinka sieci wodnokanalizacyjnej jak i utrzymania dotychczasowej sieci, - prawa do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości w związku z realizacją inwestycji

2017.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.122.2017.2.MGO
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, tj. według udziału procentowego, w jakim budynek wykorzystywany będzie do celów działalności opodatkowanej.

2017.05.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ILPP1/4512-1-633/15/17-S/MK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych na modernizację świetlic poniesionych od 1 stycznia 2016 r. przy zastosowaniu tzw. „sposobu określenia proporcji” oraz prawa do zastosowania ilościowego sposobu określenia proporcji.

1 2

Dołącz do 41245 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj