Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


125/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.504.2018.2.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w związku z dostawą i montażem instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i na gruncie; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem robót budowlanych od podwykonawcy; podlegania opodatkowaniu otrzymanej dotacji; prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu usług świadczonych przez Gminę w związku z realizacją Projektu, podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia mieszkańcom usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu, obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz stawki podatku VAT, opodatkowania przekazania Instalacji mieszkańcom po zakończeniu trwania Projektu, obowiązku rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia podatku VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, sposobu rozliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach zakupowych związanych z zakupem, dostawą i montażem Instalacji.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.648.2018.1.AD
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych, opodatkowania otrzymanej dotacji oraz określenia stawki podatku.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.569.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz transakcji krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.550.2018.1.PG
     ∟Określenie podstawy opodatkowania, stawki podatku, prawa do odliczenia podatku.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.528.2018.1.JP
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dokonywanych na realizację opisanego zadania inwestycyjnego wpłat mieszkańców, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego dofinansowania na realizację projektu oraz opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców, po upływie 5 lat

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.549.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz zakupów krajowych objętych odwrotnym obciążeniem.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.643.2018.2.JP
     ∟W zakresie rozliczenia usługi faktoringu nabywanej od kontrahenta z Francji

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.488.2018.2.KBR
     ∟Uznanie Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.494.2018.2.AO
     ∟Dotyczy uznania Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.560.2018.2.JSZ
     ∟opodatkowanie nabywanych praw do emisji CO2 oraz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem ww. usług

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.537.2018.2.AJ
     ∟Świadczone przez Gminę usługi opodatkowane są 8% stawką podatku tylko w odniesieniu do montażu na instalacji na budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, natomiast ich montaż poza bryłą budynku jest opodatkowany 23% stawką podatku. Dla świadczonych usług budowlano montażowych podstawa opodatkowania obejmuje równie wartość otrzymanej dotacji, a obowiązek podatkowy powstanie w chwili wpłacenia przez mieszkańca zaliczki. Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego..

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.481.2018.1.SR
     ∟termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz krajowego odwrotnego obciążenia

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.429.2018.2.MC
     ∟Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług analiz i badania rynku, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług analiz i badania rynku oraz usług reklamy i marketingu oraz ustalenie momentu korekty podatku należnego i naliczonego z tytułu importu usług analiz i badania rynku oraz usług reklamy i marketingu.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.432.2018.1.MC
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz krajowego odwrotnego obciążenia.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.489.2018.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach instalacji solarnych w/na budynkach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 oraz na gruncie poza bryłą budynku, w ramach realizacji projektu, braku opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców po zakończeniu projektu, prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z faktur wystawionych przez wykonawcę instalacji, inspektora nadzoru, zarządzającego projektem, wykonawcę narzędzi ICT oraz realizującego promocję.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.289.2018.2.WB
     ∟Prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją Zadania 1 przy zastosowaniu prewspółczynnika oraz prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją Zadania 2.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.290.2018.2.AŻ
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabyć towarów i usług związanych z realizacją Projektu.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.463.2018.1.AGW
     ∟Stawka podatku dla dostawy i montażu zestawów solarnych i pomp ciepła, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu, podstawa opodatkowania usługi, którą Gmina będzie wykonywała oraz traktowanie otrzymanej dotacji jako kwoty brutto, opodatkowanej stawką podatku w wysokości 8%.

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.452.2018.1.JŻ
     ∟Opodatkowanie świadczonych usług przez Wykonawcę Zastępczego zmierzających do usunięcia wad lub usterek, za które odpowiedzialność ponosi Podwykonawca oraz prawa do odliczenie podatku naliczonego z tytułu usług budowlanych wykonanych przez Wykonawcę Zastępczego.

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.556.2018.1.JP
     ∟W zakresie ustalenia czy Gminie przysługiwać będzie pełne prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.404.2018.1.AJ
     ∟Montaż kolektorów słonecznych w bryle budynku opodatkowany będzie 8% stawką podatku, natomiast poza bryła budynku 23% stawką podatku. Przekazanie instalacji po okresie trwałości projektu nie będzie podlegało opodatkowaniu, a Gminie z tytułu realizacji projektu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.331.2018.1.KM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej dostawę towarów oraz zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanej usługi.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.533.2018.1.KO
     ∟w zakresie ustalenia: - czy Gminie przysługiwać będzie pełne prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania w deklaracji podatkowej podatku od usługi przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługę montażu Instalacji, a jeśli tak to według jakiej stawki podatkowej

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.236.2018.2.RW
     ∟Opodatkowanie i uznanie za odpłatne świadczenie usług obowiązkowych wpłat mieszkańców (uczestników projektu) jako wkład w kosztach budowy instalacji w ramach opisanego projektu, wnoszonych na podstawie umów cywilnoprawnych, wyłącznie przez osoby fizyczne, które będą korzystać z zamontowanych zestawów solarnych; określenie stawki podatku dla usługi świadczonej przez Gminę w ramach realizowanego przez nią projektu; opodatkowania czynności użyczenia mieszkańcom instalacji OZE po terminie ostatecznego zakończenia realizacji projektu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT; odrębne opodatkowanie czynności przekazania poszczególnych instalacji OZE na rzecz mieszkańców po upływie okresu trwałości przedmiotowego projektu; uznanie za podwykonawców wykonawców wyłonionych przez Gminę w drodze przetargu w celu dostarczenia i zainstalowania instalacji OZE a w rezultacie obowiązku stosowania procedury odwrotnego obciążenia; prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od zakupu wszystkich towarów i usług dokonywanych w ramach realizowanego projektu.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.291.2018.1.JN
     ∟Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz nabycia towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.217.2018.1.ISZ
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz zakupów krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.137.2018.2.MPE
     ∟W zakresie skutków podatkowych w związku z realizacją projektu dotyczącego OZE na terenie Gminy.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.247.2018.1.MPE
     ∟W zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.231.2018.3.AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców, stanowiących wkład w kosztach budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii; stawki podatku VAT dla otrzymanych przez Gminę wpłat od mieszkańców z tytułu świadczonej usługi; braku podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT użyczenia mieszkańcom instalacji OZE po terminie zakończenia realizacji projektu; braku podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT przekazania przez Gminę po 5 latach własności instalacji na rzecz mieszkańca; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia i uznania wykonawców usługi za podwykonawców; prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

1 2 3 4 5

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj