Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


172/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.470.2019.1.LS
     ∟Złożenie przez Wnioskodawcę korekty deklaracji w terminie późniejszym niż 3 miesiące od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy, nie uprawnia go do dokonania odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym jest on zobowiązany do rozliczenia podatku należnego.

2019.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.463.2019.2.PC
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanych od Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.381.2019.2.RD
     ∟zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.535.2019.1.APR
     ∟Rozliczenie podatku należnego na zasadzie odwrotnego obciążenia od usług świadczonych przez wykonawcę na rzecz gminy, dotyczących części inwestycji, której kosztami Miasto obciąży Inwestora oraz prawo do odliczenia przez Miasto podatku naliczonego z tytułu nabycia usług od wykonawcy.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.481.2019.2.MSU
     ∟opodatkowanie czynności polegających na instalacji kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę wykonywanych przez Gminę na/w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy będących obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.386.2019.2.KS
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług transportowych, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu ww. usług oraz termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu ww. usług.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.481.2019.2.AS
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.499.2019.2.MP
     ∟Opodatkowanie, określenie stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.419.2019.1.WN
     ∟- stawka podatku VAT dla dostawy i montażu kompletnych instalacji solarnych oraz paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i na gruncie, - zastosowanie procedury odwrotnego obciążenia w przypadku nabycia kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem, - zastosowanie odwrotnego obciążenie przy dokumentowaniu wpłat otrzymanych od mieszkańców, - wskazanie czy wykazany przez Gminę podatek należny będzie dla Gminy w całości stanowił podatek naliczony, - opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej dotacji

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.444.2019.2.AB
     ∟1. opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach bądź elewacjach budynków mieszkalnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 (punkt A-B w opisie sprawy), 2. opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu garażu budynku gospodarczego wolnostojącego, dachu garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego oraz na gruncie (punkt C-E w opisie sprawy), 3. podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, 4. brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, 5. prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.271.2019.1.MAZ
     ∟Brak możliwości odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT oraz nabycia towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca, objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, poprzez korektę deklaracji VAT, w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy (powstała konieczność rozliczenia podatku należnego), jeżeli taka korekta zostanie złożona później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.416.2019.2.KM
     ∟opodatkowanie, określenie stawki oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku z realizowanym projektem, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację instalacji OZE, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, opodatkowanie otrzymanej dotacji na realizację usługi nadzoru inwestorskiego

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.366.2019.2.WL
     ∟opodatkowanie czynności polegających na instalacji kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę wykonywanych przez Gminę na/w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy będących obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.338.2019.2.KW
     ∟w zakresie: stawki podatku VAT dla usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z zakupem i montażem POŚ, a w przypadku obowiązku rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego równemu VAT należnemu

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.297.2019.2.KT
     ∟Brak obowiązku podatkowego z tytułu importu usług – w odniesieniu do usługi, która nie została wykonana.

2019.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.206.2019.4.MS
     ∟Opodatkowanie świadczonych przez kontrahentów usług za które otrzymują oni od Wnioskodawcy opłaty motywacyjne oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe usługi

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.338.2019.2.PC
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z usługami montażu Zestawów OZE.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.231.2019.2.AP
     ∟Stawka podatku VAT w związku z dostawą i montażem kompletnych instalacji solarnych oraz paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i na gruncie, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych oraz świadczonych usług montażu kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych, opodatkowanie otrzymanej dotacji, uznanie, że wykazany przez Wnioskodawcę podatek należny będzie stanowił podatek naliczony.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.236.2019.2.OS
     ∟Opodatkowanie, stawka, prawo do odliczenia, odwrotne obciążenie – instalacje solarne

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.335.2019.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług.

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.271.2019.1.APR
     ∟Instalacje fotowoltaiczne – opodatkowanie dotacji, stawka, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia, odwrotne obciążenie, kompleksowość usługi.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-1169/14-1/S/JS
     ∟Ulga na nowe technologie.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.157.2019.3.AG
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanych przez Gminę wpłat od mieszkańców. Stawka podatku VAT dla świadczenia wykonywanego przez Gminę na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej przez Gminę dotacji na realizacje Projektu. Prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z realizacją Projektu. Ustalenie, czy na Gminie ciąży obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej wpłat przyjmowanych za pośrednictwem poczty, banku i spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, dokonanych przez mieszkańców w ramach realizowanego Projektu. Ustalenie czy na Gminie ciąży obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej wpłat przyjmowanych przy wykorzystaniu terminala znajdującego się w punkcie informacyjnym Urzędu, dokonanych przez mieszkańców w ramach realizowanego Projektu. Brak obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własności instalacji.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.177.2019.1.RD
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktur zakupowych gdzie jako nabywca wskazany jest Oddział.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.113.2019.2.KB
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług oraz krajowe dostawy towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca oraz obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.111.2019.2.AP
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług oraz krajowe dostawy towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca oraz obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.160.2019.2.AKO
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy.

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.133.2019.2.MH
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT wpłat od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu Instalacji, stawka podatku VAT dla ww. usługi montażu w zależności od miejsca instalacji, brak odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach, obowiązek wykazania przez Gminę w jej deklaracji podatkowej podatku od usługi wykonanej przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługę montażu Instalacji oraz stawki podatku dla tej usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 112-KDIL2-2.4012.103.2019.2.AP
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE; moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE; opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.93.2019.2.ZD
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy z tytułu wkładu własnego na realizację instalacji OZE, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wkładu własnego mieszkańców Gminy na realizację instalacji OZE, opodatkowanie otrzymanej przez Gminę dotacji oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji OZE na budynkach i gruntach należących do mieszkańców Gminy.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj