Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


77/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.437.2018.1.SM
     ∟Sposób rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.444.2018.1.JF
     ∟Rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.443.2018.1.MT
     ∟rozliczenie zryczałtowanego zwrotu podatku, terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT oraz opodatkowania dostawy hodowli ryb lub roślin akwariowych lub poszczególnych ryb lub roślin

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.575.2018.1.BS
     ∟Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w zakresie potraceń wzajemnych wierzytelności wynikających z ustawy Kodeks cywilny tj. wierzytelności należnych Spółdzielni z tytułu wpłat udziałów członkowskich oraz składek na ubezpieczenie na życie?

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.376.2018.2.MŁ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.506.2018.2.UNR
     ∟prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT-RR w całości

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.214.2018.3.SM
     ∟Opodatkowanie oraz udokumentowanie usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.224.2018.2.JF
     ∟Opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Wnioskodawcy.

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.245.2018.2.JF
     ∟opodatkowania oraz udokumentowania usług chowu i hodowli ryb lub roślin akwariowych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego na rzecz Spółki.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.322.2018.2.MK
     ∟prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku

2018.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.143.2018.1.KM
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku, w sytuacji zmiany statusu dostawcy.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.44.2018.1.MW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania rozliczeń z Plantatorami z tytułu dostawy buraków cukrowych.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.661.2017.1.UNR
     ∟Zryczałtowany zwrot podatku a składki członkowskie

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.634.2017.1.MJ
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktury VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu numeru faktury VAT RR bez podania daty jej wystawienia.

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/443-374/14-1/BW
     ∟1. Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia VAT należnego o całą kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej sprzedaż Spółce Samochodu lub na fakturze obejmującej ratę leasingową (w sytuacji gdy Samochód będzie przedmiotem leasingu)? 2. Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia VAT należnego o całą kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej zakup towarów i usług związanych z eksploatacją Samochodu (usług naprawy, konserwacji, myjni, itp.)?

2017.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-397/16/17-S/RH
     ∟Czy płacąc plantatorowi, będącemu rolnikiem ryczałtowym cenę z opóźnieniem (w stosunku do terminu wynikającego z umowy z plantatorem, w tym z aneksu) Wnioskodawca może zwiększyć kwotę podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług, zapłaconego rolnikowi w miesiącu, w którym miała miejsce spóźniona zapłata?

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPP4/443-764/14-3/17-S/OS
     ∟Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/443-1212/13-1/MG
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy niedotrzymaniu wydłużonego terminu płatności uzgodnionego z rolnikiem ryczałtowym.

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-974/15/17-S/MN
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo zapłaty należności po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP1/4512-973/15/17-S/MN
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo zapłaty należności po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.60.2017.1.AL
     ∟W zakresie: - prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym, - prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT-RR w sytuacji wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP3.4512.57.2017.1.AW
     ∟Przyznanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR przy niedotrzymaniu wydłużonego terminu płatności uzgodnionego z rolnikiem ryczałtowym

2017.04.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP2/4441-26/14-5/17-S/AM
     ∟Omawiany przepis art. 116 ust. 6 ustawy o VAT należy rozumieć w ten sposób, że nie pozbawia on podatnika dokonującego spóźnionej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za nabyte produkty rolne lub usługi, obejmującej zryczałtowany zwrot podatku, prawa do odzyskania kwoty tego zwrotu. Odnosząc powołane przepisy prawa podatkowego oraz wytyczne płynące z orzecznictwa do rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca, który wskutek braku środków na koncie lub też nieposiadania rachunku bankowego przez rolnika ryczałtowego pomimo uregulowania płatności z „Faktur VAT RR” za nabyte produkty rolne po wyznaczonym terminie zapłaty, zachowa prawo do odzyskania kwoty obejmującej zryczałtowany zwrot podatku.

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP1.4512.76.2017.1.RH
     ∟1. Czy Spółka ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym? 2. Czy w przypadku wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR Wnioskodawca ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego w fakturze VAT RR?

2017.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP1.4512.70.2017.1.BS
     ∟1. Czy Spółka ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty pomimo przekroczenia terminu wynikającego z umowy z rolnikiem ryczałtowym? 2. Czy w przypadku wpisania w tytule przelewu jedynie numeru faktury VAT RR bez podania daty faktury VAT RR Wnioskodawca ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazanego w fakturze VAT RR?

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1325/13/16-1-S/MS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT RR.

2016.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-314/13/16-S/JK
     ∟Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT naliczony z faktury VAT RR powołując się na przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 116 pkt 9a.

2016.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/4512-473/16/RH
     ∟Czy - mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności - po stronie Wnioskodawcy, jako nabywcy produktów rolnych, zryczałtowany zwrot podatku będzie zwiększał kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty?

2016.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1139/13/16-S/KM
     ∟W związku z powyższym, czy Wnioskodawca ma prawo podwyższyć podatek naliczony o zryczałtowany zwrot podatku w miesiącu dokonania zapłaty, pomimo zapłaty należności po terminie 14 dni lub po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym?

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-258/16-3/AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zryczałtowanego zwrotu podatku.

1 2 3

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj