Interpretacje do przepisu
art. 86 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


174/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 86 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.530.2018.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług, określenia miejsca opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług, momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabywanych przez Wnioskodawcę usług, prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywanymi usługami, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest podatnikiem z tytułu ich nabycia.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.409.2018.2.BS
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy, które zostały nabyte przed dokonaniem rejestracji dla podatku od towarów i usług oraz sposób realizacji prawa do odliczenia.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.90.2018.1.MK
     ∟Opodatkowanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPP1/443-1038/14/17-S/AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.535.2017.2.MŁ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku naliczonego z faktur dotyczących inwestycji (budowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym oraz zagospodarowaniem terenu) przy zastosowaniu prewspółczynnika ustalonego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących wg zasad, o których mowa w art. 86 ust. 2a w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.; prawa do obniżenia podatku naliczonego z faktur dotyczących inwestycji (budowy boiska szkolnego oraz nowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ) przy zastosowaniu prewspółczynnika ustalonego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wg zasad, o których mowa w art. 86 ust. 2a w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy; możliwości zrealizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego przez korektę okresów rozliczeniowych roku 2017, w których podatnik otrzymał faktury zakupowe; możliwości zrealizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących przez korektę poszczególnych okresów 2017 r., jeżeli będzie dokonana w roku 2017 przy zastosowaniu prewspółczynnika dla roku 2017, a następnie w styczniu każdego z lat począwszy od roku 2018 do 2027 przez korektę roczną 1/10 odliczonego podatku, na podstawie art. 90c ust. 1 ustawy; możliwości zrealizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących przez korektę poszczególnych okresów 2017 r., jeżeli będzie dokonana w roku 2018, przy zastosowaniu prewspółczynnika dla roku 2018, bez konieczności dokonania w styczniu 2018 r. korekty rocznej, o której mowa w art. 90c ust. 1 ustawy o VAT, a następnie w styczniu każdego z lat począwszy od roku 2019 do 2027 korygować 1/10 odliczonego podatku, na podstawie art. 90c ust. 1 ustawy; obowiązku dokonania korekty rocznej odliczenia za rok 2017 do „0” w sytuacji gdy w roku 2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących nie wykorzysta kompleksu rekreacyjno-sportowego do wykonywania opodatkowanych VAT czynności, pomimo tego że ma zamiar takiego wykorzystywania; obowiązku dokonania korekty rocznej odliczenia za rok 2017 do „0” w sytuacji gdy w roku 2017 Zespół szkolno-Przedszkolny nie wykorzysta przedmiotowej inwestycji (boiska szkolnego oraz Sali gimnastycznej do wykonywania opodatkowanych VAT czynności, pomimo tego że ma zamiar takiego wykorzystywania.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPP2/443-1102a/14-3/17-S/AW
     ∟Opodatkowanie usług dzierżawy krytej pływalni świadczonych przez Gminę na rzecz jednostki budżetowej oraz prawo do dokonania korekty nieodliczonego podatku naliczonego związanego z budową ww. obiektu.

2017.11.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.200.2017.1.MS
     ∟opodatkowanie sprzedawanych przez Wnioskodawcę wyrobów akcyzowych.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.503.2017.2.SM
     ∟prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w wysokości ustalonej w pierwszej kolejności w oparciu o sposób określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy oraz w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r., a następnie na podstawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.13.2017.1.MD
     ∟Prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z inwestycją.

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP1.4512.185.2017.1.BK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPP1.4512.108.2017.1.EA
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.

2017.03.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP2-1.4512.33.2017.2.UG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu realizacji inwestycji.

2017.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP1-1.4512.57.2017.1.MJ
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP2-2.4512.37.2017.1.MR
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ustalenie, czy wykonanie usług związanych z planowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków i czynnościami związanymi z ich obsługą, na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych z mieszkańcami Gminy, będzie stanowić usługę podlegającą opodatkowaniu VAT.

2017.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.107.2017.1.HW
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych przed rejestracją dla potrzeb podatku VAT oraz obowiązku dokonania aktualizacji zgłoszenia VAT-R

2017.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPP1-2.4512.8.2017.2.PG
     ∟Prawo do odliczenia podatku w związku z realizowanym projektem.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1226/13-1/KG
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z termomodernizacją budynku ZSP.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-3/12-5/IK
     ∟opodatkowanie odpłatnego udostępniania hali sportowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z tym udostępnianiem

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-78/14-7/17-S/AK
     ∟prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-1202/13-8/17/S/KOM
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na remont i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2017.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-875/13-7/17-S/RG
     ∟prawa do odliczenia podatku VAT w związku z budową i modernizacją gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-110/14/17-S/AW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wykorzystywanej nieodpłatnie przez GMZBGKiM.

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-109/14/17-S/HW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wykorzystywanej nieodpłatnie przez ZUK.

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-108/14/17-S/NK
     ∟Podatek od towarów i usług prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wykorzystywanej nieodpłatnie przez ZGKMiW.

2016.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.486.2016.2.BM
     ∟Ujęcie obrotu z tytułu dostaw i świadczenia usług dotyczących mienia komunalnego w proporcji z art. 90 ust. 3 i proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

2016.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.900.2016.1.MP
     ∟Skoro jak wskazał Wnioskodawca, otrzymane dotacje: podmiotowa oraz celowe w nierozerwalny sposób towarzyszą prowadzonej działalności i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności, należy uznać, że związane są z prowadzoną przez Teatr działalnością gospodarczą. W omawianej sprawie, skoro – jak wynika z wniosku – wszystkie zakupy służą wyłącznie prowadzonej działalności gospodarczej i Wnioskodawca nie wykonuje czynności poza działalnością gospodarczą, nie będzie miał zastosowania art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem Wnioskodawca, będący jednostką kultury nie będzie zobowiązany do stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.640.2016.3.KO
     ∟w zakresie stwierdzenia czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, na których jako nabywca wskazane jest przedsiębiorstwo, które zostanie wniesione jako wkład do spółki Wnioskodawcy, w sytuacji gdy faktury zostaną wystawione przed dniem wniesienia przedsiębiorstwa na pokrycie udziału, jak również po tym dniu

2016.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4513-77/16-1/SM
     ∟w zakresie stawki podatku dla olejów niespełniających wymagań jakościowych

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-413/16-2/BS
     ∟Dot. obowiązku rozliczenia podatku naliczonego zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 2a-c ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wg planowanej proporcji, zgodnie z art. 90 ustawy.

2016.08.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/4512-332/16/AW
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.

1 2 3 4 5 6

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj