Interpretacje do przepisu
art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1507/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.479.2019.1.WB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu, poprzez zmianę zakresu skorzystania z tego prawa.

2019.11.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.619.2019.1.MM
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do przenoszenia na następne okresy rozliczeniowe nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powstałej ponad 5 lat temu i prawo ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

2019.10.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.475.2019.1.RR
     ∟Skutki podatkowe dotyczące obowiązku wystawiania faktur, faktur korygujących, składania deklaracji, odliczenia podatku naliczonego, korekty podatku w związku z sukcesją częściową.

2019.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.494.2019.1.MMA
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nali-czonego wynikającego z otrzymywanych od Najemcy Faktur doku-mentujących wykonanie świadczenia, za które przyznano Premię.

2019.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.467.2019.1.KBR
     ∟Prawo do ujęcia Faktury pierwotnej i faktury korygującej ją do zera w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzymała fakturę korygującą do zera, w sytuacji gdy Faktura pierwotna dokumentuje dostawę towarów, która nie została dokonana.

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.515.2019.2.MS
     ∟Zastosowanie stawki 8% dla usług oczyszczania ścieków świadczonych przy pomocy wybudowanych przydomowych oczyszczalni, brak obowiązku rozliczenia podatku od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zaprojektowanie i budowę POŚ, termin odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.475.2019.2.ASY
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczenia polegającego na zapewnieniu oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych POŚ oraz stawki VAT dla świadczonej usługi, obowiązku rozliczenia podatku VAT od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zaprojektowaniem i budową POŚ, terminu odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków oraz korekty rozliczeń, podstawy opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi obejmującej wyłącznie kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o kwotę podatku należnego.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.436.2019.1.IZ
     ∟Niewystąpienie przedawnienia prawa do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

2019.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.514.2019.1.AJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego na etapie ponoszenia wydatków na realizację inwestycji w latach 2008-2013 oraz brak prawa do dokonania korekty tego podatku w trybie art. 86 ust. 13 ustawy.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.436.2019.3.ICz
     ∟Stawka podatku dla usług najmu lokalu mieszkalnego na rzecz pracowników Wnioskodawcy przez dostawcę tych usług oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie usługi najmu lokalu.

2019.09.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - KDIB3-1.4012.447.2019.1.WN
     ∟- prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z Faktury uregulowanej w całości w rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie uregulowana oraz brak dokonywania korekt VAT naliczonego za wcześniejsze okresy rozliczeniowe, - prawo do odliczenia części VAT naliczonego (przypadającej na uregulowaną część należności) wynikającego z Faktury uregulowanej w części w rozliczeniu za okres, w którym ta część należności zostanie uregulowana, oraz brak zobowiązania do dokonywania korekt VAT naliczonego za wcześniejsze okresy rozliczeniowe w odniesieniu do tej części podatku.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-340/15-1/ASZ
     ∟opodatkowania podatkiem VAT udostępnienia stanowisk handlowych za poborem opłaty rezerwacyjnej oraz odliczenia podatku naliczonego przez korektę okresów, w których w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy i Gmina otrzymała faktury za wydatki inwestycyjne, prawa do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę targowiska

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP3/4512-588/15-2/AR
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na przebudowę budynku stanowiącego przedmiot najmu na rzecz GOK i Biblioteki oraz w zakresie sposobu zrealizowania tego prawa

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.363.2019.1.MMA
     ∟W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego (którego kwotę będzie stanowiła kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której podatnikiem będzie Wnioskodawca) będą spełnione, gdyż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte w przyszłości udziały w prawie użytkowania wieczystego Nieruchomości będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych polegających na realizacji na Nieruchomości inwestycji deweloperskiej – budowy obiektów o funkcji mieszkaniowej, wraz z odpowiednią towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia – w celu sprzedaży lokali znajdujących się we wzniesionych w jej ramach obiektach, albo dokonania dostawy Nieruchomości.

2019.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.246.2019.1.PJ
     ∟- W odniesieniu do otrzymanych od dostawców faktur dokumentujących dostawy krajowe zasadne jest wykazywanie faktur korygujących in minus w rozliczeniu za okres ich otrzymania przez nabywcę. - Spółka może dokonać odliczenia podatku VAT z faktury korygującej in plus dotyczącej transakcji krajowej, dla której obowiązek podatkowy powstał w poprzednich okresach rozliczeniowych, w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma taką fakturę korygującą, bądź w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. - O ile przyczyny dotyczące korekt w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (in plus, in minus) były znane w momencie wystawienia faktur pierwotnych, kwoty wynikające z otrzymanych przez Spółkę faktur korygujących powinny zostać rozliczone w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. - Natomiast w przypadku, gdy przyczyny korekt nie istniały w momencie wystawienia faktur pierwotnych korekty faktur winny być rozliczone w momencie ich otrzymania

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.341.2019.2.RD
     ∟Uznania sprzedającego w odniesieniu do planowanej transakcji sprzedaży działki niezabudowanej za podatnika, opodatkowania sprzedaży działki niezabudowanej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.315.2019.1.AM
     ∟w zakresie skutków na gruncie ustawy VAT czynności podziału spółki przez wydzielenie ZCP

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.326.2019.1.DM
     ∟Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych świadczonych na rzecz podmiotów zewnętrznych, prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości w odniesieniu do wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz terminu dokonania odliczania podatku naliczonego.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.247.2019.2.MWJ
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę infrastruktury wodno-ściekowej stosując prewspółczynnik Samorządowego Zakładu Komunalnego w korekcie jednorazowej za m-c luty 2019.

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.173.2019.2.JŻ
     ∟określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca opodatkowania usług oraz prawa do odliczenia podatku

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.163.2019.2.IG
     ∟Sprzedaż budowli nie powinna zostać wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT. Spełnione są przesłanki warunkujące możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wnioskodawca ma obowiązek skorygowania wykazanego w fakturze podatku należnego od sprzedaży budowli poprzez wystawienie faktury korygującej. Nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturze Sprzedawcy. Nabywca otrzymując fakturę korygującą będzie miał obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego w związku z transakcją sprzedaży.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.128.2019.3.MS
     ∟Określenie zakresu przedmiotowego planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży nieruchomości, jej opodatkowania oraz prawa do odliczenia przez Nabywcę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej tę czynność.

2019.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.238.2019.5.SR
     ∟w zakresie uznania transakcji sprzedaży nieruchomości za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT oraz prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu nieruchomości i uzyskania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.179.2019.1.RMA
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT i brak obowiązku dokonywania korekt.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.228.2019.2.WH
     ∟W zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2019.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.249.2019.3.AK
     ∟Opodatkowanie dostawy Nieruchomości przez Sprzedającego oraz prawo Kupującego do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem tej Nieruchomości.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.252.2019.1.NK
     ∟Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.194.2019.1.IZ
     ∟Skutki podatkowe w związku z przejęciem Jednostki stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.186.2019.1.KOM
     ∟skutki na gruncie ustawy VAT dotyczące sukcesji praw przy łączeniu się spółek przez przejęcie

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512/716/15-2/SR
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług nadzoru autorskiego, możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej, dotyczącej świadczenia usług nadzorów autorskich na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2009 r. do października2012 r. (z wyłączeniem kwietnia 2010 r.), kursu waluty jaki należy przyjąć w związku z wystawieniem przedmiotowej faktury korygującej, stawki podatku VAT dla usług nadzorów autorskich, prawa do odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturze korygującej otrzymanej od członka konsorcjum.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41650 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj